Речник на Патриарх Евтимий
мало  
мало нареч (25) 1. За мярка – малко, не много. нѫ н же тѡ самое былїе н же вѡдѫ дѡ сытѡст прїемльше, нѫ малѡ  хꙋдѣ  се ѕѣлѡ кь веерꙋ Петк 77r.1 Повелѣ бѡ ꙁемл ꙁрастт сланѹтокь въ прѣптанїе свѧтаго,  бѣ птаѧ сѧ тѣмь, тѣлеснѫѧ немощь мало ѹтѣшаѧ ЙР 13.8 Радовааше се ѹбо цр͠ь ѻ справлн толцѣ  ѻ цр͠кѡвнѣⷨ съглас не мало Конст 432r.19 Същото значение и в ЙР 7.1 9.13 18.21 ИМ 162r.23 163r.16 Филот 81.13 ЙП 188.28 Антим 241.14 ЛЙЗ 283.7 291.23 299.16 301.28 СВВ 400.27. 2. За време – кратко, не за дълго. По семже  та мало пожвш лⷮѣ, Къ г͠ѹ ѻтде ИМ 172v.23 Тѣмже побдте мало съ мноѫ  богов ѡ мнѣ благодарестъвныѧ въꙁслте молбы Филот 92.25  г͠ла мънкѹ. пожд мало брате,  по томь повелѣное тебѣ спльнш Нед 610r.32 Същото значение и във Филот 84.16 92.14 Конст 431r.35 431r.38 Антим 251.10 ЛЙЗ 302.18.