Речник на Патриарх Евтимий
ꙁт  
ꙁт -ꙁдѫ -ꙁдеш св (49) 1. Изляза, придвижа се отвътре навън.  ꙗко стрѣлѡѫ нѣкѡтѡрѡѫ ꙋꙗꙁвена бывш, абїе ꙁъ цръкве ꙁшеⷣш Петк 75v.26 Еднѫ же ѡт рабынь съ собоѫ поемь, проее ѡт домꙋ ꙁыде Филот 85.23  тако, ꙁшедше ѡт малых дверей, творѧт малый въхѡд ЛЙЗ 291.8 Същото значение и в Петк 80v.19 ИМ 174r.12 ЙР 8.14 15.16 24.27 Филот 97.21 Конст 434v.24 427r.40 Мих 178.8 I Никод 217.30 Кипр 233.27 Теоф 275.16 ЛЙЗ 295.1 295.2 (2) 293.23 305.5 305.6 СЙЗ 362.23 362.24 (2) 373.13 СВВ 396.10 396.11 (2) 396.15 (2) 397.8 397.9 (2) 401.23 ЛОглаш 374.18 374.19 (2) 388.30 Яков 315.6 315.7 (2) 332.7 332.30. ꙁт на Изляза с някаква цел. Въ еднь ѹбо ѿ д͠нї скврънны ѻнь сѹдїа ꙁьшⷣь на сѹдще, сѣде свѣтло поꙁорще ѹстровь Нед 606r.7 ть̏ же ѡ͠ее тѣло ьстнѣ ѻпретавь, ꙁыде на брань поемь съ собою мѹже храбры  слны Конст 425r.27 Хотѧ бо ꙁыт на волнѫѧ  прснопомнмѫѧ  жвѡтворнѫѧ своѫ съмрьть, въ нѡщь, въ нѧже прѣдасть себе ꙁа мрскый жвѡть ЛОглаш 381.10 2. Изтека, потека (за кръв, вода и под.). Еднь ѡт вѡнъ копїемь ребра емѹ прободе,  абїе ꙁыде кръвь  вода ЛЙЗ 286.17 3. Разпространя се (за слух, мълва и под.). ꙁыдеⷤ тоѫ слꙋⷯ по вьсе ѻкрⷭтнѣ страны ѻнѡѫ Петк 79v.9 4. Отстъпя, откажа се. Твор ѹбѡ, еже хощеш, ѡт твоеѫ бѡ волѧ аꙁъ нкакоже ꙁыдѫ Филот 83.24