Речник на Патриарх Евтимий
м꙯ маане магдална магндъ мадтьскъ ма макаре македоне македонꙗ македонѣннъ македоньскъ макрна максенте максмнъ максмꙗнъ максмъ малакꙗ малакъ маласꙗньскъ мало маловрѣменьнъ малодѹше малодѹшьнъ малодѹшьствоват малъ манасе манастꙑрь манастꙑрьскъ манентъ мане манхескъ манна мановене мантакѹн манѹлъ марꙗ марко масма маслна масло матерьнь мат матте медотоьнъ медъ медъвьнъ междѹсобьнъ мелтньскъ мельхседековъ мельхседекъ меснꙗ месопотамтнъ месопотамꙗ метане метлца меь меьнкъ мловане млосрьде млосрьдоват млосрьдъ млосрьдьнъ млоствъ млоствьнѣ млоствьнъ млостꙑн млость млоть млъ ммот ммотеене ммотещ мна мнѫт мродрьжьць мръI мръII мрьно мрьнъ мрьскъ мсꙗ мтрополтъ мтрофанъ мхалъ младъ младьньство младьньствоват младьньць младьнььскъ млѣко млъва мльнꙗ мльане мльат могленѣннъ могленъ могленьскъ моꙁгъ мо моке мокрота молене молвотъ молтва молт мольба мольбьнъ монастꙑрь монастꙑрьскъ мопсѹестскъ море мореꙗ морьскъ мостъ мощI мощII мощьно моѵсе моѵсескъ моѵсеовъ мраꙁъ мракъ мраьнъ мрѣжа мрьꙁость мрьꙁъкъ мрьтвъ мрьтвьнъ мрьтвьць мѹрнъ мѹс мѹсоне мѹсѣскъ мѹсѣовъ мѹха мѣдьнъ мѣра мѣсто мѣстьнъ мѣсѧць мънхъ мъногажьд мъного мъногобоже мъногобрае мъногобраьнъ мъногоглаголвъ мъногожелательнъ мъноголѫкавьнъ мъногомлоствъ мъногообраꙁьнѣ мъногообраꙁьнъ мъногоотъ мъногопернатъ мъногоплодьнъ мъногопꙑтлвъ мъногораꙁльнъ мъногострашьнъ мъногохѹльнъ мъногоцѣньнъ мъногоьстьнѣ мъногоьстьнъ мъногъ мъножт сѧ мъножцеѭ мъножьство мъшель мꙑ мꙑсль мꙑсльнѣ мꙑсльнъ мꙑтарь мꙑшьца мьгла мьгленѣннъ мьгленъ мьгленьскъ мьꙁда мьне мьн мьнѣне мьнѣт мььтане мььтат мѧтежь мѫдроване мѫдрость мѫдрѣ мѫдръ мѫдрьствоват мѫжемѫдрьно мѫжь мѫжьскъ мѫжьскꙑ мѫжьство мѫжьствьнѣ мѫжьствьнъ мѫка мѫене мѫенкъ мѫенца мѫеньскъ мѫтель мѫтельнъ мѫтельскъ мѫтельство мѫт мѫьнъ мѵро мѵроносца мѵроположьнца мѵрꙑ мѵрьнъ мѵрьскъ