Речник на Патриарх Евтимий
ꙁ҃I ꙁ҃II ꙁаамвоньнъ ꙁабавлене ꙁаблѫдт ꙁаблѫждене ꙁаблѫждьньнъ ꙁабъвене ꙁабꙑват ꙁабꙑт ꙁабꙑте ꙁабꙑть ꙁавдѧ ꙁавсть ꙁавстьнкъ ꙁавѣса ꙁавѣтъ ꙁавѣщават ꙁавѣщане ꙁавѣщат ꙁаградт ꙁаграждат ꙁадь ꙁадьнь ꙁаꙁоръ ꙁаꙁорьнъ ꙁаꙁьрѣт ꙁакалат ꙁаклане ꙁаклат ꙁаклнане ꙁаклнат сѧ ꙁаклюеньнъ ꙁаковат ꙁаколене ꙁаконополагат ꙁаконоположене ꙁаконоположт ꙁаконоположьнкъ ꙁаконъ ꙁаконьнъ ꙁакрꙑт ꙁакъснѣне ꙁалогъ ꙁападъ ꙁападьнъ ꙁапеатлѣньнъ ꙁапеатлѣт ꙁаповѣдане ꙁаповѣданьнъ ꙁаповѣдат ꙁаповѣдоват ꙁаповѣдѣт ꙁаповѣдь ꙁапрѣтт ꙁапрѣщат ꙁапрѣщене ꙁапѹстѣне ꙁапѹстѣт ꙁапѧт ꙁарнѫт ꙁарꙗ ꙁастѫпат ꙁастѫпт ꙁастѫплене ꙁастѫпьнкъ ꙁастѫпьнца ꙁасъвѣдѣтельствоват ꙁатварꙗт ꙁатворт ꙁатоене ꙁатъкнѫт ꙁаѹтра ꙁаѹшене ꙁахарнъ ꙁахарꙗ ꙁахождене ꙁаѧло ꙁаѧт ꙁащтт ꙁащтьнкъ ꙁаѫдт ꙁвꙁдане ꙁвѣꙁда ꙁвѣꙁдьнъ ꙁвѣре ꙁвѣрнъ ꙁвѣрь ꙁвѣрьскъ ꙁемльнъ ꙁемлꙗ ꙁемьнъ ꙁемьскъ ꙁждтель ꙁма ꙁꙗт ꙁлатарь ꙁлато ꙁлатоѹстъ ꙁлатоѫꙁдьнъ ꙁлатъ ꙁлаьнъ ꙁмевъ ꙁм ꙁмꙗ ꙁнаменат ꙁнамене ꙁнаменосьць ꙁнат ꙁно ꙁракъ ꙁрьно ꙁрьцало ꙁѣло ꙁѣльнъ ꙁъване ꙁъват ꙁъло ꙁълоба ꙁълобѣсе ꙁълобѣсьноват ꙁълобѣсьнъ ꙁълобьнъ ꙁълокъꙁньнъ ꙁъломѫдре ꙁълонаѧльнъ ꙁълонравьнъ ꙁълопострадат ꙁълославе ꙁълославьнъ ꙁълосмраде ꙁълосмрадьнъ ꙁълострадане ꙁълострадат ꙁълотеене ꙁълоьствъ ꙁълѣ ꙁълъ ꙁьдане ꙁьдат ꙁьртель ꙁьртельнъ ꙁьрѣне ꙁьрѣт ꙁѧть ꙁѫбъ ꙁѫбьць