Речник на Патриарх Евтимий
гемоньство го грат гѹменъ деже долослѹжтель долослѹжтельнъ долъ дольскъ еꙁавелнъ ерархъ ере ерескъ ерество еремꙗ еромонахъ ерѹсалмлѣннъ ерѹсалмъ ерѹсалмьскъ есеовъ ждват жеI жеII ꙁбавтель ꙁбавтельнца ꙁбавт ꙁбавлене ꙁбавлꙗт ꙁбрат сѧ ꙁбт ꙁбѣгат ꙁбѣгнѫт ꙁбѣщ ꙁбꙑт сѧ ꙁбьраньнъ ꙁбьрат ꙁвест ꙁвлѣщ ꙁводт ꙁволт ꙁволꙗт ꙁврѣщ ꙁврьжене ꙁврьтѣньнъ ꙁвѣствоват ꙁвѣстт ꙁвѣстьно ꙁвѣстьнъ ꙁвѣщене ꙁвѣщеньнъ ꙁвꙑкнѫт ꙁглаголат ꙁгонт ꙁгънане ꙁгънат ꙁдавьна ꙁдалее ꙁдательнъ ꙁдат ꙁдъхнѫт ꙁдꙑхане ꙁмат ꙁскат ꙁт ꙁлват ꙁлха ꙁлꙗне ꙁлꙗньнъ ꙁлꙗт ꙁложене ꙁложт ꙁмѣна ꙁмѣнене ꙁмѣнт ꙁмѣтат ꙁнемагат ꙁнемощ ꙁнест ꙁнѹрт ꙁнѹрꙗт ꙁоблт ꙁобраꙁт ꙁобрѣст ꙁобрѣтене ꙁралевъ ꙁралтьскъ ꙁраль ꙁрастт ꙁрещ ꙁрнѫт ꙁрѣшт сѧ ꙁрꙑт ꙁрѧдьно ꙁрѧдьнѣ ꙁрѧдьнъ ꙁꙗвтельнъ ꙁꙗвт ꙁꙗвлене ꙁꙗвлꙗт ꙁѧт ꙁѧщьнъ кона конскъ коностасъ коньнъ косъ ларонъ лньнъ лꙗ мат ментъ меноване менованьнъ меноват мѣне мѣт мѣѭ мѧ нако намо ндктонъ ндктъ ногда нокъ нокꙑн ноплеменьнкъ ноплеменьнъ ноьскъ ноьствѹѧ нъ нъде оакмъ оанке оанъ овъ она онсꙗнъ орданъ орданьскъ осафатовъ осфовъ осфъ ракле рна рмосъ родовъ родъ саакъ саврꙗ саꙗ скапат скат склат сковат скопават скопат скот скра скрьн скрьно скѹпт скѹст скѹсъ скѹсьнъ скѹшат скѹшене слѣдованьнъ спват сплест спльнене спльненьнъ спльнт спльнꙗт сповѣдане сповѣдат сповѣдоват сповѣдѣт сповѣдьнкъ сполнъ справт справлене справлꙗт спраꙁнт спроврѣщ спрост спрьва спѹстт спѹщат спꙑтане спꙑтат спꙑтоват спьщренъ ставаемъ стаат стеене стещ стна стньнѣ стньнъ стцане стлъковавъ стот стоьнкъ стръгнѫт стѹканьнъ стѣкат стъщават стъщане стъщт стьлꙗне стьлꙗт стѧꙁане стѧꙁат стѧꙁоват стѫпт сѹсовъ сѹсъ сѹсъхрьстосовъ сходатаствоват сходатат сходт сходще сходъ схождат схождене сцѣлене сцѣлтель сцѣлт сцѣлѣват сцѣлѣт сеꙁнѫт сст талꙗ т ѹда ѹде ѹдескъ ѹдествоват ѹл ѹстъ ꙗковль ꙗковъ