Речник на Патриарх Евтимий
мощ 
мощ -могѫ -можеш несв (42) Мога, в състояние съм да направя нещо, по силите ми е; възможно е. хже хртⷭѡлюбвы ѻнъ вдѣвь, страхѡмь абїе. ѻбъѧть бы́въ, на ꙁемлѧ себе повръже, не могы свѣтлѡсть  красѡтѫ ѻнⷯѣ съ дръꙁновленїеⷨ ꙁрѣт Петк 79r.14 Како бѡ толкы  таковы •  велкымь дарованїѡⷨ споⷣбвы се, кромѣ кр͠щенїа дара творт можаше ѿ бжⷭтвныхь то Конст 437v.19 Можаше бо се продано быт веще трста пѣнеꙁь  дат се нщмь Теоф 276.15 Същото значение и в Петк 77r.5 78v.21 79r.22 ЙР 5.13 6.5 10.20 14.19 17.11 ИМ 162v.17 166r.17 166r.26 168r.19 Филот 84.4 84.23 98.29 Конст 426r.11 430r.3 436r.17 436v.1 Нед 605v.28 606v.31 608r.2 608r.14 610v.11 610v.27 Мих 176.3 ЙП 195.10 I Никод 206.8 207.2 208.16 213.13 213.22 Кипр 232.6 Теоф 276.19 МЕ1-3 338.26. могꙑ Като същ. м. Можещ, могъщ. съмр(ъ)ть ненадеждна тебе постгнеть, въꙁводш ѡ само  онамо  помощ могѫщаго не обрѧщеш Филот 83.4