Речник на Патриарх Евтимий
н꙯ наватьскъ наведене навест навнъ наводт наводьнене навѣтъ навѣтьнкъ навъкрате навꙑкнѫт нагота нагъ надгробьнъ надежда надеждьнъ надѣꙗт сѧ наꙁадъ наꙁаретъ наꙁарѣннъ наꙁдат наꙁрат наꙁнаменават наꙁнаменат наꙁнаменоват наꙁоре наꙁьдане наꙁьдат напае нат нате накаꙁане накаꙁатель накаꙁат накаꙁоват налагат належат намѣстьнъ нанест наност нападане напаст напасть напаꙗт напсанъ напсаньнъ напсоват наптат напльнт напот направт направлꙗт напрасьно напрасьнъ напрѣдъ напьсат нардьнъ нареене нарееньнъ нарещ нарцат народъ наротъ нарѫгат нарѫквца насадт насаждат насажденьнъ насле наскакат наскот насладт сѧ наслаждат сѧ наслаждене наслѣде наслѣдт наслѣдоват наслѣдьнкъ наслѣдьнца наставт наставлꙗт наставьнкъ наставьнца настат настоꙗт настоѧ настѫпат настѫпт насꙑпане насꙑпат насꙑтт насꙑщене натаналъ наѹстт наѹат наѹт находѧ нахождене нашь нашьстве нанане нанат нарьтават нарьтат наѧло наѧлообраꙁьнъ наѧльнкъ наѧльнообраꙁьнъ наѧльнъ наѧльство наѧльствоват наѧт наѧтъкъ неада небесьнъ неблагодарьнъ неблагословленъ неблаꙁньнъ небо небрѣгомъ небрѣщ небѹрьнъ небꙑте невеерьнъ невещьствьнъ невдмо невдмъ невольнъ неврѣдмъ неврѣдьно неврѣдьнъ неврѣждьнъ невѣдомѣ невѣдомъ невѣдѣне невѣдѣт невѣжда невѣждьстве невѣре невѣроват невѣрьнъ невѣста невъꙁблагодѣтьнъ невъꙁбранено невъꙁбраньно невъꙁбранꙗемъ невъꙁдрьжане невъꙁможьнъ невъꙁмощ невъкѹсьнъ невъмѣстмъ невъходмъ невъходьнъ негасмъ неглаголане негнѧ негодоване негодоват недалее недвжмъ недобльствьнъ недовольнъ недовѣдомъ недовьлѣт недомъслмъ недостатъьнъ недостаѧ недостонѣ недостонъ недостоньство недосѧжѧ недоѹмѣне недоѹмѣньнъ недоѹмѣт недрѣманьно недѣльнъ недѣлꙗ недѫговане недѫгѹѧ недѫгъ недѫжьнъ неꙁавдмъ неꙁавстьно неꙁавстьнъ неꙁагражденьнъ неꙁаꙁорьно неꙁаꙁорьнъ неꙁаходмъ неꙁемьнъ неꙁълобвъ неꙁълобе неꙁглаголаньнъ неꙁмѣньнъ неꙁмѣрьнъ неꙁреенъ неꙁрееньно неꙁрееньнъ нескаꙁанъ нескѹсьнъ нескѹшенъ неслѣдмъ неслѣдованьнъ неслѣдьнъ неспсаньнъ неспꙑтанъ нестовт сѧ нестовлене нестовьнѣ нестовьство нестъщаемъ нестъщмъ несцѣльнъ несрьпаемъ несьтьньнъ неклюмъ неконьаемъ некрадомъ некръвьнъ нелцемѣрьнъ нелѣностьно нелѣностьнъ нелъжьнъ нельстьнъ немалъ немлоствъ немлоствьно немлоствьнѣ немлъьнъ немощь немощьнъ немѫдръ немѫжьство ненавдѣт ненавсть ненавстьнкъ ненавѣтьнъ ненадеждьнъ ненакаꙁанъ ненакаꙁаньнѣ ненапсанъ ненасꙑтмъ ненаѹене ненааемо ненааемъ ненааꙗньнъ необменьнъ необормъ необѹреваемъ необъдрьжьнъ необꙑьнъ необѧтъ неопсанъ неопсаньнъ неораньнъ неоскврьненъ неоскѫдьнъ неослабьно неослабьнъ неосѫжденьно неосѫжденьнъ неотъемлемъ неотърееньнѣ неотъстѫпьно неплодьнъ неплодьстве непобормъ непобѣдмъ неповньнъ неподвжьнъ неподобьнъ неподѣльнѣ непоꙁнаваемъ непоꙁꙑбльно непоколѣбмъ непоколѣблемо непоколѣблемѣ непоколѣблемъ непокорвъ непокорьлвъ непокорьнѣ непокорьнъ непокорьство непокорь сѧ непольꙁьно непороьно непороьнѣ непороьнъ непостжмъ непостжьнъ непостꙑдьнъ непотрѣбьнъ непотрѧсьнъ неправѣ неправьда неправьдьно непркладьнъ непрклоньнъ непрстѫпьнъ непрѧстьнъ непрѧтьнъ непрѣвратьнъ непрѣгꙑбьнъ непрѣданьнъ непрѣклоньнъ непрѣложьнъ непрѣльстьно непрѣльстьнъ непрѣмѣньнъ непрѣподобьнѣ непрѣподобьнъ непрѣстаньно непрѣстаньнъ непрѣстрашьлвъ непрѣстѫпьнъ непрѣходмъ непьщеват нерадвѣ нерадт нераꙁдраблꙗемъ нераꙁдѣлмъ нераꙁдѣльнъ нераꙁдѣлꙗемъ нераꙁлѫьнъ нераꙁрѹшмъ нераꙁѹме нераꙁѹмьнъ нерастлѣньнь нерасѫжденьнъ несво нескврьнъ нескврьньнъ нескѫдьно нескѫдьнъ несребролюбвъ нестарѣѧ сѧ несторе несѣкомъ несъвѣдомъ несъгласьнѣ несъдравъ несъꙁьданьнъ несъкаꙁанъ несъкаꙁаньнъ несъконьаемъ несъмꙑсльнъ несъстроенъ несътрьпмъ несътѧжане несꙑ несꙑтьно несꙑтьнѣ несꙑтьнъ несѫмьньно несѫмьньнѣ нетворьць нетрѣбовательнъ нетьлѣне нетьлѣньнъ неѹвѧдаемъ неѹвѧдаѧ неѹгасмъ неѹгашенъ неѹдобь неѹдобьнъ неѹдрьжане неѹклоньно неѹклоньнѣ неѹклоньнъ неѹкротмъ неѹмолмъ неѹмꙑтьнъ неѹстроене неѹсъпьнъ неѹтаенъ неѹтѣшмъ неѹтѣшьно неѹтѣшьнъ неходатаствьно неходатаствьнѣ нехотѧ нестота нестъ неѹвьстве неѹвьство неѹвьствьнъ неьствоват неьствѣ неьствъ неьсте нещѧдьно нещѧдьнъ неꙗвленьнъ неднъ(же) нжьнь нꙁвлѣщ нꙁводт нꙁлагат нꙁложт нꙁолѣгане нꙁѹ нка нкаковъ нкако(же) нкакъ нкескъ нкеꙗ нкогдаже нкодмовъ нкодмъ нколае нкомдскъ нкомдꙗ нкоторꙑ(же) нкъдеже нкъто(же) нкꙑ(же) нневскъ нневтѣннъ нспаст нспосълат нспѹщат нсходѧ нтрскъ нць ньто(же) нщета нщь новъ нога ное ноевъ ножь ножьнца ноꙁдр ност нощь нощьнъ нравъ нѹдт нѹжда нѹждьно нѹждьнъ нѣдро нѣкако нѣкаковъ нѣкогда нѣколкъ нѣкоторꙑ нѣкъде нѣкъто нѣкꙑ нѣмотоване нѣмъ нѣсмь нѣьто нꙑнѣ нꙑнѣшьнь нꙑрь нѵскъ