Речник на Патриарх Евтимий
врѣмѧ  
врѣмѧ -врѣмене ср (111) 1. Време, определен период, времетраене. Врѣмен ꙋбѡ дѡвѡлнꙋ прѣшеⷣшꙋ,  въꙁрастъ єстес(тъв)ны достгш, въсѣкъ пѫⷮ дѡбрѡдѣтѣл ꙁвѣстно навые Петк 75v.15 Врѣмен ѹбо не малѹ прѣшедшѹ,  родтелемь его ѹмершемъ, тъ бѣ въ страсѣ господьн вынѫ ЙР 7.24 х͠во же єстьство ѿ ѻц͠а нераꙁлѹно бѣше, проꙗвлнно ꙗко  плⷮь х͠ва въ врѣме стрⷭт съєднвш се х͠вѹ єстьствꙋ, нераꙁлꙋна бѣ ѿ ѻ͠ца ИМ 169r.10 Същото значение и в Петк 76r.14 78r.19 78r.22 78v.9 79v.10 79v.24 79v.27 80r.19 ЙР 8.26 9.24 21.12 21.23 22.30 23.4 ИМ 162v.26 164r.24 173r.14 173r.31 173v.31 174v.15 Филот 81.28 83.26 84.13 84.24 85.6 85.17 88.7 88.8 89.13 89.21 92.13 92.23 94.10 95.6 95.18 95.21 95.23 98.22 Конст 424v.3 428r.3 428v.5 429v.37 431r.35 431r.39 431r.41 431v.18 432r.9 433v.1 433r.24 435r.35 435r.36 436v.11 436v.40 437r.14 437r.23 438r.7 Нед 604r.40 604v.12 605r.13 606r.5 606r.34 606r.36 606r.37 Мих 178.17 ЙП 185.5 185.13 187.25 189.17 196.3 196.10 197.28 202.21 I Никод 210.30 Кипр 231.5 234.2 236.17 238.10 Антим 240.7 247.4 (2) Теоф 276.10 ЛЙЗ 283.7 283.8 289.10 290.6 292.3 297.11 СЙЗ 358.13 362.15 363.8 ЛОглаш 378.31 380.14 383.20 Яков 307.3 309.14 312.26 320.25 328.23 СВВ 392.10 393.17 396.21 МЕ1-3 338.27 338.30 МБлаг 345.8 МИнд.1-2 347.6 МС 351.7. 2. Момент, в който настъпва или се извършва нещо. Сїа ꙋбѡ сцеваа съдѣваѫщ намъ на кѡторѡеждѡ врѣмѧ,  мы къ не пртецѣмъ ꙋсръдно · рад тѡлкыⷯ бл͠гѡⷣѣанї, дѡстѡдлъжно тѫ поътѣмъ Петк 75r.6 ꙗко хлѣбь єгоⷤ х͠с даⷭ аплⷭѡⷨ, ѻпрѣснокь бѣше а не хлѣбь, е бо въ таковое врѣме ѡбрѣте се , его рад  мы ѡпрѣснокь на жрьтвꙋ прносмь ИМ 169v.3 Къ нм же блажены ѿвѣща іларїѻнь . бѹд ꙗко ѡпрѣснокъ бѣше хлѣбъ ѡнь, єгоⷤ х͠с въ врѣме ѻнѡ тѣсноты рад врѣменные въꙁемь ИМ 169v.6