Речник на Патриарх Евтимий
ꙗко  
ꙗко нареч съюз (774) I. Нaрeч. (173) 1. Като, подобно на. прїмеⷮ ꙗко любоѧднаа мат  дѣтскаа наша нѣмотованїа Петк 74r.22 прѣмѣнш тлѣнныхь на нетлѣннаа, тѣмже тебе  славмь ꙗко Хрстовꙋ невѣстꙋ непоронꙋю, ꙗко юнцꙋ нескврьннꙋю  аг͠гелѡм сьбесѣднцꙋ Теоф 257.30 владыко ловѣколюбе, справ молтвы нашѧ ꙗко кадлѡ прѣд тобоѫ  не ѹклон ср(ъ)дца наша въ словеса лѫкавнаа СВВ 394.16 Същото значение и в Петк 81r.7 81r.12 (2) 82v.5 ЙР 8.4 11.14 (2) 12.17 12.18 14.26 18.11 ИМ 162r.25 162v.2 163r.5 164r.10 164r.11 165r.11 166v.10 166v.27 168r.11 168r.21 169v.14 170r.21 (2) 170v.4 172v.25 Конст 424v.25 427r.2 427v.28 428r.17 435v.5 437r.19 438v.3 438v.6 439r.12 Нед 603v.20 606r.9 609r.31 609r.32 610r.11 Филот 81.2 86.20 91.25 Мих 171.10 174.20 179.27 (2) 179.28 (2) 179.29 180.4 ЙП 181.13 182.7 183.13 (2) 183.14 188.29 190.14 (2) 192.7 192.24 192.25 197.15 198.19 199.35 199.36 (2) 200.1 200.28 200.31 200.32 201.4 201.27 201.28 (3) I Никод 205.13 206.6 206.21 207.21 208.4 209.10 215.29 217.8 II Никод 224.4 Кипр 227.17 228.10 228.14 229.8 236.29 237.7 Антим 244.6 (2) 244.7 (1) 246.22 247.16 (2) 247.18 (3) 247.19 251.6 ЛЙЗ 284.19 285.26 285.27 288.30 303.7 303.8 Теоф 257.29 260.12 260.28 261.18 265.16 267.13 267.20 267.24 268.11 271.27 273.8 273.10 273.20 274.4 274.12 274.16 (2) 274.24 СЙЗ 357.9 364.17 Яков 307.11 308.5 310.9 317.3 318.5 322.11 322.17 333.24 334.9 334.10 334.11 (2) 336.20 340.14 СВВ 393.10 ЛОглаш 376.7 МЕп 343.5 343.8 МИнд.1-2 346.14 346.15 (1). 2. Както, сякаш. слоⷡ прѣжде ныⷯ ꙗко вь лѣпотѫ прїнест Петк 74r.28 въс же ꙗко на х͠вь сце на цр͠евь въꙁраахѹ ѡбраꙁь Конст 431v.13 Ꙗко ѡт ѡблака вьсїа свѣтла Теоф 267.25 Същото значение и в Петк 74v.1 75v.24 75v.10 ЙР 11.2 19.4 ИМ 170v.25 171r.2 Конст 433r.19 431r.33 435v.14 438v.5 438v.7 ЙП 183.16 184.10 186.6 I Никод 206.22 212.13 Кипр 232.7 233.23 Антим 244.7 249.16 Теоф 267.21 ЛЙЗ 284.18. 3. Приблизително, около.  ꙗко пъпрща едногѡ блꙁ(ъ) ст͠гѡ бывше ЙР 14.16 послаетъ мѫжа, ѕѣлѡ хытры лѡвцѧ слѡмъ ꙗко девѧⷮ, на въꙁысканїе ст͠гѡ ЙР 17.5 Пожста же въ таковѣмь ѹстроен ꙗко лѣт ѕ꙯ Филот 85.13 ꙗвѣ ꙗко Вж. I Никод 208.14 Антим 242.15 244.5 246.21 ЛЙЗ 291.21 293.25 304.25. ꙗко ... тако Вж. Мих 174.21 ЛЙЗ 286.1. II. Съюз (601). Че; защото, понеже; след като; за да. Прⷣѣреⷱнное же ѻтроѧ сеѫ прпⷣбныѫ пѧⷮкы браⷮ. ꙗко ꙋбѡ с͠щеннаа дѡбрѣ ꙁвые псанїа, рѡдтелѧ дѡбрѣ къ б͠ꙋ прⷣѣпосла, нѡъскымъ себе ѻдѣа ѻбраꙁомъ Петк 76r.29 вѣрꙋю бѡ ꙗко въ сласть прїмеⷮ ꙗко едолюбвь ѿц͠ь младенььскаа наша нѣмотованїа ИМ 162r.24 посл ѹбѡ  прꙁов слвестра єпⷭкѡпа ꙗко да подасть тебѣ баню кр͠щенїа, ꙗко да въсакь греꙁь прокаꙁы ѻстть тебѣ Конст 427r.30 Същото значение и в Петк 75v.18 75v.23 76r.2 76r.3 76r.4 76r.14 76r.29 76v.17 78r.11 78v.2 78v.19 79r.1 79r.4 80r.30 80v.6 79r.30 80r.25 80v.14 80v.19 81r.12 (2) 81r.25 81v.1 81v.2 81v.4 81v.5 82v.9 82v.16 82v.22 ЙР 5.5 6.9 6.17 6.25 6.28 7.11 8.12 11.1 11.6 11.20 11.26 12.2 12.4 13.32 14.1 14.3 14.7 14.15 14.31 15.1 15.14 15.17 15.19 15.28 16.21 17.16 17.22 18.6 18.8 20.13 20.17 20.34 21.7 21.13 22.16 22.17 22.19 22.25 22.31 23.10 23.13 23.26 24.8 24.26 26.17 ИМ 162v.21 162v.22 162v.29 163r.18 163v.18 163v.26 163v.29 163v.31 164r.25 164v.30 165r.18 165r.27 165v.1 165v.3 165v.15 165v.17 165v.18 165v.24 165v.27 166r.8 166r.10 166v.11 166v.18 166v.23 166v.29 167r.10 167r.17 167r.24 167v.8 167v.12 167v.13 167v.14 167v.15 167v.16 167v.18 167v.27 168r.10 (2) 168r.14 168r.16 168r.23 168v.3 168v.14 169r.3 169r.4 169r.10 169r.17 169v.2 169v.5 169v.6 169v.9 170r.4 170r.15 170r.20 170r.23 170r.26 170r.29 170v.1 171r.2 171r.5 171r.6 171r.9 171r.12 171r.20 171r.22 171r.23 171v.1 171v.6 171v.10 171v.13 171v.24 171v.25 171v.26 172r.4 172r.10 172r.30 172r.39 172r.56 173r.30 173v.12 173v.13 173v.24 173v.25 173v.27 173v.29 174r.11 174r.19 174r.24 174r.25 174v.7 174v.25 Конст 424v.25 424v.26 424v.32 425r.4 425r.7 425r.9 425r.14 425r.16 425r.30 425r.40 425v.2 426r.14 426v.19 427r.21 427r.31 427v.7 427v.12 427v.20 427v.29 427v.41 428r.6 428v.11 428v.17 429r.1 429r.9 429v.19 429v.27 429v.33 430r.13 430r.30 430r.39 430v.2 430v.16 430v.26 431r.6 431r.13 431v.22 431v.33 432r.2 432r.20 432r.21 432r.27 432v.7 433r.29 433r.35 433r.36 433v.10 433v.21 433v.35 433v.40 435r.20 435r.30 435r.39 435v.39 436r.3 436r.7 436r.16 436v.12 436v.19 437r.11 437r.33 437v.4 437v.13 437v.41 438r.19 438r.20 438v.33 439r.2 439r.5 Нед 603v.18 604r.9 (2) 604r.17 604r.21 604r.23 605v.39 606r.1 606r.29 606v.20 606v.36 607r.5 607r.6 607r.11 607r.14 607r.24 607r.37 608r.11 608r.29 608r.32 608r.37 608v.23 609r.12 609r.13 609r.27 609v.15 610r.1 610r.10 610r.14 610r.29 610r.35 610v.6 610v.19 611r.22 611r.36 611r.37 Филот 79.19 80.3 81.8 81.21 82.4 82.17 82.20 83.13 83.18 83.20 84.8 84.27 84.33 85.1 85.2 85.14 86.16 86.26 86.27 87.29 88.11 88.18 88.27 89.28 90.22 91.29 92.1 92.10 92.15 92.18 92.29 93.6 93.12 93.18 93.29 94.16 94.23 95.2 95.9 95.14 96.4 96.18 96.20 97.1 97.19 98.11 98.13 Мих 171.3 172.31 173.11 174.2 174.7 174.10 174.17 175.1 175.7 175.17 176.19 177.10 177.12 177.17 177.30 178.7 179.3 179.17 180.14 ЙП 181.8 182.21 183.11 183.21 184.8 185.18 185.21 186.1 187.20 188.6 188.20 189.19 189.21 190.2 190.35 191.9 191.13 191.15 192.29 193.4 193.13 193.23 194.10 194.13 194.31 195.1 195.14 195.21 195.23 195.24 197.19 199.33 201.26 201.34 202.5 202.27 I Никод 206.14 206.16 206.25 208.31 209.7 209.29 209.32 210.17 211.14 211.21 211.33 212.28 213.14 213.22 213.28 214.13 214.22 215.10 215.14 215.18 215.27 216.23 217.28 218.4 218.18 218.30 219.26 220.10 220.21 220.23 220.25 II Никод 221.4 221.6 221.11 222.3 223.17 224.3 Кипр 225.14 226.29 229.21 229.22 230.6 230.11 230.17 230.25 231.1 231.10 231.18 231.20 233.24 234.23 235.7 236.12 236.21 237.10 237.12 237.13 238.9 Антим 240.11 240.16 240.17 240.18 241.12 242.1 242.2 242.3 242.15 243.9 243.18 244.6 (2) 244.20 244.32 245.14 245.21 246.10 247.10 248.3 249.1 249.9 250.5 250.11 251.14 Теоф 256.3 257.2 258.20 259.11 265.5 265.8 268.26 270.3 270.15 274.22 275.23 276.7 ЛЙЗ 284.6 286.9 286.15 287.30 290.16 290.30 291.2 292.4 293.3 293.5 294.21 295.11 295.13 295.23 299.3 301.5 301.24 303.2 305.4 СЙЗ 357.12 358.30 359.16 360.3 360.8 360.15 360.19 361.11 362.1 362.4 363.13 363.19 364.5 367.26 369.10 370.27 371.26 371.31 372.31 373.10 373.22 Яков 307.13 308.13 309.24 310.3 310.20 311.19 311.29 312.21 312.27 313.19 314.5 315.13 314.17 315.28 316.6 316.13 316.17 317.25 317.29 318.10 318.14 318.22 319.23 320.13 320.15 321.16 322.14 323.15 324.8 324.22 328.5 329.10 329.18 329.28 331.8 332.10 332.16 332.23 332.25 333.6 СВВ 391.8 391.28 392.20 393.7 393.23 394.6 394.19 394.25 394.30 395.23 395.26 396.19 397.6 397.25 398.5 399.8 399.13 400.5 401.20 402.5 ЛОглаш 375.8 375.15 375.28 377.10 377.21 378.28 379.12 379.26 380.27 383.31 385.31 386.11 386.23 387.11 388.28 389.8 МЕ1-3 337.27 338.32 339.2 339.17 339.29 МЕп 341.4 343.4 343.12 МИнд.1-2 346.4 346.13 346.15 (1) 347.28 348.11 350.1 МЦ 354.5.