Речник на Патриарх Евтимий
црькъвьнъ  
црькъвьнъ -ꙑ прил (49) 1. Църковен; който се отнася до християнската Църква; християнски.  самⷪ  ѡнамо себе прѣлагающе.  хвалеще се православнѣ мѹдрьствоват.  вьса прѣданїа дръжат цр͠кѻвнаа. такожⷣе же  с͠тые слѹжбы ИМ 168v.10 ꙗкоже обыно то̆ бѣше. о цр(ъ)кѡвных дѡгматѡх попеенїе мѣше много  сѫд добрѣ же  раꙁꙋмнѣ, ѡт благаго наставлѣема дѹха Филот 89.15 кѡнстантінь, апⷭльскы ревнтель • кѡнстантінь, цр͠кѡвное ѹтвръжⷣенїе. кѡнстантінь, дѡлꙿскы раꙁдрѹштель • кѡнстантінь бл͠говѣрїа проповѣднкь Конст 424r.34 Същото значение и в ИМ 164r.12 169v.10 169v.31 173v.22 Филот 89.32 Конст 429r.36 430v.38 431r.29 432r.11 432r.17 432r.19 432v.4 435r.40 436v.17 ЙП 182.27 189.7 191.2 195.31 201.20 Нед 609v.24 Кипр 225.4 232.18 232.19 I Никод 205.3 215.25 Антим 244.10 Теоф 257.8 ЛОглаш 385.17 МИнд.1-2 350.7. црькъвьнаꙗ Като същ. ср. мн. Църковните дела.  раꙁлныѫ єрес ѿ стада ѿгнавъ.  на пажт жвѡнѡснꙹѫ паствѫ наставвъ.  црковнаа въсѣ добрѣ ꙋправвъ Петк 76v.9 Сїа  сцеваа ꙁлоъствы въсѣа вь б͠жї цр͠кв раꙁдранїа  сънмце,  въса цр͠кѡвнаа въ велцѣ метеж бѣше Конст 429v.13 Тѣмже же тогда добрѣ цр(ъ)кѡвнаа правѧ̆ архїєре̆, того добродѣтѣль вдѣвь, прьтньскымь того ѡблож номь ЙП 185.9 спльнене црькъвьное Църковната общност, вярващите. съпостатныⷯ навѣты ꙗкоⷤ плѣвы раꙁвѣ, твоее блгⷣт вѣтрѡⷨ. цр͠кѻвное направ спльннїе. съпостражд теготаⷨ нашмь ИМ 174v.14 Въ етвръты̆ же, ꙗкоже прѣдрее сѧ, д(ь)нь, въсе цр(ъ)ковное пакы сплъненїе къ не̆ прїде  обынааго наслаждаахѫ сѧ поѹенїа Филот 92.8 Млъвѣ ꙋбо не малѣ подвгш сѧ,  цр(ъ)ковное сплъненїе въ мнѡѕѣ мѧтеж ѹстро сѧ  благоьствых стадо ѕѣлнаа съдръжааше пеаль ЙП 189.14 Същото съчетание и в ЙР 24.7. црькъвьнꙑ прьтъ Вж. Петк 80v.23 ЙР 24.4 24.10 24.23 Филот 89.20 97.20. црькъвьное събьране Вж. Кипр 232.12. 2. Храмов. Ненавдѧ̆ же добраа дїавѡлъ ... въꙁдвжена нѧ брань лютѣ̆шѫѧ, глаголѧ же, єже кѡнное поклоненїе беꙁ вѣст сътворт до конца  въсѧ цр(ъ)ковнѫѧ ѡстрѹгат красотѫ ЙП 188.2 3. Богослужебен. мнѡгымꙿ бѡ ѹсрьдїеⷨ  горещею любовїю ѹ с͠тго събора сѣнь ꙗкоже мѡѵ̈с ѻнь велкы въдрѹжат спросль бѣше, єже въ н бжⷭтвные вынѹ сътварат слѹжбы ...  єгⷣа ѹбѡ въ варварꙿскые далее ѿхождааше страны, неѻскѹднѣ съ нмь нѻсма бѣ, ꙗко да нже на бранехь цр͠кѡвнаго лшт се дара Конст 437r.33 Цртⷭвꙋѫщї ꙋбѡ ꙗкоⷤ ꙋдръжашѫ граⷣ, вьсѧ ст͠ыѧ съсѫды беꙁстꙋднѣ вьꙁемше.  єщеⷤ  ьстныѫ с͠тхъ мѡщ, црк͠овнѫѧ же вьсѧ ꙋтварь  цркⷭаа вьсѣ мѣнїа Петк 79v.16