Речник на Патриарх Евтимий
достонъ  
достонъ -ꙑ прил (40) Достоен, заслужен, подобаващ. тебе гл͠ааше ꙗко црⷭтвїю достона б͠ь собою прведе Конст 425r.10 да бѫдемь достойн еже прност тебѣ словеснѫѧ сїѫ  беꙁкръвнѫѧ жрьтвѫ ЛОглаш 377.10  нѣсмь достонь н же воꙁрѣт на свѧщеннꙋю сїю дѹховнꙋю трапеꙁꙋ Яков 310.12 Същото значение и в Петк 81r.2 81r.9 ЙР 15.8 18.17 ИМ 174r.21 174r.25 174v.1 Филот 79.9 91.30 99.9 Конст 438r.36 Мих 171.10 170.13 ЙП 187.26 201.6 I Никод 211.20 216.15 Антим 248.7 251.17 Теоф 275.9 СЙЗ 363.3 364.2 364.9 СВВ 397.29 ЛОглаш 375.32 Яков 310.9 310.24 316.27 318.4 318.14 319.12 329.18 331.9 МЕ1-3 337.12 МИнд.1-2 348.17. достон Като същ. м. мн. Тези, които са достойни, достойните. Тогда ѡна достойнї въспрїмѹть благаа, ꙗже око не вдѣ  ѹхо не слыша  проаа I Никод 220.26 достоно естъ Достойно е, редно е, подобава. Ꙗкѡ во стннꙋ достойнѡ есть  праведнѡ, подобно же  должнѡ тебе хвалт Яков 321.16