Речник на Патриарх Евтимий
хрстосъ  
хрстосъ м ЛИ (277) Христос – Бог-Син, Месията и Спасителят на човешкия род според християнството. Елц бѡ крⷭтхѡⷨ се въ х͠а реⷱ бжⷭтвны апⷭль, въ съмрьⷮ єгѡ крⷭтхом се.  єлц пакы въ х͠а крⷭтхом се. х͠а ѻблѣкохѡм се. х͠с же ⷭ б͠жїа сла  б͠жїа прѣмѹдрѡⷭ ИМ 166v.6, 7 (2), 8 ꙗко да молтвам твом ѡт ꙁлых ꙁбавлъше сѧ, славѫ въꙁслемь Хрстѹ, стнномѹ богѹ нашемѹ, ємѹже слава съ ѡтцемь  свѧтымь дѹхом ЙП 202.28 Вѳлееме, готов ꙗже на срѣтенїе дѣвца Марї богоматер, се бо гредеть к тебѣ вождь, носещ сьбеꙁнаальнаго ѡтцꙋ  дѹхов прсно Хрста Теоф 262.24 Същото ЛИ и в Петк 81v.26 82v.17 82v.20 ЙР 13.16 19.23 26.15 ИМ 164v.18 165v.7 165v.24 166v.23 166v.30 167r.13 167r.24 167r.28 167v.16 168v.23 169r.8 169r.9 169r.14 169r.30 169v.2 169v.6 169v.13 169v.15 169v.17 169v.22 170r.5 170r.9 170r.19 170r.27 170v.18 170v.20 171r.6 174v.11 174v.22 175r.2 Филот 79.27 83.17 84.14 88.14 94.5 Конст 428v.39 429r.27 429r.37 429v.10 430v.21 431r.28 431v.9 431v.18 433r.39 433v.28 433v.29 434r.10 434r.38 434r.39 434r.41 434v.20 434v.36 435r.27 435v.10 436r.32 438r.19 438v.12 Нед 603v.38 604r.13 604v.10 604v.14 604v.15 604v.26 604v.36 605r.24 605v.38 606r.5 606r.18 608v.36 608v.39 609v.10 609v.36 610r.15 610r.22 610r.26 Мих 171.23 178.22 ЙП 189.1 192.14 I Никод 205.7 212.32 215.17 Кипр 230.25 Антим 242.11 243.17 243.18 243.19 246.22 Теоф 256.18 258.14 258.17 259.18 260.30 261.4 261.26 262.5 263.8 263.17 264.8 264.12 265.1 265.26 265.30 266.6 267.2 267.29 268.7 269.19 270.22 270.26 271.1 271.3 272.1 273.1 274.10 274.15 276.30 277.3 (2) ЛЙЗ 287.15 288.4 288.16 288.32 289.31 290.15 290.29 292.30 294.18 295.15 297.32 299.20 299.24 301.22 302.31 303.2 305.3 СЙЗ 358.6 358.28 359.15 365.6 366.15 369.3 369.5 371.21 373.9 373.28 СВВ 392.3 392.18 393.6 397.4 397.13 398.9 399.11 399.31 401.7 401.18 ЛОглаш 376.23 378.6 380.6 380.28 382.9 383.13 385.11 386.13 386.14 386.22 387.5 388.15 388.20 388.27 389.14 Яков 308.1 308.2 309.3 309.22 313.22 316.22 317.18 317.27 318.20 324.26 325.19 327.17 328.14 331.1 332.15 333.20 334.12 МИнд.1-2 348.26 349.20 350.12. сѹсъ хрстосъ Вж. Петк 82v.26 ИМ 165v.2 166r.20 166v.5 167v.18 Филот 86.15 90.5 99.23 Конст 426r.31 429r.18 429r.39 434v.14 434v.24 439r.34 Нед 605v.2 605v.26 606v.25 607r.3 607r.22 607r.30 607v.30 610r.28 610r.34 610r.37 611v.10 ЙП 186.10 186.11 186.36 187.13 193.22 194.14 I Никод 220.25 Кипр 234.15 Антим 244.3 251.16 Теоф 277.2 277.6 ЛЙЗ 285.24 298.21 302.28 303.25 306.3 СЙЗ 357.6 362.14 366.28 370.23 372.13 СВВ 390.9 400.21 ЛОглаш 378.18 379.3 382.16 382.19 385.28 387.26 Яков 307.8 310.14 310.27 311.25 314.11 318.18 321.11 322.4 322.14 324.3 324.13 324.16 328.8 330.11 330.15 330.16 331.21 333.15 МЕп 341.1. хрстосъ наꙁоре Вж. ЙП 188.22.