Речник на Патриарх Евтимий
рѫкотворенъ  
рѫкотворенъ -ꙑ прил (3) Ръкотворен, сътворен от човешка ръка. Нѣст(ь) л се подобїе, аще  не рѫкотворено ЙП 194.2 рѫкотворенаꙗ Като същ. ср. мн. Създаденото с човешка ръка, ръкотворното. Покланѣем сѧ  дрѣвѹ (ь)стнаго кр(ъ)ста...  (ь)стнымь бож(ь)ствнымь храмѡмь  мѣстѡмь  свѧщеннымь кнгамь ꙁа же въ рѫкотвѡреных нас рад пожвша ЙП 187.19 По мнѡгых же родѡх  родѡх ꙁбра мѫжа два, Веселела глаголѧ  Еллїадава,  благослов х  ѹпрѣмѫдр  повелѣ рѫкотворенаа съꙁдат въ памѧть родѡмь х ЙП 193.11