Речник на Патриарх Евтимий
неправьда  
неправьда -ꙑ ж (5) Неистина, лъжа. Не ѹповай на неправдѫ  на въсхыщенїе не желай ЙР 20.1  хѻтеще єго єт въ слѻвесеⷯ. нь сльга неправда себѣ,  въ сѣт юже съкрыше ѹглъбоше,  лъжа стною ѡблена быⷭ ИМ 164v.13  тѣхь ꙁаград ѹста гл­͠ющаа на те єдного б͠а неправдꙋ Нед 609r.26 Същото значение и в МЕ1-3 336.3 338.21.