Речник на Патриарх Евтимий
же 
же местоим относ I. В собствено относителна функция. За лица и предмети – който, която, което. 1. Въвежда подчинено определително изречение, като пояснява думи, употребени в главното изречение (492) a) При определяемо съществително (субстантивирано прилагателно, причастие) в главното изречение. Ты ес съсѫⷣ прїемш стнное мѵрѡ єже еⷭ дх͠ь ст͠ы Петк 81v.6 бѡ ѻждаеть наⷭ наⷶ жꙁнь, єже не касает се раꙁоренїе ИМ 162r.7 Слѡва въсакомꙋ двженїю по ощен, єже въ нас, ꙋгасшѹ, нже желателное въсако бѹдеть I Никод 216.18 Същото местоим. и в Петк 75v.9 76r.9 77v.30 78r.26 79r.6 80r.3 80r.12 80v.26 81v.23 82v.16 79v.13 ЙР 8.15 9.9 9.12 10.8 10.14 10.27 11.19 18.1 18.5 18.14 23.2 23.8 ИМ 162r.2 162r.18 163r.11 163v.13 163v.16 164v.20 164v.29 165r.1 165r.2 165v.6 166r.20 166r.27 166v.22 167r.1 167v.4 168r.5 168r.9 168r.25 168v.18 168v.20 169v.2 169v.6 169v.12 169v.14 169v.30 170r.5 170r.12 170r.26 170v.10 170v.16 171r.3 171r.10 171r.24 171v.2 172v.2 172v.13 Филот 78.4 78.11 78.14 78.17 79.23 79.25 79.31 82.11 83.14 84.19 86.16 86.19 90.13 90.24 90.25 91.22 93.4 97.16 98.18 99.15 99.21 (2) Конст 424r.29 425r.25 425r.39 425v.30 426v.1 426v.2 427r.3 427v.2 428r.32 428v.13 428v.16 429r.2 429r.5 429r.27 429v.2 429v.2 430r.30 430v.7 430v.29 431r.36 432r.7 432v.1 432v.9 432v.17 432v.20 433r.4 433r.5 433r.9 433r.11 433r.23 433v.27 433v.29 434r.15 434r.16 434r.17 434r.23 434r.24 434r.26 434r.30 (2) 434r.41 434v.8 434v.13 434v.16 434v.19 434v.27 434v.30 434v.32 435r.34 436v.13 436v.33 437r.8 437v.5 438r.25 438r.27 438r.32 438r.34 438v.10 438v.16 438v.28 438v.38 439r.26 439r.33 Нед 603v.14 604r.13 604r.26 604v.39 605v.2 605v.13 606r.5 606v.26 607r.12 607v.3 607v.33 607v.34 608r.27 608r.35 608r.37 608v.14 608v.32 609r.20 609v.2 609v.13 611r.21 611r.30 Мих 170.19 171.6 173.3 175.25 175.28 176.31 (2) 177.8 179.25 192.19 (2) ЙП 183.8 183.9 183.21 184.6 184.25 185.9 186.4 186.5 186.12 186.13 (2) 186.26 186.28 187.22 187.23 188.4 188.13 188.14 190.28 190.34 191.3 191.4 192.17 192.19 192.21 193.2 193.5 194.4 195.29 196.5 197.5 197.16 197.25 197.26 198.5 198.9 198.13 198.14 199.20 199.28 200.3 200.15 201.25 201.29 I Никод 205.2 208.6 210.22 212.15 212.24 214.25 216.32 218.8 219.4 219.9 220.17 220.29 220.30 II Никод 222.14 223.2 223.5 224.6 224.14 Кипр 226.3 226.7 228.14 229.25 230.14 234.27 235.23 237.26 238.10 238.20 Антим 240.15 241.13 241.32 243.13 243.16 244.2 244.11 244.26 247.15 248.1 248.8 Теоф 256.8 256.22 257.14 260.8 260.16 260.15 261.6 262.24 266.18 267.14 268.6 268.20 271.3 272.15 272.22 274.25 275.15 276.7 276.22 ЛЙЗ 286.29 287.1 287.9 287.18 288.5 288.21 299.13 300.7 300.22 301.24 303.4 СЙЗ 357.4 357.10 360.22 360.23 360.25 361.31 362.11 362.12 364.8 364.18 364.19 364.20 366.17 367.14 367.25 368.2 368.3 369.24 370.12 371.25 372.9 372.15 СВВ 391.18 396.2 396.7 397.13 398.5 398.9 398.25 399.1 399.2 399.4 399.18 400.10 400.17 400.28 401.26 (2) 401.30 ЛОглаш 374.8 375.31 376.9 376.10 376.11 377.12 378.8 379.4 380.5 380.7 380.10 380.15 380.33 381.11 382.6 382.28 383.8 383.13 383.16 (3) 383.24 383.28 386.8 386.23 386.25 387.10 387.22 388.12 389.18 Яков 310.28 311.3 312.2 313.10 313.11 316.11 316.23 317.26 320.27 321.3 322.4 322.20 322.27 323.21 325.13 325.22 (3) 325.32 329.22 330.17 331.21 333.15 333.31 334.6 МЕ1-3 335.7 335.9 336.22 337.4 337.14 337.17 337.23 337.25 338.31 339.11 339.12 339.18 МЕп 341.1 341.3 342.5 342.6 343.2 МБлаг 344.5 345.16 345.24 МИнд.1-2 347.2 347.32 348.5 348 349.23 350.12. b) При определяемо местоимение или числително в главното изречение. тъїѫ се не гл͠еш ѧꙁыкѡмь пльтѣнѡⷨ. дѣл же паⷱ трѫбы ꙗснѣше вьꙁываеш ѻнѡ єже вь пѣнїхъ Петк 82v.8  слѡво бѣ къ б͠ѹ.  въса тѣмь быше.  беꙁ нго нтоже не быⷭ єже быⷭ Конст 429v.1 Въсако бѡ, єже ѡт себе къ благомѹ двжуще се – ꙗвѣ ꙗко ѡт бога подвжемо,  не ѡт нѣкоего съравна, – самовластно глаголт се I Никод 208.13 Същото местоим. и в Петк 74v.2 75v.27 78v.19 79v.8 81r.2 82v.18 82v.21 ЙР 7.8 10.27 18.14 (2) 19.25 22.15 25.7 ИМ 163r.14 165r.16 172r.27 172v.30 173v.10 174r.16 Филот 78.9 86.23 87.19 98.19 Конст 425v.32 427v.21 429r.7 (2) 430r.2 430r.4 430r.29 435v.39 437r.17 439r.24 Нед 604r.11 604r.38 606r.27 607r.1 Мих 171.13 176.11 178.26 180.11 (2) ЙП 184.13 184.35 185.1 186.21 198.15 202.25 I Никод 214.6 216.21 216.30 218.25 218.27 218.36 219.11 II Никод 223.22 Кипр 226.9 233.14 235.1 236.29 Антим 241.27 Теоф 255.18 260.5 261.27 ЛЙЗ 287.25 287.29 292.18 303.14 СЙЗ 363.6 368.2 367.11 367.12 СВВ 401.5 ЛОглаш 382.24 МЕп 342.26 МИнд.1-2 347.13 347.19. 2. При липса на определяема дума в главното изречение въвежда подчинени подложни и допълнителни изречения (90). же аще сътворть вѡлю ѡ͠ца моего ... н͠бсеⷯ, ть м брать  сестра  ѿц͠ь ⷭ ИМ 165r.1 Еже бѡ въ ѹглѣ рее  ѻсѡбь, не крѣпко  не ѹтврьжⷣенно до конца ⷭ, а єже ѿ мнѻгыхь раꙁсѹжⷣенно  ꙁьбранное, ѕѣлѡ крѣпко  непоколѣблмо Конст 430r.6, 430r.7 а єже ѡт дрѹга л ного нѣкоего подвѕаемое не можеть глаголат се самовластно, ꙁан не ѡт божїаго мановенїа, нъ ѡт подобнаго ємꙋ подвѕаемо ст(ь) I Никод 208.15 Същото местоим. и в Петк 75v.22 ЙР 10.15 10.16 10.25 10.27 12.8 17.18 ИМ 166v.29 169r.20 171v.12 Филот 79.16 83.23 96.17 192.28 Конст 428v.35 431v.11 433v.15 436r.16 436r.18 436v.6 437v.5 Нед 606r.17 607v.23 607v.41 609v.5 ЙП 184.16 184.17 185.16 197.11 200.23 I Никод 209.29 210.15 216.27 217.2 218.11 218.16 (2) 218.21 220.21 II Никод 222.15 222.24 Кипр 226.16 228.24 228.25 (2) 228.26 Антим 240.4 242.7 242.19 242.20 242.30 242.31 (2) 243.1 244.19 245.19 247.8 250.9 250.18 Теоф 255.15 268.25 271.6 272.8 274.22 ЛЙЗ 287.20 287.24 296.3 299.23 СЙЗ 359.22 359.23 369.5 СВВ 396.26 397.8 398.25 398.26 ЛОглаш 380.15 381.7 382.18 384.13 384.20 Яков 317.22 334.13 МЕ1-3 336.8 МБлаг 344.1 345.2 345.11 МИнд.1-2 348.12. II. С притежателно значение – негов, негова, негово; неин, нейна, нейно; техен, тяхна, тяхно; чийто, чиято, чието (29). мже пае ныⷯ рауⷣѫт сѧ агг͠л.  пръвѣе въсѣхъ, б͠ъ. стнаа стота, егѡже лце єлкѡ по въꙁможномꙋ т вынѫ ꙁрѧⷮ Петк 75r.24 Егѡⷤ н͠нѣ прꙁвавше блгⷣть, аще  не по лѣпотѣ, ѡбае по въꙁможномꙋ того съповѣмы дѣанїеже  жтїе ИМ 162r.19 мже  блаженаа Флоѳеа ѹсръдно въꙁревновавꙿш, блаженства оного сподоб сѧ вънѧтръ быт ... ѧже молтвы прꙁываѫ съпоспѣшт  помощ намь Филот 78.18 Същото местоим. и в Петк 76v.11 165v.12 ИМ 172v.17 173r.22 173r.26 173v.4 Филот 84.17 Конст 424r.11 424v.16 431v.10 437v.39 Нед 607v.11 I Никод 217.17 220.6 Кипр 232.24 (2) Антим 250.16 Теоф 275.2 ЛЙЗ 286.23 287.8 СЙЗ 358.19 358.20 369.23 ЛОглаш 383.7 Яков 311.4 325.12. III. Във форма еже въвежда изречение, което пояснява смисъла на цялото предходно изречение (4). А именно.  лютый  коненый ѡтвѣтъ, еже: „ѡтдѣте ѡт мене, прѡклѧтї“ Филот 89.10 Бѣ бѡвдѣт ꙁде Мѡѵсеовы сплънѣемы глаголы. єже: „Какопоженеть єднь тысѫщѫ  два двгнета тъмы, аще небогъ ѡдаст(ь) х  господь прѣдаст(ь) х?“ Мих 175.11 еже естъ Т.е., сиреч, именно. Едномѹ же жвомѹ б͠ѹ стннѹю жрътвѹ прносмь, єже ⷭ плодь ѹстьнь. сповѣдѹюще се того бл͠гост Нед 608v.4 По дрѹгом же въꙁглашен, еже ест(ь): Въ пръвых помѣн, господ ЛЙЗ 300.10