Речник на Патриарх Евтимий
еднъ  
еднъ числ бр (198) 1. Един. Въ еднѫ же ѿ ноще на мл͠твѫ себе ѻбынѣ въдавш  рѫцѣ на нб͠ѡ ꙋмлено въꙁдѣавш, ꙁрⷮ нѣкоторое бжтⷭьвнѡ вдѣнїе Петк 77v.9 єже събраны въ кѹпѣ вась насладт се,  єднь ѡбщї въ вьсѣⷯ раꙁѹмь вдѣт Конст 430v.18 Еднꙿ же  мнт се быт д(ь)нь въсе врѣме оно но подобїю вѣка оного; нѣст(ь) бѡ ѹтро л веерь вдѣт Кипр 230.10. Същата числова стойност и в Петк 76v.15 ЙР 7.18 7.21 14.16 17.20 17.23 20.22 ИМ 167r.11 171v.19 172r.4 172r.29 172r.30 Филот 85.22 Конст 429v.29 430r.20 430r.21 431v.12 431v.40 432r.5 432r.8 432r.16 432r.18 434v.41 436v.8 Нед 604v.3 607v.40 608r.19 609v.18 Мих 175.12 175.24 ЙП 184.6 189.35 I Никод 206.17 207.15 218.18 219.13 220.21 Кипр 229.3 231.5 231.9 234.27 245.12 Антим 242.28 243.10 243.14 243.15 243.19 (2) 243.20 245.25 249.8 249.21 251.10 Теоф 269.5 ЛЙЗ 296.18 302.21 302.27 302.33 304.5 СВВ 397.21 ЛОглаш 376.11 379.15 379.16 379.17 382.24 382.25 Яков 308.23 311.2 330.4 (2) МИнд.1-2 347.3 347.32 МС 351.3. // В състава на сл. числ. въ етыр на десеты мⷭца пръваго. ѿ свеⷱра сънѣсте беꙁꙿкваснаа даже до д͠не двадеⷭте  єдного, даже до веⷱра ИМ 170r.8 по едномѹ  едномѹ Един по един, един след друг. Сего рад  град съй, таковыѫ хотѧ прѣмѣнт сѧ нѫждѫ, ѹсмотр ѧда своа по єдномѹ  єдномѹ ѡтдат томѹ на сънѣдь Мих 176.6 (2) еднъ къжьдо Всеки, всеки един. една кааждо своемꙋ прсѣдѣше свѣтлнкѹ, не ѹгасмь тъ хранѧщ, срѣ тѣла своего стотѫ, ꙗко да, вънегда ѹслышѫть глас: „се женх!“ Филот 80.1 Схъ въсѣхъ боеще се мы, свещеннѣйшїй владыкѡ,  протвѹ слѣ єдного когождо хранмь та Антим 251.5 н еднъ Ни един, никакъв. Прѣбыст[ь] же тѹ въ той пещерѣ ві҃лѣт, н едного покоа тѣлеснаго мѣѧ. трѹды къ трѹдѡмь  бѡлѣꙁн къ бѡлѣꙁнемь прлагаѧ ЙР 12.11 тѣмꙿже н же єдна котораа бѹдеть рад сего тьщета ѡт єже къ благомѹ престїа I Никод 217.4 2. Един, някой. Едн же ѿ свѣтлыⷯ ѻнⷯѣ ємъ єго ꙁа рѫкѫ въꙁвⷣже. геѡргїе гл͠ѧ Петк 79r.16  ꙗко ѡтпѹщен бывше ѻтт, еднь нѣкый, ѡт нх шед ѻ тай въстръже сланѹтка доволно  радостнѣ теаше въ слѣд дрѹгѡвъ ЙР 13.32 Въ еднѫ же ѡт нощей, по обыаю на молтвѣ ставш  ѹмꙿ  рѫцѣ на небо протѧженѣ мѧщ, вънеꙁаапѫ наѧть колѣбат сѧ мѣсто Филот 86.6 Същото значение и в ИМ 162v.19 Нед 605r.35 606r.6 I Никод 207.10 ЛЙЗ 296.12. 3. Единствен. бѡ ꙗкоже вь тъмѣ сѣдѫще нѣцї. ѿ едныѧ тоѫ ракы ꙗкоже ѿ нѣктѡрыѫ ламбады своѧ вьжегѡшѫ свѣтлнкы Петк 74v.28 Не нашеѫ мѣры, ѧда, глаголѧ, се дѣло есть, не нашеѫ мѣры, бога же едного ест[ь], еже бѣсы ꙁганѣт ЙР 14.27 Не прѣꙁр҄ влⷣце свою рабѹ. не ѻстав мене єднꙋ беꙁеднꙋ ꙗвт се въ рѡдѣ моⷨ ИМ 162v.15 Същото значение и в ЙР 16.8 ИМ 162r.17 162v.17 162v.29 166r.1 166r.4 166r.5 167r.15 Филот 90.23 90.29 91.26 Конст 433r.16 433r.26 435v.14 435v.17 Нед 603v.10 604v.5 607r.11 607v.30 608v.3 609r.26 Мих 171.10 173.26 ЙП 182.8 186.9 186.10 186.11 186.25 I Никод 206.30 212.24 Антим 244.22 248.13 Теоф 269.15 272.21 СЙЗ 364.17 364.20 365.19 СВВ 392.31 400.9 ЛОглаш 376.8 Яков 311.4 317.4 317.6 317.7 319.17 332.26 МЕ1-3 339.6 340.5 340.13 МИнд.1-2 349.15 349.16 МС 352.6. 4. Един и същ; общ. въꙁвесел се ѹбо въса ꙁемлꙗ. страны въсплескаше. варвар въ єдного славословїа съгласїе съвькѹпше се Конст 439r.7 Ѡт єдного бо въс  тогожде дѹха оꙁарен бывше, повелѣше ꙗже на полѕꙋ,  хꙿже ѹбо проклетїю прѣдаше Кипр 228.22. еднѣм ѹстꙑ С една уста. ѡн же ꙗко єднѣм ѹсты ѿвѣщавше рѣше ИМ 171r.2 Ѡн же, ꙗко се ѡт царѣ слышашѧ, еднѣм въꙁъпшѧ ѹсты Филот 96.18  даждь нам еднѣм ѹсты, – благословѣеть дїакѡна ЛЙЗ 300.24 Същото съчетание и в СЙЗ 370.19 ЛОглаш 385.23. еднѣмь срьдьцемь С едно сърце.  даждь намь еднѣм ѹсты  еднѣмь ср(ъ)дцемь славт  въспѣват прѣьстное  велколюпное мѧ твое СЙЗ 370.20  даждь намь еднѣм ѹсты  еднѣмь ср(ъ)дцемь славт  въспѣват прѣьстное  велколѣпное мѧ твое ЛОглаш 385.23  даждь намъ еднѣм ꙋсты  еднымь ср(ъ)дцемъ славт  воспѣват пре(ь)стное  велколѣпое мѧ твое Яков 327.29 (2) 5. Единен, цял, неделим; едно цяло. та ꙗвльшїа се х͠ва пльⷮ съєднв се бжⷭтвѹ, быⷭ єдно єстьство х͠с ИМ 169r.7 Какоже  ꙗже по естъствꙋ съпрѡтвнаа стхїа сътѧт сѧ неврѣдно въ едного мра сплъненїе Филот 91.7 ꙗко да же поⷣ б͠лженнѣшїе съборные цр͠кве мнѡжьства вѣрныⷯ, єднѹ  стѹ любовь. єдномысльно же ѻ въседръжтел б͠ѕѣ б͠лгоьстїе дръжат Конст 431v.34 Същото значение в ИМ 169r.9 170r.19 170v.30 Конст 429v.28 433r.12 ЙП 184.23 I Никод 208.4 Кипр 234.17 Теоф 277.5 ЛЙЗ 298.13 СЙЗ 366.24 Яков 315.11 315.25 ЛОглаш 376.12 378.25 МЕ1-3 336.19 (2) МС 352.8. 6. Сам, самичък. веле г͠ь  творе юдеса єднь, славнаа же  юднаа мꙿже нѣⷭ сла Конст 433r.22 вдѣ мнѡжьства Рмлѣнскаа вънеꙁаапѫ беꙁ вѣст бывша  въ пропаст распаденїа себе съкрывшѫ, себе же єдного по срѣдѣ варварь оставлена Мих 174.25 Мнѣ же єдной тъкмо добродѣтѣл тъщанїꙋ потрѣба  о дѡблестех мѫжа еже къ съпрѡтвным ЙП 185.3 Същото значение и в ЙР 16.8 Конст 433r.27 435v.25 (2) Мих 176.13 I Никод 208.31 219.27. една едно Насаме.  една едномⷹ вынѫ бесѣдꙋѫщ Петк 78r.21