Речник на Патриарх Евтимий
юдо  
юдо -есе ср (83) 1. Чудо; свръхестествено явление, чийто смисъл е да подпомага хората.  ѽ юдо, напрасно жтнца спльн се жта,  братїаⷨ налеⷤщї пеал ѿгна ѻблакъ ИМ 163r.26 то ѹбо же юдесемь богъ? Сънде ѡт небесъ, ꙗкоже самь вѣст(ь), род сѧ ѡт дѣвы  богородцѫ Марїѫ, плъть въꙁемь ѡт стых тоѫ кръве꙼ Филот 79.16 Стрꙋе моще̆ твох рака тоть юдесь богатно прходещїмь  бѣсы прогонть бож(ь)ствною благод(ѣ)тїю Теоф 261.15 Същото значение и в Петк 74v.5 76v.7 76v.13 76v.14 78v.13 79v.7 80r.16 81r.19 81v.9 82r.3 ЙР 14.8 17.20 20.33 21.22 21.29 22.3 22.15 22.29 23.15 23.28 ИМ 162v.27 173v.17 173v.19 173v.22 173v.26 174r.6 174v.4 Филот 78.17 88.8 89.1 89.3 93.4 93.25 94.8 94.31 95.18 96.1 97.7 97.10 98.18 98.21 Конст 431r.25 432r.32 433v.15 434r.35 434v.32 430r.36 433r.22 ЙП 181.19 185.18 193.26 197.2 200.29 Мих 177.22 Нед 606v.6 610v.1 I Никод 206.11 Теоф 256.9 256.12 256.15 257.16 258.1 258.19 259.9 259.19 260.6 260.19 261.6 266.26 268.8 271.17 271.18 273.7 СВВ 392.31 ЛОглаш 378.30 МИнд.1-2 348.12 МБлаг 344.2. // Нещо необикновено, извънредно; събитие, което буди удивление. юждаахѫ сѧ, недоѹмѣѫще сѧ къ себѣ,  глаголаахѫ: то єст(ь) прѣславное се  недоѹмѣнное юдо, котораа вещь, котораа та̆на се? Кто вдѣ л кто слыша ѡт вѣка  родѡвь отроковцѫ трлѣтнѫ, въ свѧтаа свѧтыхь въводмѫ Мих 172.1 Аще бѡ велкы̆ Павль въꙁыде въ Іеросолмь съ Варнавою  Тїтомь вдѣт Петра  сѹщїхь съ нмь  въꙁвѣстт мь ꙗже о себѣ, – єда како въ тьще тее л тееть? – не юдо, аще  мы въпросмь лѹьшїхь нась,  юже по боѕѣ стнѹ въꙁвѣстеть намь Антим 241.25 2. Учудване, почуда. Ꙋжасн же бывше  юдесе кꙋпно сплъншє сѧ, недоꙋмѣваахѫ сѧ ѻ сълꙋьшм сѧ Петк 78v.30