Речник на Патриарх Евтимий
мъножьство  
мъножьство ср (61) Голямо количество, множество, големина. Б͠жї же архїере невъꙁбранно ꙋе  накаꙁꙋе не прѣстааше слѻво стнное,  прлагааше се прнⷭо къ слꙋ православныⷯ мнѡжьство мнѡго людї ИМ 168r.8 не тъїю же, нъ  въсь л͠ьскы рѡдь  въса мнѡжьства, єꙁыц же  племена  страны, єдногласное въꙁслают славослѡвїе Конст 424r.24 деснаа т рѫка, господ, съкрѹш врагы,  мнѡжьствомь славы твоеѧ сътрыль ес съпостаты ЛЙЗ 285.8 Същото значение и в Петк 75r.4 79r.12 80v.23 ЙР 19.6 ИМ 172v.11 172v.17 173r.16 173v.27 Конст 424r.14 424v.39 425v.13 427r.20 427v.18 427v.26 429r.4 429v.38 430r.31 431v.34 431v.39 433v.9 433v.22 434r.1 435r.6 436v.25 437r.25 438v.1 438v.2 Мих 172.26 174.6 174.7 174.11 174.23 174.28 ЙП 194.3 194.15 196.10 I Никод 213.1 Теоф 269.27 СЙЗ 361.29 363.10 371.32 СВВ 391.5 395.15 398.4 ЛОглаш 377.9 384.5 384.22 385.5 Яков 310.7 320.12 326.13 326.29 327.13 МЕ1-3 336.13 336.23 МБлаг 345.9 МИнд.1-2 346.4 348.15.