Речник на Патриарх Евтимий
наѧло  
наѧло ср (23) Начало, първопричина, основа, същност. Елма же къ же сце свѣтлѡ намъ словѡ,  свѣтлѡ прѡее наѧлѡ бѫдѧⷮ съ свѣтлоѫ повѣстїѫ Петк 74v.4 ѿ кѹдꙋ ѹбѻ вы ѽ вьседрьꙁї г͠не тѣлѡ гл͠те ꙁлаго быт наела ИМ 167r.19 Понеже ꙁ наѧла наѧло, ꙁлобны꙼ врагъ, ꙁавстїѫ ѡкрадень бывь, не сътръпѣ пръвааго ловѣка въ ра прѣбыват Филот 79.3 Същото значение и в Петк 82v.13 ЙР 6.23 ИМ 167v.1 Конст 424r.15 433v.21 Нед 604v.20 609r.12 609r.18 Яков 307.4 321.25 ЛОглаш 379.9 379.14 381.4 383.33. въ наѧло Отначало, в началото. Тогожде молтвы въ наѧлѡ ндїктꙋ, бывшꙋ  тогда съмрътоносїꙋ МИнд.1-2 346.1 ꙁъ наѧла Изначално, отначало. мы же ꙁ наела слышмь ꙗко велцї бѡѕ въсѹ въселнⷩѹю промышлꙗюⷮ  съблюдаюⷮ. Нед 607r.37 Вера праꙁдновахѡмь єже въ цр(ъ)ковь богородцѫ въхѡд, свѣтлое дѣвь  отрокѡвцꙿ провожденїе, єже съ выше  ꙁ наѧль богоѡт(ь)цъ проѡбраꙁ Мих 171.6 Пой ꙁ наѧла, ꙗкоже тамо напсано ест(ь) ЛОглаш 374.4 Същото съчетание и в Нед 608r.39 Филот 79.3.