Речник на Патриарх Евтимий
мьнѣт  
мьнѣт -мьнѭ -мьнш несв (40) 1. Мисля, смятам, предполагам. абїе съ камене съвръгше, ѡтхѡдѧть, въсѣьскы мр(ъ)тва того мнѧще  нкакоже жт хѡтѧща ЙР 16.17 въс же ꙗко на х͠вь сце на цр͠евь въꙁраахѹ ѡбраꙁь, ꙗкоже въ сънѣ се̏ а не ꙗвѣ быт мнеще Конст 431v.15 Се ѹбо боеще се бѣды, хрант се потрѣбно мню ѡт въсакого єже къ светымь дръꙁнѹтїа Кипр 233.12. Същото значение и в Петк 74v.16 74v.21 80v.6 ЙР 6.12 10.1 18.19 18.29 ИМ 165r.6 Конст 426r.6 432r.10 Нед 609v.35 I Никод 206.6 209.29 212.28 II Никод 223.4 Антим 249.8. ~сѧ 1. Мисля, смятам, считам, предполагам; изглежда, струва ми се. Царь же, ꙗко сїа проьтъ, мнѣше сѧ велїе нѣто прѧт ЙР 20.17 Царь же, мѫжа нарота того вѣды, прꙁвана того сътвор къ себѣ  слѡвеса томѹ ласкателна ꙁглагола довѡлна, мнѧ сѧ того въ своей ѹловт мрѣж ЙП 189.29 то т се мнть? Престтꙿ л се беспоронаго тѣлесе глава л н? Антим 249.21 Същото значение и в Петк 79r.10 ЙР 23.17 23.29 Филот 90.28 Конст 437v.17 Нед 607v.25 ЙП 191.26 195.3 I Никод 213.21 215.7 219.27 Кипр 226.23 231.5 Антим 245.21. 2. Изглежда, струва ми се. Ср(ъ)дце царево въ рѫкѹ божїю; твор ѹбо, царю, въ скорѣ мнѧщаа сѧ тебѣ Филот 96.20 Същото значение и в ЙП 192.10 Кипр 227.16 Антим 251.1.