Речник на Патриарх Евтимий
тъжде  
тъжде местоим показ (33) I. Същият, същата, същото.  сѹщхь съ нмь въпрашающѹ аще то  ти̏ вдеть. Въсѣм же єдногласно тожⷣе вдѣт сповѣдавшемь Конст 426r.28 О троебраныхꙿ же  мнѡгобраных тожде рѣше ѡт(ь)ц Антим 247.8 Молтва втѡраа томꙋжде МИнд.1-2 347.31 Същото значение и в МЕ1-3 337.22. // Като лич. местоим. 3 л. Същият. понⷤ ѹбѡ дѣт прѻбщ пльт  крьв,  тъ подѡбнѣ прест се тѣхжⷣе ИМ 165v.21 Въ третї же праꙁнкь третїе десетце,  мъншаго с͠на кѡнстѹ тогожⷣе црⷭтвїа санѡмь поьте Конст 436r.37 ꙁавстѫ же дїаволеѫ  женьскоѫ прѣльстїѫ нꙁпадша тогожде МЕп 341.7 Същото значение и в Конст 436r.8 I Никод 215.1 МЕ1-3 339.10. II. Като прил. Същият. єгѡже мѡщ въ тѡжде цр͠кв полѡжены бывше Петк 76v.11 Въ вторыє же десетце втораго своего с͠на кѡнстантіа, тоюжⷣе дїадмою ѻблож Конст 436r.35 ꙗко єдно  тожде прѣдлежат въсѣмь веселїе I Никод 220.21 Същото значение и в Петк 79r.28 ЙР 14.29 ИМ 165r.5 Филот 95.23 Конст 425v.16 433r.27 Кипр 225.1 228.23 Антим 240.1 242.29 249.23 Теоф 256.1 257.20 260.26 262.1 275.4 ЛЙЗ 302.23 Яков 324.6 МИнд.1-2 346.1 МС 351.1.