Исторически речник
мловат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мловатмлѹѭ, млѹѫ, млѹѧ, млѹюмлѹш, млѹеш, млѹѹшмлѹтъ, млѹетъ, млѹѹтъ, млѹть, млѹеть, млѹѹть, млѹт, млѹет, млѹѹтмлѹмъ, млѹемъ, млѹѹмъ, млѹмь, млѹемь, млѹѹмь, млѹм, млѹем, млѹѹм, млѹмо, млѹемо, млѹѹмомлѹте, млѹете, млѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
млѹѭтъ, млѹѫтъ, млѹѧтъ, млѹютъ, млѹѭть, млѹѫть, млѹѧть, млѹють, млѹѭт, млѹѫт, млѹѧт, млѹютмлѹвѣ, млѹевѣ, млѹѹвѣмлѹта, млѹета, млѹѹтамлѹте, млѹете, млѹѹтемлѹмлѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
млѹмъ, млѹмь, млѹммлѹтемлѹвѣмлѹтамловахъ, мловахь, мловахмлова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мловамловахомъ, мловахомь, мловахом, мловахомꙑмловастемловашѧ, мловашѫ, мловаша, мловаше, мловахѫмловаховѣмловаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мловастемловаахъ, мловахъ, мловаахь, мловахь, мловаах, мловахмловааше, мловашемловааше, мловашемловаахомъ, мловахомъ, мловаахомь, мловахомь, мловаахом, мловахоммловаашете, мловашете, мловаасте, мловасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мловаахѫ, мловахѫ, мловаахѹ, мловахѹмловааховѣ, мловаховѣмловаашета, мловашета, мловааста, мловастамловаашете, мловашете, мловаасте, мловасте
мловат -млѹѭ -млѹш несв 1. Проявявам към някого съчувствие, състрадание, милосърдие ꙁаемлетъ грѣшьнкъ ї не вьꙁвраттъ. праведьнкъ же млѹетъ ї даетъ СП 36.21 ѣко тꙑ ес бъ нашъ. бъ мловат  спасат. ꙇ тебѣ славѫ въсꙑлаемъ СЕ 24а 4 о мьнѣ бо нѣстъ трѣбѣ плакат сѧ. н мловат С 102.16 млѹѭште правьднааго. ставьꙗхѫ  гласꙑ. ѹклонт сꙙ гнѣва  въꙁвѣшеньꙗ юньа С 566.8 млѹ лколюбвꙑ г ...  не погѹб мене бестѹдънꙑхꙿ мохъ рад дѣлъ С 528.7 2. Помилвам някого, простя му [греховете, прегрешенията] молу мꙙ блѫднцѫ. даждъ м мохъ съгрѣшен проштен С 391.27  аб наꙙхъ ꙁъват  глаголат. млѹте мꙙ млѹте м. тае ꙁведосте мꙙ С 168.4 Пожаля,съжаля. юньць ... въшьствмъ лѫкааго бѣса вьꙁдвьꙗ.  толꙿма гнѣвомъ двже сꙙ. ꙗкоже н пастѹха ꙁнат н їного нкогоже мловат. нъ вьсꙙ сълѹаѭштꙙѧ сꙙ гѹбт С 565.17 СП СЕ К С Гр ἐλεέω ἐπελεέω ἐλεεινός εἰμι οἰκτίρω οἰκτείρω φείδομαι Нвб миловам, милувам остар ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА