Речник на Патриарх Евтимий
ьто/со  
ьто/со местоим нареч (105) I. Местоим. 1. Въпр. Какво, що; какъв. то бѡ  д͠хꙋ твоемⷹ послеⷨ. которыѫ пѣсн. котораа хваленїа. котѡрыѫ похвалы Петк 82r.10 въ коего б͠а рѣше твоа ѹтврьд се вѣра, то же вѣры вашее танꙿство Нед 607v.26 то ѹбо вера праꙁдновахѡмь  которы̆ то̆ достоень въꙁдамы длъгь, Херѹвїмь славнѣ̆шо̆, Серафїмь вышьшо̆  въсѣх просто прѣнебесных вѡнствь Мих 170.12 Същото значение и в Петк 77v.23 80r.23 ЙР 10.15 11.3 (2) 11.8 11.12 11.30 13.3 16.14 16.15 19.21 ИМ 165r.2 165r.3 165r.7 166r.9 Филот 79.16 Конст 432r.6 (2) 432v.27 Нед 605r.3 606v.38 606v.40 609v.29 611r.23 (2) Мих 171.34 172.5 (2) ЙП 200.1 201.7 I Никод 214.4 II Никод 222.29 224.13 Антим 247.15 249.21 250.7 Теоф 263.22. // В непряк въпрос, какво. да не ѹвѣсть шѹца твоа, то творть деснца твоа ЙР 20.4 Ѡн же, тамо дръжм, недоѹмѣваахѫ сѧ ѡтнѫд, то сътворт л то ѹмыслт Филот 93.21, 22 Аще л въ малакїѧ въпаднет прѣжде прїѧтїѧ свѧщенньска, не вѣды, то єст(ь)  ꙗко въꙁбранѣет єго не прїт въ свѧщенньство II Никод 223.16 Същото значение и в Петк 81r.2 ЙР 12.5 ИМ 167r.12 168v.2 169r.31 171r.31 Конст 428v.24 429v.41 Нед 609v.41 ЙП 188.18. по ьто Защо; по каква причина; с каква цел. Въ с͠щеннѣ же слѹжбѣ по то не прносте вно съ водою смѣшено ИМ 170r.18  по то ѹбо єдна сѣдш ꙁде  не ѡтбѣгаеш ѡт сѫдѹ, нкомѹ же тебе ꙁрѧщѹ ꙁде Мих 176.13 Аще въпрашаеш, достоть тебѣ послѹшат ѡтвѣты; аще л прѣтш, по то въпрашаеш  не творш мнѧщаа сѧ тебѣ ЙП 192.10 Същото съчетание и в ИМ 165r.11 166r.18 166r.23 I Никод 211.7. ьсо рад Защо; по каква причина; заради какво. Пакы въпрашаю ваⷭ. рад ьсого постте се пость арцвꙋрїевь ИМ 171r.1 Въпрошенїе ѹбѡ твое пръвое мат сце: есо рад Мѡѵсею, тваремь творца ꙗвлꙗющѹ  вдмыхꙿ скаꙁѹющѹ, ѹмнаа  болшаа ѹмлъа творенїа I Никод 206.2 прощенїе же не к томѹ непорѡно  беꙁгрѣшно бѹдеть ѹбѡ, – како бѡ  есо рад? – нъ, єлма непрѣподобно ст(ь) въсако̆ которо̆ждо вещ Антим 246.25 Същото съчетание и в ИМ 165r.10. проее ьто Вж. Петк 82r.15 Нед 604r.25 Антим 250.5. 2. Неопр. Нещо, каквото и да е. нарее же его цр͠а,  ѻбѣщанїа прос ємѹ дат ꙗко да не то на хрїстїаны подвгнеⷮ ꙁлѡ Конст 427v.41 Се бѡѕ тво, Іꙁралю, ꙁведꙿше те оть ꙁемл Егѵпетꙿскые”, колм пае, аще то о ѹмныхь слышал быше I Никод 206.19 Аще кто ѡт мнещїх се светымь ѡт(ь)цемь поколебть то, не к томѹ съмотренїе нарцаемь то, нъ прѣстѹплнїе велѣнїѡмь  въ бога неъстїе Антим 251.2 Същото значение и в Конст 426r.27 431r.12 437v.19 ЙП 187.6 I Никод 215.15 220.4 Кипр 226.21 228.29 Антим 241.4 242.4 ЛЙЗ 299.4 ЛОглаш 382.5 МИнд.1-2 347.17. ьто но Вж. ИМ 171v.1 Филот 78.8. мало ьто Вж. ЙР 6.13 Кипр 233.8 ЛЙЗ 304.1. ьто любо Нещо, каквото и да е. ѻбае достоть  намъ то любѡ клюмо то прнест Петк 74r.26 єже (есѡ лбо  быт добро?) ѹмь подвълагаеть I Никод 218.8 . II. Въпр. нареч. 1. Защо.  то м проее въ дльготѫ прострат словѡ.  слова слышателемъ ꙋсръдїе ꙁагражⷣат, а не къ жтїꙋ ѻбратт сѧ прпⷣбныѫ,  тоѫ дѣанїа ꙗкоже на свѣщнцѣ положт Петк 75r.25 то же прⷭносѹщаго б͠а ѿрекше се, бѡгы нарете стѹканнаа. хꙿже вещь смѣрена же  беꙁдѹшна Нед 607v.10 Ісѹс же рее: Ѡставте ю; то е̆ трꙋды даете Теоф 276.17 Същото значение и в Петк 76r.3 Конст 424r.37 Нед 607v.9 608v.22 Мих 173.6 I Никод 215.17 218.11 Теоф 276.14. 2. Как, колко много. тѡ ꙋкрасстѣ сѧ лантѣ тво ꙗко грълц Петк 82v.4 Оувы мнѣ, – глаголѧщ – ѹвы мнѣ, то пострадах Филот 82.3