Речник на Патриарх Евтимий
мръII  
мръ м (87) 1. Свят, вселена, всемир.  тамо къ тоѫ ьстнѣ прпаⷣш кѡнѣ, тѡплыѫ нещѫднѡ ꙁлвааше слъꙁы • тебѣ гл͠щ влⷣц мрꙋ веⷭ мо въꙁлѡжⷯ жвѡⷮ Петк 78r.3 Какоже  ꙗже по естъствꙋ съпрѡтвнаа стхїа сътѧт сѧ неврѣдно въ едного мра сплъненїе Филот 91.7 Мрь мрѡв твоемѹ дарѹй, цр(ъ)квамь твомь, свѧщеннкѡмъ, царемь нашмь, воемь  въсѣмь людемъ твомъ СЙЗ 373.20 Същото значение и в Петк 81r.3 82r.27 82v.18 ЙР 19.3 19.9 26.8 26.17 ИМ 166r.20 (2) 167r.6 Филот 83.22 Конст 425r.5 432v.17 433r.26 438r.26 Нед 607v.7 Мих 170.17 171.25 ЙП 199.29 200.3 200.5 Кипр 232.19 Теоф 263.20 267.28 268.28 ЛЙЗ 286.13 289.25 295.4 СЙЗ 357.5 357.19 367.25 СВВ 391.33 ЛОглаш 380.23 389.7 Яков 308.27 315.13 316.6 318.22 322.14 324.18 333.4 МЕп 341.5. вьсь мръ Светът, целият свят, всемирът, вселената.  толко того ѹкрас. толко же поьте, ꙗкоже по въсемѹ мрѹ того ѻбност се мен Конст 428v.41 мы же ꙁ наела слышмь ꙗко велцї бѡѕ въсѹ въселнⷩѹю промышлꙗюⷮ  съблюдаюⷮ.  слы мнѡгы сътворше.  бжⷭтьвным тѣхь молтвам въсь съблюдает се мрь Нед 607r.39  нгдеже слыша се: Сътвормь аг͠гела по ѡбраꙁѹ  подобїю нашемѹ. Еднь съꙁдань быст(ь) ловѣкь  ѡт нго въсь напльн се мрь I Никод 206.31 Същото съчетание и в Нед 611r.40 611v.9 Теоф 276.22 ЛЙЗ 289.26 295.5 297.25 301.16 СЙЗ 358.1 366.7 СВВ 391.34 399.25 ЛОглаш 377.31 386.32 Яков 307.7 308.28 315.13 318.10. мръ сь Този свят, земният свят, земният живот. Сего рад  мѫдрыѧ ѡны дѣвы, хже еѵаг͠гелꙿскаа помнаеть кнга, ѹготѡвашѧ въседѹшно себе къ срѣтенїꙋ небеснааго женха , въсѣ мра сего краснаа н въ тоже въмѣнвше, една кааждо своемꙋ прсѣдѣше свѣтлнкѹ Филот 79.33 съ же не море ръмное, вѡдам влънѹѫще сѧ, нѫ много мнѡжае сего лютѣйшее  жестоайшее мра сего быстрыма прѣде нѡгама ЙП 200.9 Въ мрь съй ѡт небытїа пршъль єс; тѣмь нже до ꙁде стан, нъ подвѕай се найпае, донꙿдеже въ врата вѣномѹ градꙋ прїдеш Кипр 237.2. Същото съчетание и във Филот 91.24 СВВ 391.22 ЛОглаш 380.4 380.28 Яков 312.21 315.20. прѣжде мра Преди сътворението на света. Ꙗко ѡт ѡблака вьсїа свѣтла, ѡт дѣвце, же прѣжде мра вьсїавшее сл(ь)нце, слово, сїанїе свѣта беꙁнаелнаго Теоф 267.25 2. Светският живот, противопоставен на монашеския и отшелническия живот. Елма ꙋбѡ въсѣ прѣѻбдѣ мра краснаа  н͠беснѡмꙋ себе ꙋневѣст женхꙋ, какѡ ꙋбѡ  погрѣшⷮ просмаа Петк 75r.18 ѻсмь на деⷭтое же прѣшⷣь лѣто. рѻдтел  мрь ѻставль къ нѡьскомꙋ пртее жтїꙋ ИМ 163r.2 не ѹжасе сѧ ѹмомь, нѫ весь непрклонень дѹшеѫ быст(ь), весь готовь ꙁа Хрстовѫ кѡнѫ ꙁлїат кръвь, весь ꙁстѫп ꙁ мра ЙП 199.11 Същото значение и в Петк 77v.21 78r.12 ЙР 8.27 11.17 (2) 11.29 18.27 Филот 83.28 Кипр 235.24.