Исторически речник
молт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
молтмолѭ, молѧ, молюмолшмолтъ, молть, молтмолмъ, молмь, молм, молмомолте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
молѧтъ, молѧть, молѧтмолвѣмолтамолтемолмол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
молмъ, молмь, молммолтемолвѣмолтамолхъ, молхь, молхмол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
молмолхомъ, молхомь, молхом, молхмꙑмолстемолшѧ, молшѫ, молша, молше, молхѫмолховѣмолста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
молстемолꙗахъ, молѣахъ, молаахъ, молѣхъ, молꙗхъ, молѧахъ, молѧхъ, молꙗахь, молѣахь, молаахь, молѣхь, молꙗхь, молѧахь, молѧхь, молꙗах, молѣах, молаах, молѣх, молꙗх, молѧах, молѧхмолꙗаше, молѣаше, молааше, молѣше, молꙗше, молѧаше, молѧшемолꙗаше, молѣаше, молааше, молѣше, молꙗше, молѧаше, молѧшемолꙗахомъ, молѣахомъ, молаахомъ, молѣхомъ, молꙗхомъ, молѧахомъ, молѧхомъ, молꙗахомь, молѣахомь, молаахомь, молѣхомь, молꙗхомь, молѧахомь, молѧхомь, молꙗахом, молѣахом, молаахом, молѣхом, молꙗхом, молѧахом, молѧхоммолꙗашете, молѣашете, молаашете, молѣшете, молꙗшете, молꙗасте, молѣасте, молаасте, молѣсте, молꙗсте, молѧасте, молѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
молꙗахѫ, молѣахѫ, молаахѫ, молѣхѫ, молꙗхѫ, молꙗахѹ, молѣахѹ, молаахѹ, молѣхѹ, молꙗхѹ, молѧахѹ, молѧхѹмолꙗаховѣ, молѣаховѣ, молааховѣ, молѣховѣ, молꙗховѣ, молѧаховѣ, молѧховѣмолꙗашета, молѣашета, молаашета, молѣшета, молꙗшета, молꙗаста, молѣаста, молааста, молѣста, молꙗста, молѧаста, молѧстамолꙗашете, молѣашете, молаашете, молѣшете, молꙗшете, молꙗасте, молѣасте, молаасте, молѣсте, молꙗсте, молѧасте, молѧсте
молт -молѭ -молш несв 1. Моля някого [за нещо]; умолявам, отправям молба към някого егда же прдѫ самарѣне къ немѹ. молѣахѫ  да б прѣбꙑлъ ѹ нхъ М Йо 4.40 З А по схъ же мол плата осфъ. іже бѣ отъ арматѣѩ. сꙙ ѹенкъ свъ. танъ же ꙁа страхъ юдескъ. да въꙁьметъ тѣло сво М Йо 19.38 З междю же смъ молѣахѫ  ѹенц его. глѭще равьв ѣждъ М Йо 4.31 З А въсь длъгъ твоі оставхъ тебѣ. понеже мол м СК Мт 18.32 вълѣꙁъ же въ еднъ отъ корабцю же бѣ смоновъ. мол  отъ ꙁемлѧ отъстѫпт мало М Лк 5.3 З А  помꙑ  въ свꙙтꙑ градꙿ. прведе къ блаженкѹ л архепскѹпѹ  добротꙑ того съповѣдавъ. молꙗаше поставт  попа С 286.2—3 тѣм обѣштан побѣждена жена. детъ к н҄емѹ. поꙁдѣ ꙁѣло ноштѭ.  тлькнѫвъш въ двьр молꙗаше го вьвест ѭ С 515.9 мноꙁ же молꙗахѫ  прт мѹ въ домꙑ хъ С 206.2—3 варааввѫ бо въ раꙁбо мъше дръжашꙙ.  молꙗахѫ плата пѹстт . а сꙋса же дꙗволомъ ꙁбнꙑѧ ожв. прѣдашꙙ на распꙙт С 398.10 нъ пон҄еже не слѣдма стъ прѣмѫдростьнаꙗ пѫна. сьде м нꙑнꙗ слѹхъ подадте мол҄ѫ С 533.26 доуксъ рьнориꙁьць прилеже мънѣ, дохожьшоу мїна присѣщение его, велꙗ ми и молꙗ преложити оуительскаꙗ съкаꙁаниѧ ЙЕ Бог. 3b свеще͑нїкъ⸱ грчки̇⸱ зналъ⸱ ꙗзикъ⸱ болъга́рски⸱ моли́лъ⸱ крꙋ́на⸱ ц͠рѧ̀⸱ да би го̀⸱ пꙋсти́лъ⸱ свобо́дна ПХ 21r  ꙁѣло в лѣпотѫ молю ваше достоюдно блголѣпїе. нкакоⷤ не раꙁмышлѧт. л храмат глеꙁнома ѹмныма ѡ стнѣ. дадⷨ же просторъ словес Пс. Кес. 68 / 67 Самодръжавное црⷭ҇тво нашє. молѧ ҆ бѣдѧ ѿьство ва́ше. да бсте непраꙁⷣно сътворл нашего прошенїа къ вамь БС 31а Ехидꙿниныи же ѿродъ Фараѡнъ, ꙁлобѣ въспитанїе, ꙗꙁвамꙿ оубѡ крѣпцѣ наводимомꙿ, смѣрѣаше сѧ, и Мѡѵ̈сеа молѣаше тихо прѣклонити сѧ на раꙁдꙿрѣшенїе ꙁлобѣ ХрКМ ст. 1021  с о стꙑхъ оцхъ нашхъ рекъ: молѧаше вьсѧ нꙑ не оставт мѣста ПА 2. Отправям молитва, моля Бог за някого, за нещо аꙁъ же глѭ вамъ. любте врагꙑ вашѧ. благслвте клънѫштѧѩ вꙑ. добро творте ненавдѧштмъ васъ. ꙇ молте ꙁа творѧщѧѩ вамъ напаст.  ꙁгонѧщѧѩ вꙑ М Мт 5.44 З А мл прѣхвалнаѣ ха ба. спст дшѧ нашѧ Е 36а 11 нꙑнѣ же мꙑ молмъ ба вꙿсемогѫщааго СЕ 33а 9  мол҄ꙗше бога съ слъꙁам. довест сꙙ въ мѣсто добровъгодъно  мльально С 282.20 въшъдъ же свꙙтꙑ вь тьмꙿнцѫ. не прѣстааше ношть  дьнь съ слъꙁам молꙙ бога. прꙁьрѣт на стадо сво С 196.6 аннаⷤ бгомѫдраѧ ѡ пржт ѧⷣ молѧщї бга Пс. Кес. 170 / 168 170 / 168 ами́ ти са затова́ мо́ла влⷣко бе а́зь тво́й ро́бь Тр. дам. 44 и реⷱ: молю ти се ги бе мо́й, ако не мо́же и не прилѣ́га да прѣми́не това́ искꙋше́нїе ѿ наⷭ Тр. дам. 55 Тр. дам. 55 М З А СК Б Е СП СС СЕ К С Р ЗЛ МЛ ТН ЙЕ Бог. ПХ Пс. Кес. БС ХрКМ ПА Гр ἐρωτάω παρακαλέω παρακαλέωμαι δέομαι ἱκετεύω πρεσβεύω προσεύχομαι εὔχομαι ὑπερεύχομαι παραινέω ἐκλιπαρέω δυσωπέω καϑικετεύω αἰτέομαι ἀξιόω ἐπικαλέομαι προσφέρω τὰ πρεσβεῖα Нвб моля [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА