Речник на Патриарх Евтимий
небесьнъ  
небесьнъ -ꙑ прил (105) 1. Небесен, който се отнася или е свързан с небето. Въꙁдѹх же  въсе птце нб͠сные  сѣкѹщаа въꙁдѹхь •ꙁемлꙗже  сад съплѣжещмвъсѣм Конст 424r.21 сл͠нце. лѹна,  въсь ѕвѣꙁднї лкъ,  красѡта нб͠снаа Нед 607r.9  мнѡга трѹпїа ѕвѣремь ꙁемнымь  птцамь небеснымь ѡставшѧ на сънѣдь Мих 175.4 Същото значение и в Петк 82r.14 82r.16 82r.20 (2) 82v.24 (2) ИМ 162r.11 165r.3 165v.9 165v.11 165v.13 165v.22 166r.8 167v.17 168v.24 168v.26 169r.23 174v.3 Филот 78.5 80.6 98.2 99.5 99.20 Конст 424r.11 438v.11 439r.20 Нед 603v.33 604r.21 606v.9 610v.22 ЙП 181.11 200.28 I Никод 207.25 208.9 220.23 Теоф 255.6 269.25 270.9 ЛЙЗ 304.29 СЙЗ 371.4 372.32 373.4 СВВ 401.14 ЛОглаш 377.4 383.19 386.17 388.12 388.22 Яков 323.19 325.25 331.6 МИнд.1-2 348.29. небесьнаꙗ Като същ. ср. мн. Небесните неща. ѡт кѫдꙋ съставлена бышѧ небеснаа  ꙁемнаа, елка по въꙁдꙋхѹ  елка въ вѡдах Филот 91.1 Ты бо еднь, господ, боже нашь, обладаеш небесным  ꙁемным СЙЗ 364.18 Същата употреба и в ЛОглаш 376.9 383.20 Яков 317.4 325.26. небесьн Като същ. м. мн. Небесните жители. ѡт тол небесна съ ꙁемльным смѣсше се,  ловѣц къ небесемь въсходь твореть I Никод 212.9 гора небесьнаꙗ сонь Планината Сион в Ерусалим. Сїа въса бл͠гаа кѡнстантінь въселннѹю спльн ... тѣмꙿже  въ прѣмрные прѣсел се ны. въ гѻрнї ієрлⷭмь • въ сїѡнь горꙋ нб͠снѹю Конст 439r.19 цѣсарьство (цѣсарьстве) небесьное Вж. ЙР 12.2 19.31 ИМ 165r.8 Нед 604r.35 ЙП 186.23 Теоф 257.23 265.16 275.14 СЙЗ 364.1 369.13 371.8 СВВ 401.11 Яков 333.14 МЕ1-3 337.5 МЦ 353.7 354.4. небесьнꙑ цѣсарь Вж. Петк 81v.29 ЙП 201.15 ЛЙЗ 289.5 Яков 308.8. небесьнꙑ женхъ Вж. Петк 75r.19 Филот 79.33. отьць небесьнꙑ Вж. ЙР 19.32 ИМ 164v.31 167v.24 СЙЗ 371.23 СВВ 398.4 400.2 ЛОглаш 387.8 Яков 329.2. слꙑ небесьнꙑѧ Вж. Нед 605v.13 610r.38 СЙЗ 360.25 364.12 СВВ 398.12 ЛОглаш 376.3 Яков 312.23 316.30 МИнд.1-2 349.26. хлѣбъ небесьнꙑ Вж. СЙЗ 357.5 Яков 307.7 330.17. тврьдь небесьнаꙗ Вж. ЙП 182.19.