Речник на Патриарх Евтимий
мѣсто  
мѣсто ср (112) 1. Място, пространство, местност. Въ еднѫ же ѡт нощей, по обыаю на молтвѣ ставш  ѹмꙿ  рѫцѣ на небо протѧженѣ мѧщ, вънеꙁаапѫ наѧть колѣбат сѧ мѣсто  кль  вепль мнѡгь ѡт вънѹ слышааше сѧ Филот 86.8 Нѫ, аще годѣ єст(ь), вдмь, ѡт которааго мѣста  странѫ таковый къ намь прїде храбѡрнкъ Мих 173.9 Іерей же, стоѫ съ ꙁад свѧтыѧ трапеꙁы, аще мат мѣсто, аще л не мать, станет прѣд свѧтоѫ трапеꙁоѫ,  ꙁрѧ къ ꙁападѡм въꙁгласт ЛЙЗ 293.26 Същото значение и в Петк 76v.13 77v.29 79r.22 ЙР 8.17 9.25 10.33 11.6 11.7 12.23 12.28 13.19 13.20 18.13 19.20 20.21 24.27 ИМ 163v.2 163v.5 168r.25 170v.23 172v.13 173v.14 Филот 87.10 89.9 Конст 424v.35 426r.31 428r.34 429r.19 429r.32 430r.1 430r.19 430v.26 432v.23 432v.34 433r.15 433r.38 433v.5 434r.9 434r.13 434r.15 434r.26 434r.29 434r.36 434r.38 434r.40 434v.13 434v.16 434v.24 434v.26 434v.32 435v.13 439r.3 Нед 606v.11 607r.31 610r.15 610v.25 Мих 172.14 175.21 ЙП 187.18 197.16 200.15 I Никод 205.15 210.21 II Никод 224.7 Кипр 226.28 231.26 СЙЗ 363.9 367.4 Яков 317.28 МИнд.1-2 347.15 (2) 347.16. 2. Местоположение, местостоене, позиция. Ꙗко ѹбо съномь ѡбьѧт бывше  которыйждо х на своемь лежаше мѣстѣ, ꙗвлѣеть себе тѣмь прѣподобнаа Филот 94.18 Н҄ъ ꙁр м бл͠женые ѹсръдїе • прїемш бѡ съ радостїю на нмꙿ же стоаше мѣстѣ сконꙿанїа ѻсѹжденїе, веселїа спльнш се дѣше на ѹсѣкновенїе Нед 610r.5  поставль кадлнцѫ на своемь ей мѣстѣ, сам же прходть къ їереѹ ЛЙЗ 289.2 Същото значение и в Нед 610r.5 ЛЙЗ 284.15 289.17 290.19 290.23 291.10 293.24 294.4 296.25 297.12 298.12 300.1 300.5 300.21 300.26 304.28 305.7 305.18 305.19 Яков 308.16 314.1. кранево мѣсто Вж. Конст 432v.17 433v.25 434r.11. въ мѣсто Вместо. Въ тѡ же врѣме  црⷭкаа прспѣше псанїа, повелѣвающаа, въсемѹ съборѹ с͠тго х͠ва въск͠рсенїа храмѹ ѻбновлнїе сътворт • же бѡ въ мѣсто црⷭкаго ѡбраꙁа на се посланны, не прость нѣкоторы  ѿ сълѹвшх се бѣше. нъ велкь въ словѣ  въ сповѣдан ѻ х͠вѣ вѣрѣ Конст 437r.1 Ѡн бѡ, ꙗкоѡт небесъ коненѣ съвръжен бывше  тъма въ мѣсто свѣта сѫще, непрѣстанно, ꙗкоже ѕвѣрїе неѹкрѡтмї, въселеннѫѧ въсѧ обхѡдѧть ЙП 184.11 дарꙋй мь въмѣсто ꙁемныхь небеснаа, въ мѣсто врѣменных вѣнаа, въ мѣсто тлѣнныхь нетлѣнꙿнаа ЛОглаш 383.20 (2), 383.21 Същото съчетание и в I Никод 210.18 Яков 325.26 (2) 325.27 МЕ1-3 336.10.