Речник на Патриарх Евтимий
стоьнкъ  
стоьнкъ м (32) Извор, източник. мѻра же  стонц своа по нѹ ѿдають дѣства Конст 424r.23 нъ тебѣ въса тварь покланꙗет се  тебе славⷮ. тебѣ бѡ работають стонц. беꙁнⷣы. сл͠нце Нед 607r.8 къ стонкомꙿ же пакы съходеще. тѣло ѹбо водою напаающе бѣхѹ. ланты же оесным омываахѹ водам Кипр 236.3 Същото значение и в Петк 75r.2 76r.10 77r.2 77r.26 77v.24 80r.13 82r.7 ЙР 8.6 8.20 9.9 9.16 13.10 17.27 ИМ 163r.21 173v.26 Конст 435r.2 Нед 603v.40 607v.31 611v.3 Антим 249.6 Теоф 270.11 ЛОглаш 379.10 Яков 321.20 МЕ1-3 337.23 339.11 МИнд.1-2 348.13 МЦ 353.4. ꙁводт сльꙁьнꙑ стоьнкъ Вж. Петк 77r.26; Филот. 88.2.