Речник на Патриарх Евтимий
расѫждене  
расѫждене -ꙗ ср (5) Разсъждение, решение. аще не въ кѹпѣ въс епⷭкѡп съберѹт се,  къжⷣо прлное с͠тѣшї вѣрѣ расѹжⷣенїе сътвореть Конст 431v.39 Се ст(ь) желателное ст(ь)ства нашего ѹстроенїе, срѣь погрѣшающее раꙁсѹжденїе стннаго добра л  полѹт, не полѹт же благое I Никод 218.2  раꙁрѣшень, вънгда сплъннїе єлко по свещеннка раꙁсѹжден давшѹ се ꙁапрѣщенїю бѹдеть Антим 248.18 Същото значение и в Кипр 232.10 Теоф 267.13.