Речник на Патриарх Евтимий
тъ  
тъ местоим показ (941) I. Със собствено показателна функция. Този, тази, това. бѡ аꙁъ ѹбогаа въ благоьстї въсптах сѧ ѡт юност  ѡт рѡдтеле̆ то прѧхь ꙗкоже многоцѣнное скровще Филот 90.9 Не бѡ въсѧ въ невъхѡдмаа въведошѧ сѧ, єдна же та отроковца въведена быст(ь), ꙗко досто̆на танства послѹженїꙋ Мих 171.10 Въ то ѹбо врѣмѧ слѹ сѧ ЙП 189.17 Същото значение и в Петк 76v.13 76v.30 79r.26 79v.24 ЙР 7.19 9.12 10.32 11.21 12.10 20.21 21.29 ИМ 163v.20 164v.25 166v.22 168r.24 169r.6 171r.8 171r.19 171r.23 171v.2 171v.28 172r.21 Филот 86.14 Конст 428v.4 428v.35 429r.7 434r.13 436v.40 Нед 608v.10 Мих 170.19 178.4 178.13 ЙП 185.1 187.13 197.28 Кипр 236.29 Антим 241.29 245.22 251.2. то Като същ. ср. ед. Това (нещо).  ѿ ребра єгѡ пїеть . ѿ ребра же х͠ва не крьвь тьїю нь  вѡда стее, въ ѹвѣренїе того ѡбѡмь єстьствѡⷨ ꙗкоⷤ прⷣѣпокаꙁа се ИМ 170r.25 Аще сїа стнна быт вѣровал бх. ꙗже глаголеш, съ радостїѫ то сътворл бх Филот 84.30  людїе прїемлют тѡ ѹсръдно  покарают се светѣ̆ божїе̆ цр(ъ)кв  правломь е Антим 251.12 Същото значение и във Филот 79.1 ЙП 198.6 Кипр 229.1 МИнд.1-2 349.19. та Като същ. ср. мн. Това, тези неща. оставлѧ повѣсть,  же прѣжде сх люботрѹждьшїм сѧ  ꙁвѣстнѣ̆ше та съпсавшїм же  прѣдавшм ЙП 185.2  дїакѡн ѹбо покадвь та  кадлнцѫ своѫ ѡтложвь, сходть вънѣ ЛЙЗ 304.26 преднм сѧ свѧтомѹ тѣлѹ  кръв Хрста твоего , прїемше та досто̆нѣ ЛОглаш 386.14 Същото значение и в ИМ 169v.14 Филот 91.4 91.5. не къ томѹ, къ томѹ не (н) Вече не, повече не, при това не, по-нататък не. Даждь ѹбо слово не к томꙋ на такѡваа дръꙁат Филот 88.23 ꙁапрѣщают рее ѻ мен І͠ѵ-Х͠вѣ стннаго б͠а нашего ѹмлъкнѹт  к томѹ не г͠лаголат Конст 432r.29 Тако глаголеть господь: потрѣблѧ мена дѡлѡмь ѡт ꙁемлѧ,  не к томѹ тѣх бѫдеть памѧть ЙП 189.6 Същото съчетание и в ЙР 15.22 16.5 Филот 88.27 Конст 425v.4 427r.35 (2) 428v.31 432r.2 Нед 609r.31 I Никод 216.34 218.26 II Никод 223.26 Кипр 228.29 229.11 238.18 Антим 246.24 251.2. къ томѹ При това, освен това. Сїа ѹбѡ сѹдѡмь въсего събѡра напса цр͠ь, непоколѣблма к томѹ прѣбыват повелѣ Конст 432r.15 по томь После, след това. Таже с͠тго мⷱнка агаѳѡнка • По семь ст͠го мны • По томь ъстнаго архїстратга мхала, въ анаплѣ,  въ сѡсѳен Конст 429r.29  г͠ла мънкѹ. пожд мало брате,  по томь повелѣное тебѣ спльнш Нед 610r.32  въ дїакѡнскѫѧ ꙁбрань быст(ь) слѹжбѫ  по томь въ свѧщенньства въьтень быст(ь) степень ЙП 185.12 Същото съчетание и в Конст 434r.7 ЙП 193.14 II Никод 223.20 Кипр 229.7 234.15 ЛЙЗ 284.23 288.22 288.33 298.3 298.9 305.18 СВВ 395.1 ЛОглаш 388.3. тъ самꙑ Вж. Петк 76v.30 80r.9 ЙР 9.12 12.31 ИМ 164v.25 Конст 429r.7 ЙП 196.11. II. Като лич. местоим. Той, тя, то, те.  вдѣвь Гръьское царство въсѣьскы ꙁнемогше. мѫжестъвнѣ  тъ на то подвг сѧ, мнѡгы грады же  вес поплѣн же  раꙁор Филот 95.29 (2) єгоже н ѹмь постгнѫт, н слово съкаꙁат въꙁмагаеть, вь рѣвѣ та прѧть Мих 170.18 Іере̆ въꙁглашенїе: Да  т съ нам славѧт прѣ(ьстное) ЛЙЗ 294.29 Същото значение и в Петк 74r.26 74v.1 74v.22 74v.23 75r.8 75r.9 75r.14 75r.16 75v.11 75v.28 76r.7 76r.15 77r.2 77r.5 77r.7 77r.20 77r.22 77r.24 77r.27 77v.5 77v.16 78v.27 79r.3 79r.12 79r.18 79r.19 79r.20 79r.27 79v.1 79v.3 79v.9 79v.12 79v.19 80r.11 80r.14 80r.24 80r.25 80v.2 80v.3 ЙР 6.4 6.8 6.18 6.24 7.23 7.25 8.8 8.10 8.17 9.2 9.11 9.19 9.20 9.29 9.32 (2) 10.4 10.7 10.29 (2) 11.5 11.10 11.11 11.18 11.21 11.29 12.2 12.4 12.7 12.8 12.13 13.7 13.21 13.22 14.1 14.2 14.6 14.15 14.22 14.23 15.1 15.2 15.15 15.20 16.10 16.11 16.16 16.30 17.6 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.23 17.28 18.2 18.6 19.21 19.29 20.18 (2) 20.27 22.21 22.23 22.25 23.2 23.3 23.22 24.11 24.18 25.2 25.4 26.17 ИМ 162r.18 162r.19 162v.19 162v.20 (2) 162v.27 163r.8 163r.9 163r.11 163r.12 (2) 163r.18 163v.17 164r.3 165r.1 166r.27 163v.8 164r.21 164v.2 165v.21 166r.5 166r.15 166v.5 166v.15 166v.16 166v.17 166v.18 166v.19 166v.24 167r.22 167r.31 167v.14 167v.17 168r.5 168r.9 168r.16 168r.21 (2) 168r.27 169r.9 169r.23 169v.16 170r.17 170v.4 170v.28 171v.7 172r.7 172r.12 172r.20 172r.23 172r.40 172v.19 172v.23 172v.29 173r.1 171r.13 173r.2 173r.10 173r.14 173r.17 173r.20 173r.24 173r.25 173v.3 (2) 173v.6 173v.15 173v.25 174r.14 174v.2 174v.4 Филот 79.7 79.13 79.14 80.2 80.4 80.5 80.9 80.11 80.25 80.26 80.29 81.4 81.18 81.27 81.29 82.4 82.6 83.30 84.10 (2) 84.16 84.20 85.9 85.22 85.31 86.3 86.22 87.7 87.11 87.29 88.7 88.15 (2) 88.20 88.21 88.30 89.15 89.19 89.21 89.30 89.31 91.14 91.24 92.1 92.2 92.3 92.9 92.28 92.29 93.2 93.28 94.9 94.18 94.19 94.28 95.9 95.10 95.13 95.16 95.29 96.1 96.9 96.10 97.3 98.15 Конст 424r.13 424r.25 424v.11 424v.23 424v.26 424v.31 424v.35 424v.37 424v.38 425r.14 425r.16 425r.26 425r.32 425r.35 425r.36 425v.2 425v.16 425v.17 425v.31 425v.40 426r.6 426r.7 426r.22 426r.27 426r.41 426v.11 426v.25 426v.27 426v.31 426v.36 426v.40 427r.1 427r.3 427r.10 427r.11 427r.18 427r.23 427r.34 427v.5 427v.7 427v.18 427v.20 427v.31 427v.32 427v.40 428r.8 428r.10 428r.28 428v.3 428v.4 428v.6 428v.7 428v.16 428v.34 428v.35 428v.36 428v.40 429r.7 429r.12 429r.16 429r.22 429r.23 429r.34 429r.41 429v.7 430r.19 430r.32 430v.5 430v.7 431r.2 431r.17 431r.18 431v.16 431v.23 431v.28 432r.5 432r.15 432r.20 432v.3 432v.37 432v.38 (2) 433r.41 433v.3 433v.10 433v.20 434r.3 434r.6 434r.20 435v.15 436r.19 436r.21 436r.23 437r.3 437r.20 437r.27 437v.6 437v.9 437v.10 (2) 437v.15 437v.25 438r.23 438v.3 438v.4 438v.5 438v.6 438v.7 439r.5 (2) 439r.9 Нед 603v.40 604r.9 604r.17 604v.12 604v.13 604v.32 (2) 605r.6 605r.7 605r.8 605r.14 605r.16 605r.20 605r.29 (2) 605v.3 605v.15 605v.24 605v.32 605v.34 605v.40 (2) 605v.41 606r.1 606r.3 606r.31 606r.35 606v.1 606v.8 606v.12 606v.19 (2) 606v.26 607v.25 608r.3 608r.6 608v.8 608v.13 609r.17 609r.35 609v.20 (2) 609v.21 609v.23 609v.33 610r.4 610r.18 610r.37 610r.38 610v.19 610v.26 610v.30 611r.4 611r.5 611r.10 611r.18 611v.1 Мих 170.13 170.15 170.18 171.17 171.32 172.5 172.16 173.10 173.23 173.26 174.3 174.4 175.1 175.20 175.27 175.31 176.6 176.23 176.24 176.26 176.27 176.28 177.15 177.27 178.1 178.5 178.10 178.11 178.12 180.1 180.14 ЙП 181.6 182.3 182.17 183.30 184.2 184.15 184.28 184.32 185.10 186.23 188.7 188.9 188.10 188.15 188.17 188.31 188.32 189.21 189.28 (2) 189.29 (2) 189.31 189.33 190.3 190.4 190.28 191.12 191.22 191.26 191.28 192.3 192.4 192.24 (2) 193.16 194.4 194.6 194.12 194.17 194.24 195.1 195.2 (2) 195.4 195.5 195.10 195.11 195.17 (2) 195.27 195.30 (2) 196.2 196.8 196.11 196.19 196.20 197.14 197.19 197.21 198.7 198.27 199.2 199.15 199.26 200.7 202.12 200.16 200.18 200.21 200.27 201.5 201.7 201.8 I Никод 206.10 206.16 206.21 206.25 (2) 206.33 207.15 207.17 207.21 207.29 208.11 208.29 209.18 209.21 210.20 210.23 211.16 211.25 213.20 213.23 214.17 215.9 215.11 215.13 217.1 218.7 218.18 218.31 219.1 219.17 219.20 219.23 219.28 220.23 II Никод 222.18 222.25 224.12 Кипр 226.7 226.8 226.21 227.15 227.20 228.14 229.8 230.18 233.23 235.6 235.19 236.5 238.16 Антим 240.5 240.17 241.3 241.22 (2) 242.1 242.2 245.5 (2) 247.6 248.20 251.5 251.9 251.11 Теоф 258.6 258.9 260.20 261.25 262.6 263.26 264.3 266.10 268.14 271.26 273.21 274.23 ЛЙЗ 287.10 291.14 291.22 291.24 293.12 293.31 295.21 295.30 296.8 (2) 296.19 296.24 296.26 298.21 298.28 299.2 302.3 302.11 302.12 302.13 302.26 303.13 303.16 303.21 303.23 303.29 305.8 СЙЗ 362.20 372.26 СВВ 396.8 398.6 ЛОглаш 374.15 381.5 Яков 315.3 322.9 322.10 322.11 322.12 333.3 МЕп 342.11 МИнд.1-2 347.17 347.19 350.7. III. Като притеж. местоим. род. Негов, неин, техен. Нѫ кто ꙋбѡ тоѫ по ѧст ꙁреⷱть дѣанїа же  юⷣса Петк 74v.5 обрѣте женѫ, простѣ꙼шѫѧ ѧсть, немощнѣ꙼шї съсѫд, нескѹснѫ того къꙁнемь Филот 79.7  блаженаго Іѡанна въ срѣдѫ првест  того памѧтїѫ дѹшѧ просвѣтт ЙП 184.28 Същото значение и в Петк 74r.6 74r.7 74r.10 74r.20 74v.8 74v.20 74v.28 75r.1 75r.27 75v.14 75v.18 75v.29 76r.21 77r.18 (2) 78r.1 79v.7 79v.27 81r.1 81v.25 ЙР 6.2 7.2 9.16 12.16 13.14 20.12 22.11 22.26 23.2 23.15 ИМ 162r.20 162v.13 163r.9 163v.10 163v.14 164r.2 164r.5 164v.1 164v.8 165v.7 167v.20 169v.14 171v.29 172r.8 173r.3 173r.27 174r.24 173v.6 173v.13 173v.28 174r.26 (2) 174v.5 Филот 78.9 79.7 79.8 79.18 79.24 80.21 81.9 81.18 82.5 82.18 84.11 85.3 85.12 86.2 86.24 87.2 87.9 87.10 87.13 88.25 (2) 93.23 95.8 95.12 95.17 95.20 97.5 97.9 97.15 Конст 424v.27 425r.32 425v.36 426r.34 426v.40 427r.6 427r.19 427r.20 428v.41 433v.16 434r.12 437v.41 438r.6 438r.28 Нед 603v.17 604r.3 604r.7 604r.10 604r.13 604v.8 604v.9 605r.4 605r.13 606v.3 606v.34 607r.39 608r.32 608v.5 609r.4 609r.26 609r.40 609v.4 610r.34 610r.36 611r.41 611v.2 Мих 176.22 177.20 178.3 178.9 178.14 ЙП 181.9 184.13 184.17 184.28 184.32 185.7 185.9 185.14 185.20 188.22 (2) 189.6 189.27 190.7 192.23 192.28 196.14 197.9 197.24 197.25 198.28 199.20 199.31 199.32 (3) 199.33 200.13 200.17 200.26 200.33 I Никод 206.15 206.20 207.16 207.20 210.19 211.23 213.31 213.33 214.22 215.20 215.21 217.18 II Никод 222.22 Кипр 226.9 226.22 235.16 236.1 237.10 237.28 Антим 242.24 244.22 248.8 Теоф 258.1 266.32 267.29 СВВ 396.6 397.2 Яков 311.4 311.5 311.6 324.9 МЕ1-3 337.7 340.8 МЦ 353.11. IV. С детерминираща функция. Блг͠ѡполꙋно же ѻбрѣтъ врѣмѧ б͠лгѡьствы тъ ц͠рь. ꙋмысл съвѣтъ бл͠гъ же  бог͠ѡꙋгѡденъ, полеꙁнⷷь  достохваленъ Петк 80r.19 понже ѡбо т єднонн не обрѣтоше се, елма стомѹ стѹ съетат се достоть  дѣвьстьвнкѹ дѣвѣ̆ Антим 250.12 Тогда вьсташе вьсе дѣвы тые  ꙋкрасше свѣтлнкы свое Теоф 275.24 Същото значение и в Петк 80r.9 ЙР 8.11 10.30 12.31 15.26 20.28 22.8 ИМ 173v.14 Конст 424r.31 429r.5 Мих 178.13 Антим 244.24 Яков 310.19.