Речник на Патриарх Евтимий
нощь  
нощь - ж (42) Нощ. Въ еднѫ же ѿ ноще на мл͠твѫ себе ѻбынѣ въдавш  рѫцѣ на нб͠ѡ ꙋмлено въꙁдѣавш, ꙁрⷮ нѣкоторое бжтⷭьвнѡ вдѣнїе Петк 77v.9 беꙁсънны же на много врѣмѧ проваждаѫщꙋ нощ Филот 95.7 дарѹте же м тхыѹбѡ д͠н, ноще же беспеалны Конст 429v.33 Същото значение и в Петк 79r.26 ЙР 10.28 ИМ 162v.19 163r.21 163v.20 Филот 80.23 86.6 94.13 Конст 424r.6 (2) 426r.30 427r.27 428v.21 434r.16 435v.30 (2) 435v.31 435v.33 II Никод 224.7 Кипр 227.14 227.16 229.28 234.8 238.6 Теоф 267.20 268.15 272.7 СЙЗ 368.3 ЛОглаш 381.11 Яков 322.20. дьнь  нощь; нощь  дьнь Ден и нощ, нощ и ден.  въ въсѣхь ѹсрⷣьствꙋюще ꙁаповѣдеⷯ г͠нхь, въ мл͠твѣ д͠нь  нощь ѹпражнꙗюще се ИМ 162v.8 Същото съчетание и във Филот 85.11 Нед 604v.30 605r.1 605v.33 606v.15 ЙП 198.10 Кипр. 230.1. на вьсѣкѫ нощь Вж. ИМ 163r.21. нощѭ и дьнѭ Вж. Филот 80.23 81.11 81.15 Нед 604v.30 605r.1 ЙП 198.11.