Речник на Патриарх Евтимий
ерѹсалмъ  
ерѹсалмъ м МИ (16) Йерусалим – главен град на Юдея, от IV в. свещен център на християните. Врѣмен ѹбо не многꙋ прѣшъⷣшѹ, ꙁрть въ вдѣн свѣтла нѣкоего нескаꙁанныⷨ сїающа свѣтѡмь,  то повелѣвающа въ ієрⷭлмь пот Конст 433v.3 бѣше въ Ієросолмѣ, ѹѧ  накаꙁѹѧ бож(ь)ствныѧ своѧ ꙁапѡвѣд  творѧ страшнаа  двнаа юдеса, Авгарꙿ, нѣкоторый царь въ Едесѣ ЙП 193.25 Аще бѡ велкый Павль въꙁыде въ Іеросолмь съ Варнавою  Тїтомь вдѣт Петра  сѹщїхь съ нмь  въꙁвѣстт мь ꙗже о себѣ Антим 241.23 Същото и в Конст 433v.10 436v.24 436v.27 437r.16 437v.13 Яков 308.19 321.23 333.2. вꙑшьн ерѹсалмъ Горният Йерусалим; название на Света Богородица. Како же л прѣтⷭѹю б͠цѹ вышнї іеросѡлⷨ нарцаете. ѿ котораго псанїа • ѿ котораго с͠тго. л прⷪрка • л аплⷭа ИМ 165r.19 Се  ꙁде покⷶꙁахѡⷨ стнꙋ. ꙗко бл͠говѣстнц нгдеⷤ меноваше с͠тꙋю б͠цѹ вышнї іерлⷭмь ꙗкоⷤ вы непщꙋете ИМ 165v.4 Мхалъ, славный вѡевода ... стрѣла божїа ꙁбраннаа, млънїа блстаѫщїа сѫщїх окръстъ, гражданнь вышнѣго Ієросолма, высокопарный ѡрелъ Мих 173.5 Същото съчетание и в ЙР 13.27. горьн ерѹсалмъ Горният Йерусалим, небесните селения в християнската религия. теенїе скона. вѣрѹ съблюде • тѣмꙿже  въ прѣмрные прѣсел се ны. въ гѻрнї ієрлⷭмь • въ сїѡнь горꙋ нб͠снѹю • въ градь жваго б͠а Конст 439r.19