Речник на Патриарх Евтимий
раба работа работат работьнъ рабъ рабꙑнꙗ рабьскꙑ равв равьно равьноапостольнъ равьнобоже равьножтель равьноменьнъ равьнообраꙁьнъ равьноньнъ равьносльнъ равьнѣ равьнъ радоване радоват сѧ радостотворьнъ радость радостьнѣ радостьнъ раждательнъ раждат раждежене раждеженъ раждеженьнъ раждещ раждꙁане раждꙁат сѧ ражьнъ раꙁарꙗт раꙁбват раꙁбонкъ раꙁвват раꙁвраттель раꙁвратт раꙁвращат раꙁвращене раꙁвращеньнъ раꙁврѣст раꙁвѣват раꙁвѣꙗт раꙁгласе раꙁгнт сѧ раꙁгнѣват сѧ раꙁгорѣт сѧ раꙁгънат раꙁгꙑбат раꙁдаваемъ раꙁдат раꙁдаꙗне раꙁдвоене раꙁдране раꙁдрат раꙁдоръ раꙁдраблꙗт раꙁдробт раꙁдроблꙗт раꙁдрѹшене раꙁдрѹштель раꙁдрѹшт раꙁдрѣшат раꙁдрѣшене раꙁдрѣшт раꙁдѣлт раꙁдѣлꙗт раꙁдьране раꙁт сѧ раꙁле раꙁльнѣ раꙁльнъ раꙁлѣнене раꙁлѫене раꙁлѫт раꙁмꙑшлꙗт раꙁорене раꙁортель раꙁорт раꙁѹмѣват раꙁѹмѣне раꙁѹмѣт раꙁѹмъ раꙁѹмьно раꙁѹмьнѣ раꙁꙗрт сѧ ра раскъ рака рамо рамѧ рана рант рань расверепѣт раскаꙗне раскаꙗт сѧ раслабт раслаблене распадене распалт распалꙗт расположт сѧ распосълат распрострѣт распрѧжене распꙑхат сѧ распьра распѧт распѧте растаат растварꙗт растворене раствореньнъ растворт раст растт сѧ растоеньнъ растот растоꙗне растоꙗт сѧ растръгнѫт растрьꙁат растьлт растьлѣват сѧ растьлѣньнъ растьлѣт растѫпт сѧ расхꙑщат расѣлна расѣст сѧ расѣꙗньнъ расѣꙗт расъматрꙗт расъмотрен расъмотрт расꙑпат расѫдтельнъ расѫдт расѫждат расѫждене расѫжденьнъ ратоват рать ратьнкъ ратьнъ рашрꙗт ратель рательнца рательнъ ращене ребро ревека ретт сѧ реть рееньнъ рещ рꙁа рмлꙗне рмлꙗньскъ рмъ рмьскъ рпда ровъ рогъ родтель родтельнъ родт родъ рождене рождьство романꙗ рѹда рѹно рѣꙁане рѣꙁат рѣка рѣшт рѣь рѣьнъ рѣꙗт ръпътат рꙑба рꙑб рꙑдане рꙑкат рꙑкнѫт рꙑла рꙑльскъ рьвьне рьвьнтель рьвьноват рьвьность рѧдъ рѧсьна рѫгат сѧ рѫка рѫководтель рѫководьствоват рѫкопсане рѫкоположт рѫкотворене рѫкотворенъ рѫька рѫьнъ