Речник на Патриарх Евтимий
ꙁастѫпт  
ꙁастѫпт -ꙁастѫплѭ -ꙁастѫпш св (39) Защитя, застъпя се. Старыѧ ѹтѣш, юныѧ накаж, беꙁѹмныѧ ѹмѫдр, въдовцѧ помлѹй, срѡты ꙁастѫп, младенцѧ въсптай  въсѧ люд твоѧ съхран ЙР 26.11 Ꙁастѫп, спас, помлѹй  съхран нас, боже, твоеѫ благод(ѣ)тїѧ ЛЙЗ 290.11 Ꙁастѫп, спас, помлꙋй  съхран нас, боже, твоеѫ благод(ѣтїѫ) ЛОглаш 388.23 Същото значение и в ЛЙЗ 290.25 290.32 294.27 297.18 301.10 304.30 СЙЗ 358.24 359.10 359.30 362.8 363.11 364.3 366.1 371.9 373.5 СВВ 392.14 393.1 393.21 394.4 394.29 396.25 397.23 398.8 399.20 401.16 ЛОглаш 375.13 375.26 377.24 386.26 Яков 309.18 314.23 315.26 316.16 318.19 320.22 328.19.