Речник на Патриарх Евтимий
спльнт  
спльнт -спльнѭ -спльнш св (94) 1. Напълня, изпълня. О семъ ѧстѡ бѡлѣꙁнꙋаше, какѡ ѹкрастъ свѣтлнⷦ. како масла сплънтъ Петк 77r.14  лъсть потрѣб се.  вѣра процъвте.  бл͠гоьстїе въсѹ спльн ꙁемлю Конст 433r.32 аще  поⷣ ꙁемлю тѣлеса хь съкрьвена сѹть, нъ мощ хь бжтⷭвные спльнны сѹть слы Нед 604r.1 Същото значение и в ЙР 13.5 3.29 23.31 25.14 ИМ 162v.2 164r.2 Нед 603v.24 611r.8 Конст 432v.41 435r.16 436v.33 439r.4 439r.17 Филот 79.26 83.21 87.15 Мих 170.16 172.18 177.23 ЙП 185.22 200.1 Антим 247.29 Теоф 260.6 269.12 270.21 ЛЙЗ 302.8 304.24 СЙЗ 372.21 ЛОглаш 384. Яков 318.3 322.32 326.13 330.9 331.19 МЕ1-3 336.8. 2. Извърша, изпълня, завърша. да ꙗко ѹбо прїде на мѣсто ѻнѡ деже бл͠жены конъць єже въ х͠а сповѣданїе хотѣше спльнт добрѣше же  ѹсръднѣше, въꙁведе свое ꙫ къ жвѹщомѹ на н͠бсехь Нед 610r.16 ѧже молтвы прꙁываѫ съпоспѣшт  помощ намь, въ еже сплънт  въ кѡнецъ добрѣ проꙁвест просмое вам ѡт нас еже о не꙼ сїе слово Филот 78.18 ꙗже о немь псанаа, сплън по ꙁаповѣд ѡтї ЙП 186.15 Същото значение и в ЙР 14.21 Нед 610r.32 Филот 84.11 94.30 ЙП 188.10 188.18 188.25 202.16 ЛЙЗ 297.13 СЙЗ 359.26 365.11 368.2 373.29 (2) СВВ 398.18 ЛОглаш 376.28 381.1 Яков 319.26 333.11. 3. Изпълня се, напълня се; навърша се (за време).  ѽ юдо, напрасно жтнца спльн се жта,  братїаⷨ налеⷤщї пеал ѿгна ѻблакъ ИМ 163r.26 Двѣма ѹбѡ къ трдесетмь лѣтѡⷨ спльншем се црⷭтвїа его, жвота же его въсего шестьдесеⷮ  шестое Конст 437v.22  славы господнѧ въсѣ ꙁемлѣ сплън сѧ,  троное покланѣнїе въсѣмь кѡнцемь проповѣдано быст(ь) ЙП 183.1 Същото значение и в Петк 78v.30 ЙР 10.20 14.8 23.18 ИМ 162v.22 167r.8 168r.4 171r.30 172r.9 173v.28 Конст 426v.14 426v.20 433v.8 433v.38 Нед 603v.39 605v.35 607v.2 607v.22 608r.28 610r.6 Филот 93.29 96.7 ЙП 186.7 195.12 ЛОглаш 389.17 Яков 308.12. 4. Изпълня се, извърша се.  сце ꙋбѡ подвгшⷭ на естествѡ  сце своѫ ꙋкрас дш͠ѫ, ꙗкоⷤ  на то сплънт сѧ пррⷪьское ѻнѡ Петк 77v.5  сплън се прⷪрьское ѻнѡ, рѡвь ꙁры  скопа ,  въпаде се въ ꙗмꙋ юже сътвор Конст 426v.15  прѣжде страшнаго въпльщенїа танꙿства вражда по срѣдѣ аг͠гель  ловѣкь бѣше, дондеже страшное съмотрѣнїа спльн се танꙿство I Никод 212.7 Същото значение и в Конст 435r.20 439r.4.