Речник на Патриарх Евтимий
тѣмьже  
тѣмьже нареч съюз (89) I. Като нареч. Така, по същия начин. мѫдрыѧ ѡны дѣвы, ѧже, въсѣ прѣꙁрѣвше, свѣтлнкы дѹшевныѧ ѹготѡвашѧ къ женховѹ срѣтенїꙋ, тѣмже  сълкъствѹѧть женхѹ Филот 78.13 тѣмꙿже  прѣꙁмѣрною вѣрою  ѹсръдїемь съдръжмь, два на десете ковегь с͠тыⷨ ѹстро апⷭлѡмь Конст 437r.41 Тѣмꙿже  къ дѣвѣ̆  богородц Марї глаголааше I Никод 212.17 Същото значение и в ИМ 170r.22 Нед 604v.3 611r.27 Мих 180.6 Антим 245.5 Теоф 262.13 267.30. II. Като съюз. 1. Затова, понеже, поради това, ето защо. Твоа црк͠вь, недѫгѡмь ѿгнанїе. слѣпыⷨ проꙁрѣнїе. прѡкаженыⷨ ѻщенїе • тѣмже бл͠жѫ твоегѡ тѣлесе пѧтко с͠щенны съсѫⷣ Петк 81r.29 она же ... повнѫ сѧ съмрътоносномꙋ съвѣтѹ, тѣмже ꙁа прѣстѫпленїе досто꙼нѫѧ прѧть каꙁнь Филот 79.9 Сего рад отрокѡвцѧ въꙁлюбшѫ тѧ, въ вонѧ мѵра твоего текѡшѧ, въведе тѧ царь въ клѣть, рекше въ цр(ъ)ковь своѫ. Тѣмже слыш. дъщ, ѧже ѡт мене глаголы  вждь ѹготованное тебѣ мѣсто Мих 172.13 Същото значение и в ИМ 164v.21 166r.12 166r.13 170v.22 172r.1 173r.10 174v.30 Филот 80.9 80.29 90.27 Конст 429v.30 432r.3 432r.12 433r.20 433r.32 437v.36 439r.18 Нед 604r.25 604r.37 608v.5 608v.40 Мих 170.19 175.1 179.11 ЙП 181.12 182.8 184.16 185.8 190.19 192.6 194.26 196.22 199.13 I Никод 217.4 219.23 II Никод 222.18 Кипр 227.22 228.1 228.14 230.17 Антим 244.16 Теоф 257.29 258.2 258.9 259.18 260.3 261.17 261.25 263.2 263.8 263.14 264.8 266.6 266.10 266.26 267.4 268.9 268.13 270.10 272.27 274.6 274.11 276.29 Яков 333.34 334.17 МЕ1-3 338.25 МИнд.1-2 347.5 349.6. 2. И тъй, прочее. Тѣмже аще хощеш съ ꙁемным  небесное наслѣдоват царство, бѫд щедръ. ꙗкоже ѡтьцъ нашь небесны щедръ есть ЙР 19.30 Тѣмже побдте мало съ мноѫ  богов ѡ мнѣ благодарестъвныѧ въꙁслте молбы Филот 92.24  наводть: „Тѣмже пръвы̆ ст(ь) ꙁаконь“ Антим 243.20 Същото значение и в ЙП 186.6 Теоф 258.13 264.3. тѣмьже ѹбо Затова, и така. Тѣмже ѹбо, єгда повѣдаемь жтїа же въ благоьст скѡнавшїх сѧ, славмь пръвѣе владыкѫ рабѡвь Мих 179.22 Тѣмꙿже ѹбо мы нтоже самодвжнѣ реемь I Никод 207.22