Речник на Патриарх Евтимий
ребро  
ребро ср (12) Ребро. да непщꙋеть ꙗко ꙋста своа къ ребрꙋ х͠вѹ прлож,  ѿ ребра єгѡ пїеть. ѿ ребра же х͠ва не крьвь тьїю нь  вѡда стее ИМ 170r.24 (3) прношаахѹ ꙋбѡ ѻн ѡгнь  ражны, прношаахѹ мѹкы  томлнїа  раны. скопаваахѹ ѿ въсѹдѹ ребра Нед 610v.36 Да съмотртꙿ же се, ꙗко  вѣньное нареенїе ѡт онѹдꙋ ѹстрьм се, ѡт прьваго съꙁданїа  ѡт же ѡт ребрь его женѣ съпреженїе въспомнающ Антим 248.4 Същото значение и в ИМ 165v.19 170r.20 170v.1 Кипр 234.23 (2) ЛЙЗ 286.17 МИнд.1-2 349.23.