Речник на Патриарх Евтимий
рѧдъ  
рѧдъ м (5) Ред, поредност.  се н(ы)нѣ ѡтцѹ моемѹ длъжны̆ прїде рѧд  прведе мѧ самь Мих 176.7 по рѧдѹ Последователно, поред.  прої въс по редѹ, т͠е,  къжⷣо протвѹ санѹ свое въспрїмааше сѣдалще Конст 430r.40  апѡлонь •  дїе.  дїонѵсь,  прої по редѹ Нед 606v.40 Господ, въꙁвах тебѣ,  стхры  парамїѧ  проаа по рѧдꙋ СВВ 394.9 Същото съчетание и в ИМ 169v.10.