Речник на Патриарх Евтимий
рѫка  
рѫка -ꙑ ж (130) Ръка. аꙁь г͠ь б͠ь прꙁвах те правдою,  ѹдрьжꙋ рѹкꙋ твою  ѹкрѣплю те ИМ 163v.23 не к томѹ бѡ л͠ьскые потрѣбѹю помощ, рѹка бѡ въседръжтелꙗ б͠а помѡже м Конст 427r.36 Сего въсѣмь жтелꙗ  ц͠ра ѹстро, єгоже свома рѹкама съꙁда л͠ка. єгоже въ ра поставль,  юже въ нмь пще неꙁавстно наслажⷣат се ꙁаповѣда Нед 607v.38 Същото значение и в Петк 78v.4 79r.16 81v.3 81v.13 ЙР 6.26 8.11 14.3 21.9 21.10 ИМ 165v.16 167r.3 168v.28 170v.5 170v.10 Филот 82.2 82.10 86.7 88.6 92.21 96.19 97.6 Конст 427v.19 428v.39 430v.34 433r.34 433v.21 436v.9 439r.12 Нед 607v.12 607v.22 610v.27 611r.37 Мих 171.15 171.32 172.4 174.20 174.21 178.5 ЙП 191.33 191.34 194.5 194.17 197.9 202.24 I Никод 209.6 210.14 213.23 Кипр 227.13 235.28 237.19 Антим 249.13 Теоф 259.2 266.21 273.9 273.20 275.6 275.12 ЛЙЗ 284.8 284.12 285.6 285.8 285.10 (2) 285.22 286.4 288.20 289.9 291.13 291.17 291.23 296.6 296.12 297.3 299.2 299.13 302.14 302.22 302.23 302.30 303.12 303.17 303.27 303.30 304.9 304.19 304.21 305.19 306.1 306.4 СЙЗ 360.8 367.14 372.17 СВВ 397.20 400.24 400.27 400.28 ЛОглаш 377.19 380.8 381.13 387.29 388.5 Яков 311.16 313.12 315.21 320.8 322.22 325.1 МЕ1-3 336.1 338.20. въꙁдѣват рѫцѣ Вдигам, протягам ръце нагоре (в знак на молба). въꙁдѣваѧ прѣпѡдобныѧ рѫкы беꙁ гнѣва  съмѫщенїа ЙР 9.7 Граждане же ꙗко сїа вдѣше рмꙿсцї, веселїа спльнше се прѣмнѡгаго, рѹцѣ на н͠бо въꙁдѣваахѹ Конст 426v.20  въ м͠лтвахꙿ же стоещемь, на н͠бо въꙁдѣват рѹцѣ Конст 435v.3 Същото съчетание и в Конст 435v.16. въꙁдѣꙗт рѫцѣ Вдигам, протягам ръце нагоре (в знак на молба). Въ еднѫ же ѿ ноще на мл͠твѫ себе ѻбынѣ въдавш  рѫцѣ на нб͠ѡ ꙋмлено въꙁдѣавш , ꙁрⷮ нѣкоторое бжтⷭьвнѡ вдѣнїе Петк 77v.10 Мхалъ, ненадеждномѹ поюдв сѧ бѣгствѹ  на небо въꙁдѣавь рѫцѣ съ ома, глаголѧ Мих 174.19 прострѣт рѫкѫ Вж. ЙП 185.25 Кипр 233.10 ЛЙЗ 301.31 Яков 332.2 МИнд.1-2 349.17. своеѭ рѫкоѭ Собственоръчно. ѻбрѣтоше нова псмена своею тѣхь напсана рѹкою Конст 431r.18 аще  тѣлѡⷨ ѹмрѣхѡⷨ, нъ своею поⷣпсахѡмь рѹкою Конст 431r.21 Господь же ловѣколюбвы̆, ѕѣлѡ вѣрѣ. єго поюдв сѧ, въспса ємѹ своеѫ рѫкоѫ посланїе ЙП 193.32 Същото съчетание и в Конст 429r.8. свома рѫкама Със собствените си ръце. ѧже  свома ъстнѣ ѻбьемше рѫкама, д͠шеѫ же  въсѣмъ срⷣцемь, любеꙁно лѡбꙁаахѫ Петк 80v.27 велкѹю тамо полатѹ свома раꙁор рѹкама прⷭнопомнмы сь̏ кѡнстантінь Конст 429r.16 Сего въсѣмь жтелꙗ  ц͠ра ѹстро, єгоже свома рѹкама съꙁда л͠ка Нед 607v.38 Същото съчетание и в СЙЗ 368.4.