Исторически речник
мест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
местметѫ, метѹметешмететъ, мететь, мететметемъ, метемь, метем, метемометете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
метѫтъ, метѹтъ, метѫть, метѹть, метѫт, метѹтметевѣмететамететеметмет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
метѣмъ, метѣмь, метѣмметѣтеметѣвѣметѣта*метохъ*мете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*мете*метохомъ*метосте*метошѧ*метоховѣ*метоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*метосте*метѣахъ*метѣаше*метѣаше*метѣахомъ*метѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*метѣахѫ*метѣаховѣ*метѣашета*метѣашете
мест -метѫ -метеш несв Хвърлям, пущам ꙇ сѣдъ съ прѣмо гаꙁофлакеов. вдѣаше како народъ мететъ мѣдь вь гаꙁофлакѭ М Мк 12.41 мест камень [на кого] λιϑάζω [τινα] Хвърлям камъни [срещу някого] отъвѣшта мъ с мънога дѣла добра ѣвхъ (въ) васъ. отъ отъца моего. ꙁа кое хъ дѣло камене на мѧ метете М Йо 10.32А отъвѣшташѧ емѹ юде глѭште. о добрѣ дѣлѣ не метемъ каменѣ на тѧ. нъ о власфм М Йо 10.33А мест жрѣбьѩ λαγχάνω Хвърлям жребий рѣшѧ же къ себѣ не прѣдерѣмъ его. нъ метѣмь жрѣбѩ комѹ бѫдетъ М Йо 19.24 Изч М З А Гр βάλλω Нвб Срв метна, метвам, мятам ’хвърлям’ ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА