Речник на Патриарх Евтимий
тꙑ  
тꙑ местоим лич. 2 л. ед (720) Ти. тꙑ Ты ес съсѫⷣ прїемш стнное мѵрѡ єже еⷭ дх͠ь ст͠ы. ты ꙁастѫпнца тѡпла вьсѣмь прі̇хѡдѧщїмь кь рацѣ твѡⷯ моще Петк 81v.6, 7 рав, ты̏ ес с͠нь б͠жї. ты̏ ес ц͠рь іи͠лвь Конст 429v.7-8 ты же того на праꙁнѡсловїа обратль ес  на глѹмы  на скврънаа слѡвеса Филот 88.21 Същото местоим. и в Петк 78r.9 (3) 81r.10 81r.23 (2) 81r.25 81v.12 81v.17 81v.24 81v.29 81v.30 ЙР 10.33 18.12 18.14 19.25 ИМ 168r.14 Филот 86.23 Конст 436r.6 Нед 607r.11 609r.14 609r.23 Мих 171.4 171.20 171.22 171.23 171.24 171.25 172.8 (2) 177.4 179.3 ЙП 201.22 I Никод 210.25 210.36 Кипр 228.3 Антим 242.2 Теоф 256.8 257.9 259.13 265.31 266.12 267.16 274.22 ЛЙЗ 293.5 303.2 305.4 СЙЗ 357.7 358.20 359.8 359.25 361.4 364.17 365.5 367.4 367.6 367.7 367.23 372.1 372.4 373.10 373.19 373.28 СВВ 392.31 397.6 397.14 401.20 ЛОглаш 375.4 375.5 375.7 375.10 375.22 376.8 376.22 377.5 378.28 384.23 386.7 386.9 388.28 389.5 Яков 312.19 313.21 317.3 317.17 320.19 326.31 326.34 331.11 332.16 333.2 МЕп 342.4 МИнд.1-2 346.14 МС 352.6. тебе род. прꙁр на мѧ смѣренѫѧ твоѫ рабѫ, же тебе рад ѹдалвшѫѧ сѧ Филот 86.19 въсего въспрѧт же ѡт тебе съꙁданнаго ловѣка МЕ1-3 339.15 не вѣмы нѡго раꙁвѣ тебе бога МИнд.1-2 349.16 Същото местоим. и в Петк 78r.13 78r.16 ЙР 9.10 ИМ 162v.17 Конст 435v.18 435v.19 Нед 607r.6 610r.10 Теоф 260.31 СЙЗ 361.31 373.24 СВВ 394.1 395.16 395.22 400.15 ЛОглаш 381.30 389.10 Яков 310.18 319.19 320.20 323.12 329.16 333.7 333.29 334.21 МЕп 341.5. тебѣ дат. сце желаетъ дш͠а моа к тебѣ б͠е. въжѫда д͠ша моа къ б͠ꙋ крѣпкомꙋ  жвѡмꙋ Петк 76r.11 даждь намь въ прѣподобї слꙋжт тебѣ въ всѧ д(ь)н жвота нашего молтвам СЙЗ 361.8 едного творца  съꙁдателѣ,  тебѣ покланѣет сѧ  тебѣ славѫ въꙁслаемъ МЦ 353.13-14 Същото местоим. и в Петк 77v.13 78r.2 78r.27 81r.9 81r.13 81v.26 ЙР 21.7 Филот 82.25 83.9 84.33 88.18 88.20 96.20 98.12 Конст 426r.32 427r.29 427r.30 428v.39 435v.21 436r.7 439r.31 Нед 605v.9 605v.26 606r.20 606v.31 606v.41 607r.7 607r.8 607r.25 609r.17 609r.22 609r.39 609v.8 609v.40 610r.20 610r.32 Мих 172.14 174.19 175.8 ЙП 189.34 190.14 192.9 192.11 202.8 202.21 II Никод 224.13 Кипр 226.23 231.10 235.7 235.15 237.11 237.22 Антим 240.6 250.10 Теоф 261.8 262.23 268.7 270.10 271.4 275.8 275.9 ЛЙЗ 285.19 288.4 292.5 293.6 СЙЗ 360.4 360.19 361.10 361.11 362.2 362.15 363.4 363.18 (2) 364.6 364.11 364.12 365.1 365.3 365.6 365.23 365.25 367.3 368.19 369.13 371.1 372.2 372.3 373.10 373.24 СВВ 391.29 392.32 393.26 394.7 394.9 394.10 394.19 394.23 394.30 395.24 397.6 397.21 398.29 399.18 400.14 401.20 ЛОглаш 374.13 375.9 375.29 376.2 376.3 376.18 376.23 377.10 378.25 378.26 379.11 (2) 379.12 379.14 380.18 380.24 381.13 381.32 382.9 382.10 382.28 383.15 386.24 387.16 388.28 389.10 Яков 308.1 310.22 312.25 312.28 313.9 313.22 314.18 316.8 316.18 316.29 (2) 317.13 317.14 317.16 317.19 318.6 318.23 319.32 321.8 321.18 322.22 322.31 323.6 323.14 323.29 325.21 329.14 331.11 332.16 332.23 332.27 333.8 333.12 333.31 333.33 334.1 МЕ1-3 336.18 336.19 336.20 337.6 337.10 339.5 340.13 МЕп 343.6 343.17 МИнд.1-2 346.12 347.3 347.19 348.7 349.9 349.15 (2) 349.20 350.2 350.12 МС 351.7 351.11 352.4 352.7 352.8 352.9. т дат. Не прѣстѫпа̆ прѣдѣлы, ѧже полѡжшѧ ѡтц тво, ꙗко длъголѣтень бѫдеш  благо т бѫдет ЙП 190.35 тебѣ славѫ въꙁслаемь съ беꙁнаѧлным т отцем  прѣсвѧтым  благым  жвѡтворѧщїм тї дѹхом ЛЙЗ 293.6, 7 блаженнꙋю  трсвѧтꙋю пѣснь съ небесным слам неѡсꙋжденнѡ воꙁслемꙿ т Яков 312.24 Същото местоим. и в Петк 75r.24 81v.26 82r.14 82v.11 82v.20 ЙР 8.15 10.33 15.13 20.14 26.5 ИМ 165r.4 165r.7 174v.11 174v.12 174v.28 Филот 82.12 83.12 84.21 94.8 Конст 432r.28 436r.8 439r.25 439r.26 Нед 605v.6 (2) 605v.7 605v.25 609r.13 609r.14 609r.21 609v.5 610r.29 611r.21 ЙП 187.22 190.27 190.35 I Никод 205.8 208.22 Кипр 236.13 236.14 236.21 237.2 Антим 240.5 242.1 249.21 Теоф 255.10 257.11 259.10 259.21 261.6 263.3 266.14 270.10 271.20 274.9 ЛЙЗ 285.8 290.16 292.13 292.26 293.6 293.20 294.2 294.7 294.8 295.13 303.7 306.2 СЙЗ 358.30 360.15 361.3 361.20 361.21 363.13 363.25 364.14 365.1 365.7 365.8 366.18 367.11 368.22 368.23 369.14 369.27 369.30 371.3 372.11 372.17 СВВ 391.19 392.20 393.7 394.15 395.5 395.7 397.25 398.1 398.11 398.28 400.18 401.7 ЛОглаш 375.15 376.4 376.19 376.24 376.25 378.9 380.11 387.24 389.20 (2) Яков 309.24 310.16 310.29 311.19 311.24 311.30 312.3 312.24 313.14 313.23 313.24 314.11 315.18 315.28 316.22 317.19 317.20 318.13 320.17 320.28 321.3 325.15 331.15 333.34 МЕ1-3 336.12 337.20 339.20 340.19 (2) 340.20 МЕп 343.14 343.15 МБлаг 345.9 345.25 МИнд.1-2 346.19 347.1 348.23 349.6 350.14 МС 351.9 351.18 МЦ 354.4 354.5 354.6. тебе вин. Тебе въс ѹблажаѫть рѡд, ꙁемлѣ въсхвалть, аг͠гел послѹжѫть, влъсв поклѡнѧт сѧ Мих 171.26 Домь вьседѣтелѣ ꙗв се ты, прѣподобнаа, вь нже вьсел се господь славѣ, юдесы тебе ѡбогат Теоф 256.9 ты бѡ еднь дарꙋеш въсѣко прошенїе просѧщїмъ тебѣ,  тебе въсѣ тварь славѡсловтъ, едного творца  съꙁдателѣ МС 352.7 Същото местоим. и в Петк 77r.10 78r.11 81r.12 81r.20 81r.21 81r.24 81v.10 81v.14 81v.27 ЙР 15.11 Филот 82.29 83.3 83.5 83.23 98.13 Конст 425r.9 427r.31 435v.17 (3) Нед 605v.4 606v.27 607r.7 609r.16 610r.22 Мих 171.19 171.20 176.14 ЙП 183.19 202.21 202.22 .Кипр. 235.20 236.11 236.24 237.19 Теоф 257.29 260.8 260.16 261.13 262.19 265.25 273.17 СЙЗ 364.21 367.2 (2) 367.3 (2) 367.10 371.23 СВВ 391.27 400.2 ЛОглаш 376.11 378.24 (3) 378.25 (2) 379.5 379.13 380.1 380.30 382.1 (2) 387.8 Яков 315.1 315.25 317.7 321.17 (2) 321.18 (2) 329.2. тѧ вин.  ѹдрьжꙋ рѹкꙋ твою  ѹкрѣплю те.  дах те въ ꙁавѣть рѡдꙋ въ свⷮѣ еꙁыкѡⷨ ИМ 163v.24 (2)  въ скорѣ господь мо̆ сцѣлт тѧ Филот 88.26 Воꙁлюблю тѧ, господ, крѣпост моѧ Яков 319.2 Същото местоим. и в Петк 78r.3 81r.18 82v.3 ЙР 11.24 ИМ 163v.22 163v.23 164r.6 Конст 427r.32 428v.23 433v.40 435v.20 Нед 605v.11 606v.23 607r.24 609r.11 609r.18 609r.26 609v.1 609v.39 610r.19 610r.25 Мих 172.11 172.12 175.6 176.18 ЙП 185.30 I Никод 206.18 209.8 Кипр 236.13 236.28 236.29 237.1 237.6 Антим 240.16 240.18 Теоф 255.18 256.13 257.15 258.3 258.14 259.20 260.4 261.14 261.18 263.2 263.9 264.8 265.23 267.18 268.2 269.13 269.14 273.2 274.7 274.10 274.11 274.14 274.16 275.6 ЛЙЗ 289.16 297.7 (2) 297.9 298.6 299.32 СЙЗ 359.9 362.27 363.8 365.20 367.13 371.31 372.30 373.15 373.16 373.20 СВВ 394.19 397.19 397.28 401.5 ЛОглаш 386.7 386.25 388.10 389.2 389.3 389.6 Яков 317.24 319.9 319.10 323.21 323.25 330.18 331.17 332.26 332.34 (2) 333.4 334.15 334.17 334.21 МЕ1-3 337.13 337.17 МБлаг 344.1 345.1 МИнд.1-2 346.3 346.11 346.19 МС 351.4. тобоѭ тв. ѡт сѫдꙋ къ мѫжꙋ въꙁвращенїе женѣ, ѡт сѫдѹ тъ꙼ тобоѫ обладает Филот 79.14 въсака цр͠кв тобою ѹкрас се. въсако црⷭтво тобою ѹтвръжⷣает се Конст 424r.40 (2) Радѹ̆ сѧ, ѡбрадованнаа, господь с тобоѫ Мих 171.2 Същото местоим. и в ЙР 9.11 18.14 ИМ 162v.21 Конст 424r.41 424v.1 435v.18 Нед 606v.16 606v.34 610r.24 Мих 171.2 171.3 (2) ЙП 190.20 Теоф 260.31 СЙЗ 365.25 СВВ 394.17 ЛОглаш 374.10 375.12 Яков 310.12 313.11 314.27 МЕ1-3 335.5 339.23 339.31 МИнд.1-2 346.7 347.5 349.10. тебѣ мест. ты єс блъгарѡмь красѡта. ꙁастѫпнца же  хрантелнца. ѻ тебѣ цр͠іе наш хвалѧⷮ сѧ Петк 81v.18 Се ес добра скрънꙗа моа се ес добра  порока нѣсть въ тебѣ Нед 605r.18 ꙗко аг͠гелѡмь свомь ꙁаповѣсть о тебѣ съхрант те I Никод 209.8 Същото местоим. и в Петк 81v.20 82v.4 82v.6 82v.25 Филот 98.13 Конст 424r.39 433r.10 Нед 609v.35 610r.22 611r.20 Мих 180.11 ЙП 183.17 191.21 Кипр 228.16 237.15 Теоф 262.10 СЙЗ 367.15 Яков 325.8.