Речник на Патриарх Евтимий
дѹхъ  
дѹхъ м (289) 1. Дух, душа. Ѡт єдного бо въс  тогожде дѹха оꙁарен бывше, повелѣше ꙗже на полѕꙋ Кипр 228.23 Еще прносм т словеснѫѧ сѫ слꙋжбѫ ѡ же въ вѣрѣ повшїх прѣѡтцех, отцех, патрїархѡх, пророкѡх, апостолѡх, еѵаг͠гелїстох, мѫенкѡх  ѡ въсѣком дѹсѣ, въ вѣрѣ сконавшїм сѧ СЙЗ 369.17  тебѣ прност въср(ъ)дц съкрѹшенѣ  дѹсѣ смѣренѣ словеснѫѧ сїѧ слꙋжбѫ нашѫ ЛОглаш 378.27 Същото значение и в Петк 77v.14 81r.19 82r.8 82r.10 ЙР 24.9 ИМ 169r.28 169v.31 172v.26 174v.3 Филот 80.11 89.17 97.28 98.2 98.28 99.5 99.8 99.19 99.24 Нед 607v.27 607v.33 608r.18 ЙП 183.16 186.4 Кипр 228.19 Теоф 257.21 258.9 261.7 261.24 262.14 264.3 267.16 271.11 274.4 ЛОглаш 382.30 386.10 Яков 310.17 310.29 313.29 318.28 320.3 320.29 321.13 321.24 324.30 328.3 328.17 332.20 МЕ1-3 335.10. // За Божия дух. Емѹⷤ ѿвръꙁоше се н͠бса . на нꙿже д͠хь ѿ͠ь въ вдѣн голꙋбн сънде съ нб͠сь ИМ 165r.17 Нъ въса кѹпно въселнаа ѿ єдного бжⷭтвнаго д͠ха ѻꙁарена бывш, еднод͠шное въспѣваемь бл͠годаренїе г͠люще Конст 433r.16 Смь въс божьстъвнымь ѡꙁарвше сѧ дѹхомь, по Павлѹ ꙋметы въмѣншѧ вещнаа, ꙗко дѹха єдного прѡбрѧщѫть ЙП 182.7 (2) Същото значение и в Конст 432v.13 ЙП 186.27 (2) 186.31 190.29 200.20 I Никод 206.27 Кипр 238.21 Антим 242.25 242.29 Теоф 262.24 ЛЙЗ 288.32 СЙЗ 365.8 Яков 308.8 313.24 МЕ1-3 337.20 340.20 МЕп 343.15. 2. Безплътно същество, дух. ꙗко да невъꙁбранен м бѫдеⷮ въꙁхѡⷣ ѿ лѫкавствїа д͠ховъ ЙР 21.8 ѻсежте ме  вдте ꙗко д͠хь пльт  косте не мать ꙗкоⷤ ме вдте мꙋща ИМ 169r.18 нѣсть наша брань къ кръв  плът, нъ къ дѹхѡвомь въꙁдѹшнымь I Никод 214.11 Същото значение и в ИМ 165v.18 169r.3 Конст 429v.8 Нед 611r.16 Теоф 271.19 СЙЗ 365.26. дѹхъ лѫкавъ Демон, сатана. ѡт сѫдѹ дѹхѡвь лѫкавых ѡтгнанїе  юдесь дѣйства, недѫгѡмь сцѣленїа ЙП 181.19 Лѹкавыхꙿ же дѹхѡвь множьства поправь, жвѡть вѣный намь дарова I Никод 213.1 ьстные же тѣхь  въсесветые дѹше нкакоже ѡт лѹкавыхь въꙁбранꙗемы бывають дѹхѡвь л стеѕѹемы I Никод 213.34 дѹхъ нестꙑ Демон, сатана. абїе стрѧсе егѡ дꙋхъ нетⷭы  паⷣ валѣшеⷭ въпїѫ  гл͠ѧ ЙР 14.17 мѫж(ъ) нѣкдꙋхѡмънестымълютѣѿмнѡгълⷮѣ съмѡщаемъ , ꙗко ꙋꙁрѣ схъ дѫщѫ , послѣдꙋѫ бѣше тѣмъ хѡтѧ прѣмѣнт сѧ ѿ недѫга ЙР 14.14 Съмѫщаемыѫ ѡт дѹхѡвь нестых свобод, съ плаваѫщм плавай, съ пѫт(ьш)ествѹѫщм шествꙋй ЛОглаш 384.10 Същото съчетание и в Яков 326.18 МИнд.1-2 350.11. прѣдат дѹхъ Предам последен дъх, издъхна, умра.  господ въ рѫцѣ тво прѣдаѫ дѹхъ мой, пррекь, абїе въ рѫцѣ божї прѣдасть дѹхъ ЙР 21.9-10  мало д͠нї пожвь, г͠в сво прѣдаⷭ д͠хь ИМ 163r.16 Смже поѫщмь, та свой господев прѣдаст(ь) дѹхъ Филот 92.29 Същото съчетание и в Нед 610r.40. бож дѹхъ вдⷯѣ д͠хь б͠жї реⷱ схѻдещь ꙗко голꙋбь ИМ 165r.11 Какѡ бѡ въ ѡбраꙁѣ ꙁданїа лꙋкавааго б͠жї д͠хь въѡбраꙁ се  сънде на г͠а ИМ 165r.13 свѧтꙑ дѹхъ Светият Дух, третата ипостас на Света Троица. Нѫ, ѡ прѣьстнаа главѡ  благодѣт свѧтааго дѹха спльненаа ЙР 25.14 ꙗко да  въ семь прославт сѧ прѣ(ь)стное  велколѣпное мѧ твое, ѡтца  сына  свѧтаго дѹха, н(ы)нѣ  прсно  въ вѣкы вѣкѡмь, амнь Мих 177.14 тебѣ славѫ въꙁслаемъ, ѡтцѹ сынѹ  свѧтомѹ дѹхѹ, ннѣ  прсно СЙЗ 361.12 Същото съчетание и в Петк 81r.15 81v.6 ИМ 164r.9 165r.25 167v.24 175r.2 Филот 84.15 89.4 94.5 97.26 99.24 Конст 428r.21 430v.40 434v.38 438r.32 438v.28 439r.35 Нед 607r.15 608r.28 610r.31 610r.40 Мих 180.15 ЙП 182.3 182.5 186.26 187.4 187.5 187.7 187.11 202.30 Кипр 226.5 227.19 228.5 ЛЙЗ 289.23 292.6 297.6 299.12 299.28 301.8 301.21 302.10 302.16 303.4 СЙЗ 357.14 357.17 358.31 359.17 360.4 360.16 360.20 362.2 362.21 363.7 363.14 364.7 364.25 366.29 367.7 367.11 367.24 368.23 369.8 369.12 370.21 370.30 371.7 371.19 371.27 372.24 372.27 373.11 373.26 СВВ 390.15 391.10 391.30 392.21 393.8 393.24 394.7 396.9 396.23 397.7 397.26 399.30 400.6 401.21 402.7 ЛОглаш 374.16 375.8 375.16 375.22 375.25 375.30 376.15 377.6 377.14 378.18 379.7 379.8 380.32 382.11 382.25 385.8 385.19 385.25 386.3 386.16 387.4 387.12 387.20 388.7 388.9 388.29 389.12 389.20 Яков 307.15 308.14 308.22 309.25 309.31 311.1 311.9 312.30 314.19 315.4 315.15 315.29 316.19 317.10 318.10 318.24 319.1 319.9 319.14 319.24 320.5 320.15 322.16 322.32 324.6 324.20 327.16 327.25 327.31 328.24 329.30 332.13 332.17 332.29 333.9 МЕ1-3 339.9 МЕп 342.29 МБлаг 345.25 МИнд.1-2 347.30 МС 352.10. прѣсвѧтꙑ дѹхъ Пресветият дух. ꙁане жлще бѣше прѣст͠гѡ дх͠а Петк 76r.1 Ѡт сѫдꙋ блаженыѧ ѡны мvрѡнѡсцѧ, же  прѣсвѧтаго сплъненыѧ дѹха, въ женскомь естъствѣ мѫжьскѫѧ въспрѧшѧ слѫ Филот 79.26 Ꙗко благословень ес  прославень съ беꙁнаѧлным т отцемъ  прѣсвѧтымь  благымь  жвотворѧщїм т дѹхомъ н(ы)нѣ  прсно  въ вѣкы вѣкѡм, амнꙿ МЦ 354.7 Същото съчетание и в Петк 76r.9 82v.27 Нед 611v.12 ЛЙЗ 288.7 293.8 СЙЗ 366.18 372.11 СВВ 391.17 391.19 398.11 399.15 400.19 ЛОглаш 376.25 378.9 387.24 Яков 312.4 313.14 316.25 317.20 318.8 320.28 321.4 321.12 322.5 323.28 328.14 329.24 329.27 331.19 334.7 МИнд.1-2 350.14 МЦ 353.10. 3. Вятър, лъх, полъх. „Творей аг͠гелы свое дѹхы“ I Никод 206.24