Речник на Патриарх Евтимий
недоѹмѣне  
недоѹмѣне -ꙗ ср (8) Недоумение. въ недоѹмѣнї нескаꙁаннѣмь бѣше Филот 81.4 Веⷱрѹ же пршъⷣшѹ  нощ прѣмш  цр͠ев въ недоѹмѣн сѹщꙋ, въꙁрѣ на н͠бо ꙫма  Конст 428v.21 Сїмь ѿ мⷱнце г͠ломь реенѡⷨ, въпрашаахѹ пакы ѻн въ недоѹмѣнїе мнеще се тѹ въвест Нед 607v.25 Същото значение и в ИМ 162v.30 171r.31 Нед 605r.25 606v.22 ЙП 189.21.