Речник на Патриарх Евтимий
ꙗкоже  
ꙗкоже нареч съюз (110) I. Нареч. Като, както, като че ли.  творѧ плодь, по стнномѹ сторьны̆, ꙗкоже дрѣво насажденно пр стонкѡх вѡдных ЙР 8.5 бѣ ꙗко маслна плѡдовтаа въ дѡмꙋ б͠жї, ꙗкоⷤ дрꙋгы ісаакь въ въсеⷨ своемꙋ покарае се ѡ͠цѹ  до конца свою ѿсѣцае вѡлю ИМ 163r.5 ꙗкоже веерꙋ многѡцѣннꙋ свое прѣдложла ес мѡщ Теоф 260.15 Същото значение и в Петк 74v.28 29 75r.28 77r.28 77r.29 77v.3 77v.27 79v.1 80r.13 80v.2 81r.8 81v.9 81v.24 ЙР 8.19 8.21 9.21 9.23 9.27 10.8 10.12 10.13 13.15 16.3 17.26 20.18 22.16 ИМ 162r.10 162v.10 164r.29 164v.4 164v.8 164v.10 166v.12 167r.8 168v.4 169r.24 170v.14 170v.17 173r.1 174r.18 174r.27 174v.13 Филот 80.12 90.9 94.26 98.1 Конст 426v.12 429r.13 429v.16 430r.21 431v.40 435v.40 437r.28 438v.16 438v.32 Нед 604v.39 605r.11 605r.22 606v.13 607r.17 607v.1 607v.37 608r.5 608r.26 608v.3 609v.19 610r.14 610v.24 ЙП 182.19 183.17 183.23 184.12 184.18 185.24 189.12 195.18 I Никод 206.4 210.14 (2) 213.18 214.18 215.10 215.20 216.1 216.9 Кипр 228.13 232.26 235.19 237.22 237.28 Антим 242.2 242.22 246.11 248.20 248.24 Теоф 260.12 268.23 274.15 ЛЙЗ 300.2 303.29 СВВ 399.3 Яков 330.24 МЕ1-3 337.28 338.27 340.15 (2) МБлаг 345.9. тако … ꙗкоже Вж. Петк 76r.26 77v.18 Нед 606v.9 Конст 438v.32 Кипр 232.26 Антим 242.3 ЛЙЗ 298.8 СЙЗ 367.25. II. Съюз (168). Че, защото, понеже, след като.  сце ꙋбѡ подвгшⷭ на естествѡ  сце своѫ ꙋкрас дш͠ѫ, ꙗкоⷤ  на то сплънт сѧ пррⷪьское ѻнѡ Петк 77v.4  ꙗкоⷤ себе нкакоⷤ въ прѣднꙗа дꙋщꙋ раꙁ҄смотр, на б͠гомте͠рь себе въꙁлож,  есто к тое пртѣкааше храмꙋ ИМ 162v.12 Е̆, ловѣколюбе владыко, ꙋслыш нас молѧщх т сѧ, ꙗкоже ѹслышаль ес ѹгоднка своего, лїѧ пророка МС 351.19 Същото значение и в Петк 74r.12 74r.15 74v.24 76v.2 76v.16 76v.17 78v.23 79r.2 79r.7 79v.14 80r.4 ЙР 5.9 6.7 6.26 7.10 13.4 16.31 17.20 19.32 23.29 24.14 ИМ 162r.22 162v.31 163r.8 164v.12 165v.5 165v.18 166r.18 166r.23 167r.13 167v.7 168r.17 168r.21 169r.3 169r.18 169v.17 170r.26 170v.27 171r.28 172r.13 172r.25 173r.9 Филот 79.16 81.8 81.10 82.29 86.9 87.18 87.25 88.14 89.15 89.17 89.25 90.11 92.7 97.13 99.6 Конст 425v.8 425v.19 426r.41 426v.5 427r.11 427r.39 428v.41 430r.15 430v.3 430v.4 432r.41 431v.14 433r.7 434r.13 436r.38 436r.40 438v.2 438v.19 438v.37 439r.4 Нед 605v.18 606r.37 606v.5 606v.10 608v.24 609v.20 609v.27 609v.31 609v.34 610r.7 610r.10 610v.14 Мих 175.14 177.11 ЙП 182.3 182.10 182.12 182.17 182.18 185.6 186.18 186.30 188.30 189.3 189.18 190.15 192.14 194.6 194.7 194.12 199.21 200.29 I Никод 207.7 207.12 207.24 208.21 208.25 209.24 210.2 210.5 210.20 211.10 211.11 211.18 211.20 211.28 211.31 212.31 214.24 215.23 215.24 215.30 217.15 217.19 217.30 II Никод 222.1 222.6 Кипр 227.9 227.12 227.23 228.5 229.16 230.1 231.4 234.21 Антим 240.8 241.29 242.3 246.23 247.22 Теоф 257.14 271.4 ЛЙЗ 291.3 292.2 298.8 304.1 305.16 ЛОглаш 374.4 377.16 377.18 Яков 307.4 307.5 310.5 315.21 316.25 317.22 МЕ1-3 338.13 339.14 МБлаг 344.8.