Речник на Патриарх Евтимий
жеII  
же местоим относ I. Без специално относително значение или със слаба степен на относителност. Като неопределително местоимение – който и, който и да е, какъвто и да е (4). Еже аще хощеш, глагол, въсѣкое съмнѣнїе  страх кѹпно ѡт себе ѡтложвъ Филот 82.13 ѻ схь, ꙁакала • рѣж • ѡгню прѣдава •мъю •  но єже аще хощеш Нед 609v.12  ѡт толѣ даже  до н(ы)нѣ въс, же съ вѣроѫ къ рацѣ єго прхѡдѧще, раꙁлнаа прємлѧть сцѣленїа, ємѹже аще хѡтѧть недѫгѹ Мих 178.27 Същото местоим. и в Мих 173.26. II. Като показателно или лично местоимение – (и) този, той (121).  тебѣ съвьдворм сѧ  вѣныⷯ насладм сѧ бл͠гъ. блгⷣтїѫ  л͠колюбїеⷨ г͠а нашⷢе і̇͠ѵ х͠а. емⷤꙋ слⷡа  дръжⷡа съ бесъмр͠тныⷨ ѿцеⷨ Петк 82v.26 Кто съ; же въ водѣ кр͠щаемы. Емѹⷤ ѿвръꙁоше се н͠бса. на нꙿже д͠хь ѿ͠ь въ вдѣн голꙋбн сънде съ нб͠сь ИМ 165r.16 Велка же аꙁь ц͠ра нарю ... Егоже свѣть ѻкрѹжаеть непрстѹпны. Емѹже вонꙿства прѣⷣстоеⷮаг͠глꙿскаа Конст 424r.12 Същото местоим. и в Петк 75r.10 75r.13 75r.22 75r.30 77r.12 79r.13 ЙР 15.5 17.22 17.28 18.14 19.25 22.1 ИМ 164v.16 164v.17 164v.24 165r.17 166r.6 169r.8 170r.11 173r.2 173r.23 173v.10 173v.11 173v.24 175r.2 Филот 78.6 83.17 84.14 93.16 98.5 99.23 Конст 428v.19 429v.3 429r.3 430r.34 430v.37 431v.10 431v.41 432r.7 432r.32 432r.35 435r.29 436v.31 437r.1 437v.37 (2) 438r.12 438r.22 438v.29 439r.30 439r.34 Нед 605v.13 604v.14 605r.21 607v.38 607v.39 608r.27 610r.19 610r.38 610r.41 610v.27 611r.41 611v.10 Мих 170.17 173.7 174.28 ЙП 181.10 184.1 184.18 189.9 190.21 190.32 194.24 197.12 197.18 199.14 199.15 202.29 201.9 I Никод 211.30 217.13 217.22 218.5 219.15 II Никод 222.29 224.21 Кипр 230.20 231.3 Антим 245.20 247.20 248.10 249.20 Теоф 255.13 259.1 259.2 269.14 273.9 274.22 ЛЙЗ 289.29 295.7 297.15 СЙЗ 358.3 365.13 370.8 СВВ 391.36 398.20 ЛОглаш 376.30 379.7 379.10 383.33 384.31 Яков 321.21 325.28 326.8 327.4 328.11 МЦ 353.12. III. По подражание на гръцки модели – конструкции с член. 1. В съчетание с глаголни форми (192): a) в съчетание с инфинитив. Аще ꙋбѡ любовны ѡбые ꙁакѡнь еже любеꙁныⷯ памѧт помнат.  тⷯѣ съꙁръцоват ѡбраꙁы дѣанїа же  гл͠ы ... мнѡгѡ паⷱ мнѡжае клюмо бѫдеⷮ Петк 74r.5  побѣдѫ дарова въсемꙋ ловѣьствꙋ, не тъїѫ мѫжьскомѹ рѡдѹ, нѫ  женскомѹ, еже попрат  до конца нꙁлагат ꙁлѹ наѧлнка врага Филот 79.22 ꙁавѣщанїа послаахѹ се по въселнѣ, єже х͠а ѿмѣтат се, скврънныⷨ дѡломь нѣмымь  глѹхыⷨ жрьтвы прност Нед 604v.26 Същото местоим. и в Петк 74r.9 74v.14 74v.19 78v.21 80r.14 80v.10 81v.15 ЙР 6.13 6.15 9.8 10.27 14.28 15.31 16.27 19.23 (2) 24.5 ИМ 164r.31 165v.27 166v.2 170v.19 171r.15 172r.6 173r.17 174v.5 Филот 91.23 96.15 98.8 Конст 424r.39 425v.38 426r.20 426v.37 427v.9 430r.17 430v.14 430v.17 430v.35 432r.5 432r.24 437v.8 Нед 608v.26 609v.10 (2) 610r.4 610r.15 Мих 175.22 ЙП 183.19 184.32 188.1 195.8 I Никод 205.9 210.31 218.13 218.19 (2) 218.22 219.15 220.28 II Никод 223.24 Кипр 225.10 231.15 Антим 245.1 246.6 247.12 248.8 Теоф 267.9 ЛЙЗ 283.8 284.4 293.20 301.1 303.4 СЙЗ 362.26 363.4 364.11 365.17 365.25 366.22 372.15 СВВ 391.27 392.29 392.30 392.33 398.17 398.28 400.22 ЛОглаш 375.3 375.24 376.2 377.1 377.7 377.10 378.13 380.18 386.7 386.18 Яков 309.9 309.17 310.17 312.19 315.24 316.29 319.28 334.11 МЕ1-3 337.29 339.2 МЕп 341.12 МИнд.1-2 348.10 348.30 МС 351.7. b) в съчетание с лични глаголни форми при изброяване, пред пряка реч или цитати. Глагола емѹ она: Се, еже страждеш. ѡт ѧꙁыка своего страждеш Филот 88.19 А єже рещ: ꙁа єже неѹдобь къ ꙁлѹ двжмом быт тѣмь, самовластнаго лшенѡм быт I Никод 206.32 А єже: како, творцꙋ прѣдвѣдещѹ, къ сьꙁданїю схь прведе? I Никод 210.26 Същото местоим. и в ИМ 164v.10 Нед 610r.8 I Никод 210.34 211.28 214.9 215.18 215.26 218.18. c) в съчетание с причастия. не бѡ бѣше тамо ногѡ когѡ съматрѣт та могѫщагѡ, тъїѫ же вьсѣ наꙁраѫщее ко Петк 77r.6  самы тъ цртⷭвꙋѫщї грⷣа повѡюва же  покор.  же тамо дръжѫщѫѧ фрѫгы поⷣ данїѧ ꙋстрѡ Петк 80r.9 Какоⷤ же  кр͠щенїе  жрьтвꙋ ѻс͠щае крⷭть, ѿ ѻс͠щаемыⷯ ѡбраꙁь ѻс͠щает се ИМ 170v.16 Същото местоим. и в Петк 76v.16 80r.21 82r.27 ЙР 5.9 6.2 6.4 10.27 10.27 10.30 18.14 Нед 608r.12 Филот 78.4 93.10 95.11 Конст 424v.7 438v.18 Нед 608v.14 608v.30 609r.17 610v.12 ЙП 187.15 187.19 I Никод 213.20 216.27 219.24 II Никод 223.1 Антим 247.24 Теоф 257.16 259.11 260.1 260.24 261.22 262.19 267.24 274.20 ЛЙЗ 302.6 303.12 303.17 303.27 СЙЗ 361.9 369.15 370.2 СВВ 396.17 396.28 396.29 400.23 ЛОглаш 380.27 383.15 383.21 384.3 387.28 Яков 319.21 322.15 324.22 329.25 331.10 МЕ1-3 339.3 339.15 МЕп 341.4 341.12 342.16 343.17 МИнд.1-2 348.1 МС 351.2 351.5 МЦ 353.7. 2. В съчетание с имена (съществителни) пред предложни конструкции (176). не малѫ бѡ вьтварѣеⷮ слышателемь пѡлѕѫ еже ѻ пѡлѕ словѡ Петк 74r.12 въса по дробнѹ ꙗже ѻ себѣ скаꙁа. єже съ лкїнїѡмь пошъствїе. ꙗже на бранеⷯ мѹжьства  храброванїа. ꙗже въ єгѵ̈птѣ  палестнѣ,  по ныхь бранныⷯ мѣстѡⷯ Конст 424v.33 же въ цр(ъ)ковьвъхѡддѣвы  богородцѫ, господнѧ матере, вера ѡбрадованнѣ въседѹшнѣ праꙁдновахѡмь, д(ь)несь же пакыславнаго Мхала съндохѡм сѧ (ь)стное тръжьствоват тръжество Мих 170.6 Същото местоим. и в Петк 74r.27 74v.3 74v.18 75r.10 76r.21 76r.22 76v.3 77r.11 77v.1 78v.7 78r.5 81r.1 ЙР 5.12 5.15 6.22 6.24 10.22 18.26 21.1 ИМ 162v.28 163r.14 165r.29 165v.14 168r.30 170r.5 170v.14 171r.21 173r.15 171v.6 Филот 79.1 87.4 89.14 98.6 98.26 Конст 425v.6 425v.24 427v.24 427v.26 430r.10 430r.15 430r.36 431v.17 431v.33 432r.2 433v.4 434r.7 435v.9 437r.22 438r.16 Нед 604v.36 605r.4 607r.17 607v.33 608r.4 608r.13 608r.14 608r.16 608r.30 608r.31 608r.34 608r.39 608v.36 609r.4 (2) 609r.18 609r.39 609v.28 609v.37 610r.22 610r.23 610r.25 610v.6 Мих 171.4 172.13 177.10 178.11 179.23 ЙП 181.1 181.4 182.23 183.4 183.10 183.31 183.33 (2) 184.30 185.4 188.27 192.18 (2) 196.14 198.18 199.1 199.4 200.13 I Никод 205.7 207.9 207.28 208.8 209.20 210.4 210.6 210.9 210.17 213.19 214.9 215.17 215.33 216.26 216.34 216.35 217.5 217.30 218.35 219.2 219.22 II Никод 222.22 Кипр 225.10 225.12 228.20 229.22 231.17 233.12 233.22 Антим 242.26 244.7 244.23 245.4 246.15 246.16 247.3 248.4 Теоф 255.7 255.7 265.28 267.11 269.12 272.13 287.15 289.31 294.18 295.15 295.26 СЙЗ 357.1 358.5 368.17 (2) 369.13 СВВ 392.3 396.16 397.28 400.14 ЛОглаш 374.1 381.3 381.29 (2) 381.30 385.11 386.22 388.19 Яков 309.3 323.11 323.18 327.17 332.27 333.11 333.31 МЕ1-3 337.27 338.2 339.12 339.25 МИнд.1-2 348.7 349.3. 3. Пред наречия (4). Побѣдтель кѡнстантінь  велкоъстны, же по въсѹдꙋ єпⷭкѡпоⷨ Конст 436v.4 Како, ꙗкоже нѣцї глаголють, лшенїю престнаго быт по же ѡт сѹдѹ ошъствїю, єгоже рад ѹподобт се мысльным дѹша желателнаго I Никод 214.25 въседѹшевнѣ бож(ь)ствна правла ѹтврьждаемь  въсаьскы тѣхь ꙁавѣщанїа  непоколѣблмѣ дръжмь, же ѡт сѹдꙋ ѡт трѹбь дѹха Антим 242.25 Същото местоим. и в Петк 77r.2. мьже обраꙁомь Както, по същия начин. мже ѡбраꙁомъ желаетъ єленъ на стѡнкы вѡдныѫ, сце желаетъ дш͠а моа к тебѣ б͠е Петк 76r.10 Тъ намь ꙁнаменїе даⷭ се на лц, мже ѻбраꙁомь і͠лю ѻбрѣꙁанїе ИМ 166v.16 „мꙿже ѡбраꙁомь рꙁа въ крьв обагрена нѣсть ста, сце нже ты бѹдеш сть, ꙁан ꙁемлю мою погѹбль ес  люд мое пораꙁ“ I Никод 210.24 IV. Като съюз (20). ꙁа еже За да, да, та. ꙗко аще вжⷣѹ єпїскѡпа  грѣхь твореща, пѡрфїрою того покрыт ꙁволлꙿ быⷯ, ꙁа єже не дат прѣтыканїа ꙁрещїмь Конст 431v.24 прѣславнаа въꙁг͠лаше се ѻ тебѣ граде б͠жї • въ нюже събра нась прѣб͠лгы б͠ь рад своего єднорѡднааго с͠на блгⷣт, въ єже єднѹ  стннѹю въсѣⷨ ѹꙗснт вѣрѹ Конст 433r.12  нь намо ѿводм. ѻв въ ꙁатоенїе. дрѹѕї же въ тъмнце раꙁлны, ꙁа єже ѿврѣщ се х͠а  жрѣт дѡлоⷨ Нед 605r.24 Същата употреба и в Конст 437r.29 Нед 606v.1 Мих 175.23. ꙁа еже Понеже.  ꙁа єже родт се то въ г͠ьскы недѣлны д͠нь, нарекоше ме  недѣлꙗ Нед 605r.6 нжѐ болѣꙁн ощѹтвш, нже болѣꙁнемь прплѣтающѹю се скврънѹ прїемш ѿнѹдь, ꙁа єже въ н пожт въсемѹ спльннїю бжⷭства тѣлеснѣ Нед 608r.25 ꙁа єже неѹдобь къ ꙁлѹ двжмом быт тѣмь, самовластнаго лшенѡм быт,  како третїй ѡт пръваго свѣть лѹьшнꙿство втораго мѣт может, ст(ь) бо беꙁьнїа ѡбраꙁь. – да не бѹдеть сего беꙁмѣстїа I Никод 206.33 Същата употреба и в ЙР 5.13 I Никод 211.15 217.16 217.33 Антим 244.27 245.17 247.4. въ еже За да, да, та. съ слъꙁам молеще се топлѣ, бжⷭтвнѹю на млⷭть прꙁываахѹ слѹ, въ єже помощ тѣмь  таковаго стръгнѹт тѣхь нестовꙿства Нед 604v.32 ѧже молтвы прꙁываѫ съпоспѣшт  помощ намь, въ еже сплънт  въ кѡнецъ добрѣ проꙁвест просмое вам ѡт нас еже о не꙼ сїе слово Филот 78.20 Не сътвѡрте въсѣкь вд, въ єже покланѣт сѧ, нже на небес, нже на ꙁемл ЙП 193.8 Същата употреба и в ЛОглаш 387.27. еже како Вж. Петк 77r.24 Конст 431v.12.