Речник на Патриарх Евтимий
ꙁълъ  
ꙁълъ -ꙑ прил (17) 1. Лош, зъл. хже ꙁлое  беꙁаконное ѹстръмлнїе с͠ты раꙁꙋмѣвь іларїѻнь, до кѡнца негодова ИМ 173v.5 ꙗко блжае быст(ь), многострашнѫѧ  ꙁлѫѧ своѫ съ высоты прѣклон главѫ, на тр съженѧ л на етыр на высотѫ въꙁдвженѫ Мих 177.31 Ост нашѫ ѹстны, хвалѧщѫѧ тѧ, господ, рѫкы нашѫ сътвор ꙁлыхь ꙋбо свѣнт сѧ дѣль СВВ 397.20 Същото значение и в ИМ 167r.19 Филот 83.29 Конст 428r.1 Мих 178.3 I Никод 210.19 Теоф 261.17 МИнд.1-2 346.15. ꙁълаꙗ Като същ. ср. мн. Зло, злини, зли дела. воне Мхале намь ... спрос грѣхѡмь оставленїе, недѫгѡмь сцѣленїе, ѡт ꙁлыхь свобожденїе ѡт въсѣх влад(ы)кѫ бога  царѣ нашего Мих 180.13 д(ь)несь, спрос оставленїе грѣхѡмь, недѫгѡмь ѡтгнанїе, ѡт скръбных ѡтдъхнѫтїе, ꙗко да молтвам твом ѡт ꙁлых ꙁбавлъше сѧ, славѫ въꙁслемь Хрстѹ ЙП 202.28 Спас нась, господ боже нашь, ѡт ѕлыхъ мїра сегѡ по благост твоей Яков 312.21 Същата употреба и в Конст 426r.12 438r.13 Нед 603v.26 МБлаг 345.8.