Речник на Патриарх Евтимий
народъ  
народъ м (18) 1. Много хора, народ, тълпа. съ нм же  мнѡжьствѡ мнѡгѡ беꙁьслънаго нарѡда Петк 80v.24 Ꙗко ѹбо къ Трънѡвꙋ наѧшѧ прблжат сѧ, ѹвѣдѣ патрїарха  весь цр(ъ)ковный съꙁва прьть, ꙁыде въ срѣтенїе съ въсѣмь нарѡдѡм Филот 97.21 ѹстыдѣв се ѹбо сѹдїа нарѡда кѹпно же  прстрашьнь бывь, повелѣвъ тъмнц тѹ ꙁатворт Нед 605v.31 Същото значение и в ИМ 168r.10 168v.5 Конст 429r.4 434r.1 435v.35 436r.15 436v.26 438r.40 Нед 605v.19 605r.36 606v.35 607r.10 607r.20 608v.20 ЙП 194.3.