Речник на Патриарх Евтимий
рещ  
рещ -рекѫ -рееш св несв (269) 1. Река, кажа, казвам. Аꙁ же аще  не хощете, ѻ таковѣмь вашеⷨ постѣ ꙁвѣстно рекꙋ, єже  сам добрѣ съвѣсте ИМ 171v.12 Достоть ѹбо тебѣ ꙗко ревнтелю бож(ь)ствнымь ѹставѡмь, ꙗкоже реклъ єс, прѡбщт сѧ  съмѫдръствоват нашемꙋ съвѣтѹ же  мѫдрованїꙋ ЙП 190.15 Да сѧ справтъ молтва моа, реетъ дїакѡнъ СВВ 394.28 Същото значение и в Петк 74v.22 76v.25 79v.30 ЙР 8.13 (2) 10.18 11.23 13.11 14.6 15.4 19.26 18.10 23.6 ИМ 162v.20 164v.29 165r.2 165v.6 166r.9 167r.20 168r.30 169v.2 170r.13 170r.15 170r.30 171r.2 171r.9 171r.23 171v.1 170v.8 174r.30 Филот 83.2 92.13 94.20 Конст 425v.19 427r.20 427r.26 427r.17 431r.13 436r.40 437v.13 438v.39 Нед 603v.13 604r.33 606v.16 607r.2 607v.24 607v.25 608v.22 610r.40 Мих 171.7 172.31 174.23 176.27 ЙП 181.13 182.2 187.9 189.8 189.11 190.6 190.27 191.30 192.8 194.2 195.9 199.33 I Никод 206.33 207.16 207.20 207.22 208.8 210.15 211.12 211.29 212.26 212.27 214.10 215.18 216.14 216.22 217.10 217.19 218.19 220.18 220.23 II Никод 221.5 222.29 224.18 Кипр 228.2 232.20 235.21 237.18 238.21 Антим 241.7 244.24 246.27 247.4 247.8 248.27 249.8 250.5 Теоф 275.23 ЛЙЗ 286.11 286.20 289.16 291.4 291.11 292.3 293.21 294.5 294.6 296.1 297.10 298.26 299.31 300.21 301.1 301.27 303.1 302.11 303.15 305.13 СЙЗ 361.18 361.17 368.7 СВВ 395.3 395.4 399.12 ЛОглаш 374.5 381.16 381.21 Яков 314.1 322.25 322.33 329.27 МИнд.1-2 350.1. 2. При цитиране или маркиране на пряка реч – каза, рече. то же пакы сп͠сь къ петрꙋ реⷱ. Дам т клюе црⷭтва нбⷭнааго  проее ИМ 165r.7 Она же ѡт ср(ъ)дца срѣды, ѡт глѫбны дѹшевныѫ въꙁдъхнѫвь, рее: Лють єст(ь), юноше, ѕвѣрь Мих 176.16 ꙗкоже рее апостолъ: Братїе, молѧ вы, прѣдставте тѣлеса ваша ста, жрътвѫ жвѫ богов II Никод 222.6 Същото значение и в ЙР 18.10 22.11 ИМ 165r.9 165r.11 165v.16 166r.13 166v.6 166v.27 166v.31 167r.13 167r.30 167v.6 169r.2 170r.20 Филот 83.21 84.28 89.22 Нед 608r.4 ЙП 186.4 189.3 190.5 190.22 191.1 191.7 193.2 193.7 I Никод 206.21 206.24 206.25 206.27 207.28 208.3 208.5 210.10 210.20 210.24 210.31 211.32 212.32 213.8 214.4 215.17 216.22 218.11 219.14 II Никод 222.1 224.13 Кипр 226.25 228.18 230.12 230.30 231.7 232.22 235.1 Антим 242.17 243.17 244.15 244.21 246.23 247.7 Теоф 275.14 276.6 276.17 Конст 425v.16 426r.31 427r.34 429v.2 430r.6 432r.28 439r.5 Нед 606v.30 606v.38 606v.40 608v.22 609v.4 609v.28. рекꙑ Като същ. м. ед. мн. Този, който е казал; казалият. проее въꙁвеселхѡм се ѻ рекшїхь намь въ дворы г͠н въндѣмь Конст 433r.13 Не лъженъ бѡ єст(ь) рекы̆: „Въсѣ, єлка аще прѡсте ѡт ѡтца въ мѧ мое, даст(ь) вамь“ ЙП 202.2 рееное Като същ. ср. ед. Казаното, изреченото. стоаше мльѧ  ньсѡже ѡтнѫд вѣщаѧ, въ ѹмѣ рееное хранѧ ЙР 11.14 Ѻтрѡка же, ꙗко абїе рееное ѡт царѣ премше, въ скорѣ тамо шедше  свѧтомѹ ꙗвѣ твѡрѧтꙿ ЙР 18.8 // Предсказаното, предреченото. ꙗко да събѹдетꙿ се реⷱное прⷪркоⷨ ѡнсцеѫ ИМ 167v.8 ꙗкоже  на нмь спльнт се реⷱномѹ. ꙗко ть рее  быше Конст 439r.4 Елма ѹбо достоаше свѣтлнкѹ на свѣщнцѣ положт сѧ  въсѧ ѡꙁарт паствѫ добрѡдѣтѣле̆ свѣтомь, сплънѣаше сѧ  на немь рееное оно ЙП 185.29 рееное въ ѹстѣхъ мѣт Вж. ЙР 10.10. мѧ рекъ Вж. ЛЙЗ 287.15 289.31 293.17 293.19 294.15 (2) 294.16 294.18 295.18 300.11 СЙЗ 369.23 370.8 395.21 ЛОглаш 383.7 384.31 Яков 309.3 309.6 309.7 313.30 325.11 327.4 327.9 МЦ 353.15. стньнѣе рещ Вж. Петк 76v.24 79v.30 ЙР 9.22 ЙП 198.24 Кипр 230.16. въ правьдѫ рещ Вж. ЙП 184.5. просто рещ Вж. Петк 79v.17 ЙР 20.24 ИМ 167r.5 Конст 428r.38 Нед 608v.38 611r.26 ЙП 201.21. ꙗкоже рещ С една дума, накратко, както се казва. Сїа ѹбо бываема на къждо, ꙗкоже б рещ, д(ь)нь Флоѳеа слышѫщ, пеалїа лютоѫ себе ѹꙗꙁвѣаше Филот 87.18 ѻнꙿ же ꙗко ѿ б͠а послань, аг͠гль свѣтлым лѹам ꙗкоже рещ блъще се Конст 430v.3  сърѡдства  єще же  своа, ꙗкоже рещ, тѣлеса ЙП 182.10 Същото съчетание и в ЙП 185.6. по рееномѹ Според казаното. по реⷱномꙋ ненавдеще л те г͠ въꙁненавдⷯѣ ИМ 164r.6 вна тѣх погыбѣл бѫдем по же ѡт апостола рееномꙋ II Никод 222.23 рекъше Тоест, сиреч. Сего рад отрокѡвцѧ въꙁлюбшѫ тѧ, въ вонѧ мѵра твоего текѡшѧ, въведе тѧ царь въ клѣть, рекше въ цр(ъ)ковь своѫ Мих 172.12 ~сѧ Бивам (из)речен, казан. аще бѡ  тѡгда къ срѣтенїꙋ твоемꙋ прпⷣбнаа не ꙋготовх сѧ м͠т, нѫ н͠нѣ ꙗже тѡгда рещⷭ хѡтѣхѫ прѡвѣщаѫ Петк 81r.6  ꙗко ѡнѣх рад сїа рекѡшѧ сѧ, послѹша̆ ЙП 193.4  сїа м по слѣ обрѣтоше се  рекоше се Антим 250.17 Същото значение и в Антим 243.10.