Речник на Патриарх Евтимий
молвотъ  
молвотъ м МИ (2) Моливот – град или област вероятно около гр. Памфил (южно от Одрин), откъдето е Филотея Темнишка според пространното ѝ житие. Ѡтьство ѹбо блаженыѫ сеѫ град Молвѡтꙿ, сце ѡбынѣ ꙁовомы, бѣше въ странѣ Памфїлїйстѣй Филот 80.19 Блꙁ же града Мѡлвѡта еꙁерѡ нѣкое ест(ь), ѡстров же нѣкїй сълꙋ сѧ въ немь быт Филот 85.24