Речник на Патриарх Евтимий
мѣт  
мѣт -мамь -маш несв (207) 1. Имам, притежавам, съдържам.  по семь въꙁакон, ѿнѹдь євреѡмь хрїстїанна не мѣт раба Конст 436r.20  аще ѡбраꙁь божїй мѹть ꙗкоже словеснаа тварь I Никод 206.4 Аще аг͠гель господа въседръжтелѣ свѧщеннк єст(ь)  глаголет сѧ ...  над бож(ь)ствным дарꙿм молѧ сѧ, господ(ь)нь нь мат II Никод 222.2 Същото значение и в Петк 75v.3 78r.8 (2) 78r.11 78r.16 82r.3 ЙР 5.5 5.12 6.12 9.8 12.32 18.23 20.3 24.2 26.3 ИМ 162r.11 162v.9 162v.21 165r.21 165v.18 (2) 167v.22 (2) 169r.3 (2) 169r.4 169r.18 (2) 169r.31 170r.15 171v.1 171v.14 173r.9 174v.7 174v.18 Филот 79.5 83.21 89.26 91.8 93.7 96.30 Конст 424v.13 424v.15 429v.21 430r.10 431r.19 432v.36 437v.32 437v.33 439r.2 Нед 607v.28 609r.6 609v.23 609v.41 ЙП 181.6 191.33 191.34 (2) 191.35 202.22 202.23 I Никод 206.1 206.8 206.21 207.2 208.19 212.21 212.23 212.24 212.29 213.11 213.12 214.23 215.2 215.25 216.15 218.5 218.19 218.27 220.3 (2) II Никод 221.17 222.4 Кипр 226.27 229.2 232.4 234.4 236.1 237.1 238.10 Антим 242.2 243.8 250.15 Теоф 260.5 261.4 275.1 276.18 276.20 ЛЙЗ 283.5 298.21 304.20 СЙЗ 366.30 ЛОглаш 378.19 386.14 Яков 321.14 334.10. 2. Имам, държа. прпⷣбнѫѫ же въ дѡмꙋ мѣахѫ младагѡ рⷣа тоѫ въꙁраста  естестъвнагѡ рад ꙋсвоенїа Петк 75v.14 готова его въ рѹкѹ своею непщѹе мѣт, крѣпко ѡплъ се на нь Конст 427v.19 Вь врѣме ѡно сѹщꙋ Ісѹсов вь Вѳанї, вь дѡмѹ Сїмѡна прокаженаго, вьꙁлежещꙋ емѹ, прїде жена, мѹщї алавастрь мѵра нарднаго, псткїе многѡцѣнны Теоф 276.11 Същото значение и в ЙР 10.29 19.19 20.18 Конст 433v.21 436r.28 Мих 171.23 Кипр 232.17 ЛЙЗ 299.13 300.8 ЛОглаш 389.15. 3. В съчетание със съществително във вин. означава действието или състоянието, което се изразява със съществителното. бо аплⷭы  же по нⷯ стннї пастырїе  правї ꙋтел цркⷪѡвнї д͠хѡⷨ б͠жїемь вьс водм.  ѿ ѻнꙋдꙋ ѡсїанїе мѹще ИМ 170r.1 ꙗкоже обыно той бѣше. о цр(ъ)кѡвных дѡгматѡх попеенїе мѣше много Филот 89.16 прѣꙁмѣрно желанїе мѣахѹ, єже таковаго ц͠ра б͠лгоьства насладт се ꙁрѣнїа же  бесѣдь Конст 430r.16 Същото значение и в ЙР 10.10 12.11 12.28 Конст 432r.5 432r.37 433r.26 436r.3 437v.9 Нед 605r.39 608v.34 610v.23 Мих 176.11 178.15 ЙП 183.5 184.20 196.17 I Никод 216.12 216.13 216.33 217.1 II Никод 222.3 224.2 Кипр 227.10 230.20 232.10 234.2 234.5 235.12 235.14 Антим 244.20 245.11 245.21 248.19 СЙЗ 368.1 МЕ1-3 337.2 337.12 338.18 МИнд.1-2 349.19. 4. С модална отсянка – мога, имам намерение, трябва. Сїа же ꙗко слышавь самодръжець, мнѣше себе по нб͠с лѣтат,  ѿ ѕѣлныѫ не мѣаше камо дѣнѫтⷭ радост Петк 80v.7 Лють єст(ь), юноше, ѕвѣрь  ѕѣлѡ лють  не мать кто камо ѹбѣгнѫт ѡт сверѣпства Мих 176.17  аще тако, како третїй оть пръваго свѣть лѹьшнꙿство втораго мѣт можеть Въ бож(ь)ствнаа же кто постгь, то ѹбо  желат мать, въ желанїа край достгь I Никод 215.16 Същото значение и в Антим 248.25. // В съчетание с прич. мин. страд. – означава резултата от действието, изразено чрез причастието. Въ еднѫ же ѡт нощей, по обыаю на молтвѣ ставш  ѹмꙿ  рѫцѣ на небо протѧженѣ мѧщ, вънеꙁаапѫ наѧть колѣбат сѧ мѣсто Филот 86.8  ѡвь ѹбо на небо рѹцѣ протеженѣ мѣе въсѹ прѣпровождааше нощь, ѡвь же въ колѣнопрѣклоннхь Кипр 227.14 // Като спомагателен глагол за изразяване на бъдещи действия.  аꙁь ѹбѻ, не ѿ себе мамь г͠лат, нь ѿ х͠ва єѵⷢлїа, мже себе ѹтвръжⷣат непщꙋете ИМ 164v.20  своѫ дѹшѫ мѣва (вм. мавѣ) спаст  ных вна полѕ бѫдемь Филот 82.12 Бѹд къ вьсѣмь сладькь,  на въсѣхь еꙁыцѣ твоа обност се мать сладость Кипр 237.9 Същото значение и в ИМ 165r.2 171r.5 171r.22 Филот 92.15 ЙП 188.7 ЛЙЗ 303.6. 5. Има, съществува.  вь храмнѫ своѫкьжⷣѡ вьшеⷣ, тѡѫ ꙁастѫпленїе ѻщꙋщаѫ  покрѡвь. мат бѡ стонкъ сцѣленї Петк 75r.2 матꙿ бо блгⷣат стонкь • сцѣлнї дарь • раꙁдрѣшенїе дльгѡмь • недѹгомь ѿгнанїе • враеванїе д͠ш Нед 611v3 Іерей же, стоѫ съ ꙁад свѧтыѧ трапеꙁы, аще мат мѣсто, аще л не мать, станет прѣд свѧтоѫ трапеꙁоѫ ЛЙЗ 293.26, 293.27 Същото значение и в I Никод 211.16 218.11 218.16 (2) 219.16 ЛЙЗ 298.11. въ ѹмѣ мѣт Имам на ум. въ ѹмѣ мѣе  сво тѹ сътворт грѡбь,  по сконан въ нмь положенѹ быт Конст 437r.40 Сїа въ ꙋмѣ ꙗкⷪ прⷣѣреⷱ сѧ вынѫ мѧщ Петк 76r.14 въ рѣвѣ мѣт За жена – забременявам, бременна съм. ѻбрѣте се въ рѣвѣ мꙋщ ѿ д͠ха с͠та ИМ 165r.25 вѣрѫ мѣт Вярвам, имам вяра. нъ странна нѣкаа въводш ѹтелꙿства, єже въ распетаго мѣт вѣрѹ ꙋещ Нед 608v.26 добрѣ мѣт въ емь Благосклонен съм. Въ схь ѹбѡ вещехь добрѣ тѡмѹ мѹщꙋ, м͠терь свою степса єленѹ Конст 432v.37 Въ схь ѹбо добрѣ мѣ,  матерь свою с͠тѣшѹю єленѹ стеѱа ц͠рь Конст 433r.40 мръ мѣт Живея в мир. накаꙁѹющаа хь мрь мѣт межⷣѹ собою Конст 432v.3 подъ собоѭ мѣт Владея. єлко съ въсѣм  царствѹѫщї Кѡнстантїновь под собоѫ мѣт град  въсѧ ѡкръстныѧ єго страны на лѣта мнѡга Мих 173.28